SAL8325, Act: R°193.2-R°194.1 (103 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°193.2-R°194.1  
Act
Date: 1728-01-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s e(nde) off(iciae)l vander haert officiael der/
derde schrijffcamere alhier uuyt crachte e(nde)/
naervermogen van sekere publiecke conditien/
van vercoop gehouden door den voors(chreven) not(ari)s/
vanderhaert over het naerbes(chreven) goet, wegens/
ferdinandus berot, barbara e(nde) anna berot/
innegesetenen der [van] stadt brusselle als erffge(naemen)
//
beneffens jo(ffrouw)[e] catharina tutelaer e(nde) jo(ffrouw)[e]/
anna verhaeren beijde [infirmerije meesterssen e(nde)] als testamentaire/
executerssen van wijlen jouff(rouw)[e] maria/
schellekens beggijntjen was op den/
grooten beggijnhove alhier, heeft dijen-/
volgens met behoorel(ijcke) vertheijdenisse/
opgedraegen twee boinderen een daghmael/
ende een halff e(nde) acht ende een half roeden/
lants onder wilsel ontrent het lanck-/
velt reg(eno)ten die halfstraete in twee sijden/
lucas claes ter iii anthoen crockaerts ter/
iiii[e] s'heeren straete ter vijffdre sijden/
waer van een half boinder is belast met/
iiii[e] d(enieren) lovens ii capp(uynen) i hoijdagh, ingevalle/
bevonden wort daerop uuytte gaen, soo ende/
gelijck het voors(chreven) parceel op den 12 (decem)ber/
1727 wesende den vierden sitdagh ten uytgaen/
der brandende keirsse als lesten hooger e(nde)/
verdierder is gebleven e(nde) vercocht aen jo(ann)es/
francois wera, die op den 9 januarii 1728/
voor cooper heeft genomineert den eerw(eerdige)/
heere gaspar de laure pastoir vanden/
grooten beggijnhove alhier, om ende mits/
de somme van elff hondert eenentwintigh/
gul(den)s wisselgelt daer inne begrepen stuijver-/
gelt, hoogen ende ander ongelt inde/
voors(chreven) conditien naerder vervath, e(nde)/
mits d'ordonnantie van rechte ende den/
consente int' ontgoeden e(nde) goeden bij de/
voors(chreven) executerssen gedraegen int' eijnde der/
voors(chreven) conditien geinsereert, den selven
//
op macht als voor daer uuyt ontgoyt e(nde)/
onterft sijnde, soo is ten erffelijcken rechte/
daerinne behoorelijck met alle gerequireerde/
solemniteijten gegoijt e(nde) geerft den voors(chreven)/
eerw(eerdige) h(e)[re] gaspar de laure pastoir/
vanden voors(chreven) beggijnhove present alhier den/
off(iciae)[l] gilbert e(nde) ten behoeve vanden selven/
eerw(eerdige) h(e)[re] ofte sijns actie hebbende accep-/
terende, op de restrictien als breeder inde/
voors(chreven) conditien die alhier worden gehouden/
voor geinsereert e(nde) gerepeteert, de vercoopers/
obligere(nde), submmitte(ndo) ac renuntiando prout in/
forma, coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
h(e)[re] van roost et(ce)t(er)[a] e(nde) s(ieu)[r] cornelis de berges/
hac 15 januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer