SAL8162, Act: R°219.2-V°219.1 (322 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°219.2-V°219.1  
Act
Date: 1501-02-12

Transcription

2022-11-17 by Jos Jonckheer
Nae dien die geswoeren(en) vand(en) nyeuwen cleermakers ambachte/
comen sijn bijden raide vander stadt te kynnen gheven(de) /
hoe dat peet(er) plaviers een vand(en) ouden cleercoop(er)s ambachte/
hue(re)n ambachte te nae ghinck in dien dat hij hem daghe/
lijcx pijnde oude cleede(re)n te h(er)maken(e) van nyeuwen fautsoene/
en(de) metter sche(re)n te h(er)sceppen(e) dwelck niet sijn en mochte/
hem des gedraghen(de) tott(er) selv(er) huer(er) rollen Daerop de/
voers(creven) peet(er) antwoerdde seggen(de) dat bij alsoe hij noch gheen/
oudecleercoope(r) des doen en mochten soe en wa(r)e dat oude
//
cleercoopers ambacht niet maer was waer dat van tsgheens/
des hij gedaen hadde soe langhe gebruyct en(de) gepossideert hadden/
dat nyema(n)t der (con)trarie(n) en wiste hem des gedraghen(de) totten/
ouders vanden ambachte daer teghewoerdich zijnde Ende nae/
dien die rolle vand(en) ambachte vand(en) nyeuwen cleermakers/
gevisiteert hadde en(de) daer inne bevond(en) dat gheen oude/
cleercoope(r) en soude moeghen maken nyeuwfautsoen dan/
voe(r) hen selve(n) en(de) voe(r) hen huysgesins slijten dan h(er)maken/
des hij metten messe ontraetde soe werdde get(er)mineert/
en(de) uutsgeproken dat de selve peet(er) hem daer nae schuldich/
soude zijn te richten cor(am) absoloens substituto ijssche burg(imagistr)[is]/
et aliis de (con)silio febr(uarii) xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus