SAL8325, Act: R°18.2-V°20.1 (12 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°18.2-V°20.1  
Act
Date: 1727-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heer president schepenen/
jo(nke)[r] albert francis van winge loco pretoris/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert off(iciae)[l] der derde schrijfcame-/
re alhier uijt crachte van d'onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder van(de) naervolge(nde)/
contracte not(ariae)l, omden selven alhier te/
vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegeven waer/
van(de) teneur is volge(nde). Op heden den 15/
julii 1727 voor mij openbaer not(ari)s tot loven/
residerende present die getuijgen naergen(oem)[t]/
comparere(nde) jo(ffrouw)[e] margareta vander linden/
geestelijcke dochtere binnen dese stadt/
residerende, de welcke bekent vercocht, ge-/
cedeert e(nde) getransporteert te hebben gel(ijck) sij is/
doende mits desen aen e(nde) ten behoeve van/
jo(nke)[r] jo(ann)es bap(tis)[t] de angelis heere van court/
moesbroeck et(ce)t(er)[a] alhier present ende in coop
//
accepterende vijff boinderen ende xxviii roeden/
lants gelegen onder herent reg(eno)ten de herbaene/
van loven op vilvoorden ter i[e] het heijcken/
oft de gemeijnten van herent ter ii de/
goederen van het schaillien hoeft ende niclaes/
van(den) hoeck ter iii[e] de eerw(eerdige) paters augus-/
tijnen van loven ter iiii[e] semetrius delvaulx/
ter v[e] het clooster van(de) halfstraet met die/
kercke van herent ter vi[e] d'erffgen(aemen) jo(ffrouw)[e] van/
soetem ter vii[e] e(nde) terbanck ter viii[e] sijden/
soo e(nde) gel(ijck) het selve is gemeten geweest/
door den gesworen lantmeter mortiers/
anno 1682, wesende d'een hellicht leen-/
roerigh onder jo(nke)[r] van leemputte, ende/
d'ander wederhellicht cheijnsroerigh jaerel(ijckx)/
met x st(uyvers) twee oorden, dat om sonder/
voorder, dat om ende mits de somme van/
vijfthien hondert vijftigh gul(den)s wisselgelt/
den [schellinck tot] sesse stuijvers, op cortinge van/
welcke somme soo verclaert den voors(chreven)/
heere acceptant aen ende ten behoeve/
van(de) voors(chreven) jo(ffrouw)[e] transportante ofte haeren/
actie hebbende te transporteren present/
e(nde) accepterende eene capitaele rente van/
sesse hondert viertigh gul(den)s wisselgelt met/
acht jaeren verloops, te weten/
de jaeren verschenen in maii 1720/
tot in maii 1727, monterende in wisselgelt/
twee hondert vierentseventigh gul(den)s sesse/
st(uyvers) een oort, als sijnde jaerelijcx viertigh/
gul(den)s courant, den penninck xvi[e] ende valle(nde)/
jaerelijcx in maii, als den voors(chreven) heere
//
transportant is treckende tot laste vande/
heeren staeten van brabant int' quatier/
van loven gequoteert g.b. lib(er)/
2[do] n(umer)[o] [2:]2041 dus datter noch soude/
resteren de somme van sesse hondert/
vijffendertigh gul(den)s derthien stuijvers/
drije oorden wisselgelt, welcke restere(nde)/
somme de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] vander linden/
bekent alsnu ontfangen te hebben in/
totale vold(oening)[e] vande voors(chreven) coopsomme/
van vijfthien hondert vijftigh gul(den)s/
wisselgelt, soo bij middel van(de) voors(chreven)/
getransporteerde rente mette ver-/
loopen als de voors(chreven) getelde penningen/
dienende dese daer over voor quitt(ant)ie, mits/
d'welck verclaert de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] tot de/
voors(chreven) vijff bunderen e(nde) 28 roeden lants/
geen recht actie nochte pretentie/
meer te hebben directel(ijck) nochte indi-/
rectel(ijck), surrogere(nde) dijenvolgens hem heere/
tweede comp(aran)t in haere plaetse, stede/
e(nde) gerechtigheijt, die welcke goederen sij is/
warandere(nde) voor vrije, eijgen ende on-/
belast, emmers niet voorders als voors(chreven) staet/
soo e(nde) gel(ijck) hij h(e)[re] tweeden comp(aran)t is wa-/
randere(nde) sijne voors(chreven) getransporteerde/
rente voor goet vrije deughdelijck/
e(nde) wel bepant e(nde) sulcx altijt te sullen/
doen volgen, surrogere(nde) insgel(ijckx) haer in sijne/
plaetse, stede e(nde) gerechtigheijt ten respec-/
te van sijne voors(chreven) rente. Des sal de
//
voors(chreven) jouff(rouw)[e] de huere van het voors(chreven)/
goet noch prouffiteren te verscheijnen/
s(in)[t] andriesmisse 1727 alles onder obl(igati)[e] van/
hunne resp(ectiv)[e] persoonen e(nde) goederen, present/
e(nde) toecomende met submissie e(nde) renunt(iat)ie/
in fo(rm)a, ende met geloefte van/
gaurrantschap in cas naermaels aen d'een/
oft des anders getransporteerde iet/
quaeme te gebreken, constitue(rende),/
ten effecte van dijen onwederoepel(ijck)/
een ider thoonder deser ten eynde van/
vernieuwinge te geschieden soo voor den/
souv(erijnen) raede van b(ra)bant h(e)[ren] meijer e(nde)/
schepenen van loven als alo(mm)e elders/
consentere(nde) aldaer inde gewillighe con-/
demnatie parate e(nde) reele ex(ecuti)[e], mitsg(aede)rs/
inde respective ontgoedenissen ende goede-/
nissen dijer, sonder voorgaende dagement/
nijettegenstaende die surranneringe, gelovende/
et(ce)t(er)[a] mede te compareren int' voors(chreven) leen-/
hoff e(nde) aldaer het voors(chreven) leen te reli-/
veren alsoo dat naerden leenschen rechte/
behoort./
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten daghe voors(chreven) ter presentie van d'h(ee)[r]/
hermanus gremmen e(nde) peeter lemmens/
als getuijghen, sijnde die minute
//
originele deser becleedt met segel van/
vierentwintigh st(uyvers) onderteeckent margrita/
vander linden, johan bapt(ist) de angelis/
beneffens mij not(ari)s, ende was onderteec-/
kent p m. vander haert not(ariu)s publ(icu)s 1727/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuijt crachte e(nde)/
naer vermogen als voor heeft den boven-/
staende contracte in alle sijne poincten/
alhier vernieuwt, herkent e(nde) gerealiseert/
eentsamentl(ijck) met behoorel(ijcke) vertheijde-/
nisse opgedraegen die [hellicht van(de) voors(chreven)] vijff boinderen e(nde)/
28 roeden lants geen leen wesende gelegen onder/
herent hier vorens in sijne reg(eno)ten naerder/
gedesigneert, mitsg(aede)rs die capitaele rente/
van sesse hondert viertigh gul(den)s wisselgelt/
met de voors(chreven) achterstellen sijnde jaere-/
lijcx 40 gul(den)s courant vallende in [vacat] maii,/
staende tot laste van(de) h(e)[ren] staeten/
van brabant int' quartier van loven,/
geq(uoteer)[t] g.b. lib(er) 2[do] n(umer)[o] [2:]2041, ende/
die transportanten daer uijt respective/
ontgoijt ende onterft sijnde, soo is inde/
voors(chreven) hellicht vande voors(chreven) vijff boinderen/
e(nde) 28 roeden lants gegoijt ende geerft/
jo(nke)[r] joan(nes) bapt(ista) de angelis heere/
van court, moesbroeck et(ce)t(er)[a] ende/
inde voors(chreven) capitaele rente [e(nde) verloopen dijer] jo(ffrouw)[e] mar-/
gareta vander linden geestelijcke/
dochtere, present alhier den officiael
//
arnoldus gilbert t'hunnen respective behoeve/
als voors(chreven) staet, ofte huns actie hebbende ac-/
cepterende, per monitionem iure et satis/
et waras prout in dicto contractu, de/
voors(chreven) respective transportanten obligando,/
subm(ittendo) ac renunt(ian)do prout in forma coram/
jo(nke)[r] gilbert joseph van grave h(e)[re] van bajen-/
rieu, laijens (etceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] jan van arenbergh/
hac 15 julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer