SAL8161, Act: V°13.1 (20 of 507)
Search Act
previous | next
Act V°13.1  
Act
Date: 1499-07-10

Transcription

2021-11-06 by Jozef D'Hoore
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen zien oft hoiren/
lesen borg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) rait der stad van loeven(e)/
saluut met kynissen der wairheit doen cont en(de) te/
weten(e) dat opden dach van heeren datu(m) van desen voe(r)/
ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)soene meest(er) jan de palude/
en(de) heeft in ald(er) bester formen en(de) manie(re)n zoe dat nair/
recht best mach dienen en(de) behoiren sp(eci)alijck geconst(itueert)/
gestelt en(de) geordineert volcomen macht p(ro)cu(ra)cie auc(tori)teit/
en(de) zunderl(inghe) bevel gegeven sonder enich wederroepen/
remij vand(en) broecke [zijnen] ressweer woenen(de) inde stad van/
cassele om inden name en(de) van wegen des voirs(creven) meest(er)/
jans const(ituant) een gemet erve(n) mett(er) toebehoirten geleg(en) ond(er)/
onsen gened(igen) he(ren) eertsh(er)toghen ph(ilip)s t(er) capellen in s(in)[te] marie(n)/
capelle strecken(de) oost en(de) west van oosten aen dlant jaq(ue)mar/
martens en(de) vand(er) westerzijden jaq(ue)mijne lyebarts voe(r) de/
wet van casselle met wettig(er) v(er)thijdenissen opte draghen/
en(de) te v(er)thijden nae gewoente en(de) usance vand(en) rechte(n) en(de) costume(n)/
der voirg(eruerde) stad van cappelle En(de) int voirs(creven) gemet erve(n) meest(er)/
ja(n)ne coevoet behoirl(ijck) voe(r) de wethoud(er)s der voirg(eruerde) stad van casselle/
wettel(ijck) te erven en(de) te goeden alsoe dat nae rechte en(de) constume/
vand(er) plaetsen dair de voirs(creven) goeden gelegen zijn behoirt en(de) sculd(ich)/
is te gescieden geluften van genoechdoen en(de) wairschap inden/
name desselfs const(ituant) te geloven(e) de pen(n)i(n)ge(n) vanden voirg(eruerde) coope/
der voirg(eruerde) goeden comen(de) inne te heffen op te bue(re)n en(de) tontfangen/
den voirs(creven) m(eest)er ja(n)ne coevoet van zijne(n) ontfange te quijte(re)n en(de)/
volcome quitan(cie) te geven en(de) alle solempniteite(n) van/
rechte dair inne te doene en(de) te vorde(re)n des de voirs(creven) m(eester) jan de palude/
(con)stit(uant) selve soude moege(n) doen in dien hij ald(aer) p(rese)nt en(de) voir ooge(n) wae(r)/
Promittens rat(um) de p(ri)vil(egien) vand(er) eerw(er)dig(er) univ(er)siteit des(er) stad van loeven(e)/
en(de) alle ande(re) vryheide(n) des(er) aengaen(de) renu(n)ce(re)nde op tverbant van/
allen zijne(n) goede(n) tegenwordich en(de) toecomen(de) (et)c(etera) alle tghene des bijden/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) in des voirs(creven) staet en(de) des d(air) aen cleve(n) mach oft uutspruyte(n)/
sal moege(n) v(er)teghe(n) ov(er)gegoet en(de) gelooft sal wordde(n) in enig(er) manie(re)n/
cum compu(tati)[o(n)e] coram buetsselle burg(imagistr)[o] borch zedele(re) scabinis julii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus