SAL8325, Act: R°154.1 (82 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°154.1  
Act
Date: 1727-12-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-02 by pieter-jan lahaye
Compareerde voor jon(ke)[r] petrus de herc-/
kenrode heere van roost (etceter)[a] ende s(ieu)[r] corne-/
lis berses schepenen der stadt loven in/
propre persoonen jo(nke)[r] jan francois de neve/
sone jo(nke)[r] francois verweckt bij vrouwe/
barbara isabelle van overwaele, ende/
jo(nke)[r] jaques georgius annez, te kennen ge-/
vende dat sij voor den notaris servaes/
van rijssegem geadmitteert bij hooge ende/
mogende heeren vanden raede in vlaenderen/
residerende binnen de stede van nevele/
in vlaenderen op den 10[e] april 1727 hebben/
aengegaen seker contract van cessie, opdracht/
ende transport van diversche leengoederen/
ende erffven daer toe de comp(ara)nten hun sijn/
reserverende, dan alsoo de comp(ara)nten geobmit-/
teert hebben te doen den eedt dat de cessie/
ende transport vande goederen daer bij v(er)melt/
nyeten is gebeurt om de vertransporteerde/
goederen te brengen in dooder handt directel(ijck)/
nochte indirectel(ijck) achtervolgende de placcaerten/
vande majesteyt, soo hebben sij respectivel(ijck)/
den selven eedt in onse handen geeffectueert/
ende verclaert te geven procura(ti)e speciael/
ende irrevocable aen elck thoonder deser/
[vacat] om te compareren voor alle/
hoven ende wetten daer deselve goederen gele-/
gen sijn, om den selven eedt in hunne siele/
te reitereren. Aldus gedaen ende gepasseert/
tot loven ten overstaen als voor desen/
9[e] decembris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer