SAL8325, Act: R°194.2-R°195.2 (104 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°194.2-R°195.2  
Act
Date: 1728-01-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers ende/
schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
not(ari)s vander haert off(iciae)[l] der derde schrijffcamere/
alhier uuyt crachte vande onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder vanden naervolge(nde)/
contracte not(ariae)l om den selven alhier te ver-/
nieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegeven/
waer van(de) teneur is volgende. Op heden/
desen 10 (decem)ber 1726 voor mij openbaer not(ari)s/
tot loven residerende present die getuijgen/
naergen(oem)[t] comparerende d'h(ee)[r] anthonius dirix/
s(ecreta)ris der banderije van rotselaer, lest wedu-/
wenaer wijlen jo(ffrouw)[e] elisabeth van kerckhoven,/
bekende bij desen ontfangen te hebben uuyt
//
handen van jo(ffrouw)[e] anna catharina artois/
beggijntjen op den ouden beggijnhove alhier/
de somme van hondert vijffentwintigh g(u)l(den)s/
wisselgelt, den schellinck tot sesse st(uyvers) e(nde) d'andere/
specien naeradvenant ter saecke van welcke/
somme geloeft den voors(chreven) comparant te betaelen/
tot behoef vande voors(chreven) jo(ffrouw)[e] artois alhier present/
e(nde) accepterende eene jaerelijcxe rente van/
sesse gul(den)s vijff stuyvers courant cours ne-/
mende date deser, sulcx dat het ierste/
jaer van bet(aeling)[e] vallen e(nde) verscheijnen sal den/
17 (decem)ber 1727 e(nde) soo voorts van jaere tot jaere/
tot d'affquijtinge toe, die altijt sal mogen ge-/
schieden, als het den comparant gelieven sal t'eender/
rijse in munte als voor e(nde) met volle rente/
daer vorens verobligerende persoon ende/
alle sijne goederen present ende toecomende met/
submissie e(nde) renuntiatie als naer recht, ende/
naementl(ijck) sekere rente van twelf g(u)l(den)s/
s'jaers, bij beleijde geaffecteert op den huyse/
genoempt de gulde somme volgens die reali-/
satie gepasseert voor h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen/
van loven den 6[den] julii 1700 in [vacat] e(nde)/
bij des voors(chreven) comparants eerste huysvr(ouw)e e(nde)/
wijlen haeren man s(ieu)[r] norbertus willemaerts/
vercregen volgens goed(eniss)[e] gepasseert voor h(e)[ren]/
meijer e(nde) schepenen van loven den 3 julii 1702/
in media, e(nde) den voors(chreven) comp(aran)t nu competere(nde)/
als erffge(naem) meubilair van sijne voors(chreven) huysvr(ouw)e,/
warandere(nde) de selve voor los, vrije ende van/
libere dispositie, daer vorens verobligerende/
sijnen persoon e(nde) goederen present e(nde) toecomende,/
met submissie e(nde) renuntiatie als naer recht.
//
Consentere(nde) tot asseurantie vant' voors(chreven) capitael/
van hondert vijffentwintigh gul(den)s ende croisen/
dijer in d'affectatie soo bij beleijde als opdracht/
dijer sonder voorgaende dagement, constituere(nde)/
ten effecte van dijen onwederoepel(ijck) een ider/
thoonder deser ten eijnde van vernieuwinge/
te geschieden soo voor den souv(erijnen) raede van b(ra)bant/
h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van loven als alomme/
elders, consente(rende) aldaer inde gewillige condem-/
natie, parate e(nde) reele ex(ecuti)[e] mede ind' affecta-/
tie alles sonder voorgaende dagement, gelove(nde)/
et(ce)t(er)[a]. Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten dage/
voors(chreven) ter presentie van jacobus de godts/
e(nde) jo(ann)es bap(tis)ta everaerts als getuijgen, sijnde/
die minute originele deser becleet met be-/
hoorel(ijcken) segel bij den voors(chreven) comparant e(nde)/
acceptant beneffens mij not(ari)s onderteeckent,/
ende was ondert(eecken)t p.m. vanderhaert not(ariu)s/
pub(licu)s/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuyt crachte e(nde) naer/
vermogen als voor heeft den bovenstaende con-/
tracte not(ariae)l in [alle] sijne poincten alhier vernieuwt/
herkent e(nde) gerealiseert eentsaementlijck/
tot asseurantie der voors(chreven) rente van sesse/
gul(den)s vijff st(uyvers) s'jaers, opgedraegen de voors(chreven) rente/
van twelff gul(den)s sjaers hier boven naerder/
gedesigneert, expos(itus) imposita est jo(ffrouw)[e] anna/
catharina artois beggijntjen op den ouden beggijn-/
hove alhier, present den off(iciae)[l] gilbert e(nde) voor de/
selve accepte(rende), et reddidit terminis tamq(ua)m/
op den last der voors(chreven) rente van sesse g(u)l(den)s vijff/
st(uyvers) sjaers et satis et waras prout in contractu/
den voors(chreven) rentgelder obl(igando), subm(ittendo) ac renun(tiando) in forma,/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1736-02-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-10 by pieter-jan lahaye
9 feb(ruarii) 1736 gebleken/
acte not(ariae)l gepass(eer)[t] voor/
den not(ari)s davidts 8 deser,/
waerbij de wed(uw)[e]/
crols aen(de) wed(uw)[e] artois/
heeft gequeten de/
rente van 125 g(u)l(den)s/
capitaels in witte/
deser vermelt quare/
(etceter)a actum ut supra
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1731-12-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-10 by pieter-jan lahaye
De bovenstaende rente is verobligeert aen s(ieu)[r] noe cum sua voor/
een vijffde paert ut patet 3 (decem)ber 1731 in tertia geannoteert/
13 (decem)ber 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer