SAL8161, Act: R°10.2 (11 of 507)
Search Act
previous | next
Act R°10.2  
Act
Date: 1499-07-04

Transcription

2021-11-07 by Jozef D'Hoore
Allen dair jan van hoeghstraten wonen(de) tantwer(er)pen inde/
leerze ter plaetssen gheheeten in tcoppel hol heeft geco(n)stit(ueert) /
sijne(n) p(ro)cur(eur)s en(de) voirgange(re) te weten(e) goorde herryons schilde(r)/
In allen sijne zaken gheschillen en(de) bederve(n) die hij nu uutstaen(de)/
heeft oft naemaels hebben sal moghen in aenlegg(er)s oft v(er)w(er)d(er)s/
stadt hoed(anich) die zijn gheven(de) en(de) verleenen(de) de voirscreve(n)/
constitueerder den voirs(creven) sijne(n) p(ro)cur(eur) volcome(ne) macht en(de) zund(er)linge/
bevel de selve zaken met rechte te v(er)volgen te vera(n)tw(er)dene/
en(de) te bedinghen(e) tallen plaetssen voir alle gherechte(n) gheestelijck/
en(de) weerlijck en(de) teghen eene(n)yeghelijken dair des behoiren en(de)/
te doen sal wesen en(de) desgelijcx om alle sijn goede chijse renten/
pachte(n) en(de) ande(r) schuld(en) diemen hem nu sculd(ich) es oft/
naemaels wesen sal te manen teysschen op te bue(re)n ende/
tontf(angen) (et)c(etera) dair voe(r) te pande(n) te daghen(e) ende/
rastamen(ten) te doen legghen(e) composicie e(t)c(etera) scepen(en) brieve(n)/
te von(n)nissen (et)c(etera) te wynnen en(de) te verliesen thonisse (et)c(etera) Ende/
alle poincten en de ar(tijc)[len] van rechte e(t)c(etera) in for(ma) p(ro)mitten(s) rat(um)/
cum (com)pu(tati)[o(n)e] et revo(cati)[o(n)e] coram pynnock burg(imagistr)[o] borch/
cav(er)son scab(inis) julii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus