SAL8325, Act: R°211.1-R°213.1 (111 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°211.1-R°213.1  
Act
Date: 1728-01-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-15 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbes(chreven),/
gestaen den officiael lanckmans/
uuijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederroepelijcke procuratie/
hem als thoonder van sekeren con-/
tracte notariael om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegheven, waer van den teneur is/
volghende van woordt tot woorde./
Op heden xx[e] januarii 1728 voor/
mij onderges(chreven) openbaer not(ari)s bij den/
souverijnen raede van brabant gead-/
mitteert tot loven residerende, present/
de getuijghen naergenoempt compa-/
reerde elisabeth van stappe weduwe/
wijlen s(ieu)[r] sacre van wanghe, beneffens/
haeren schoon sone ende dochter jacobus/
timbal ende joanna maria van/
wanghe gehuijsschen ingesetene deser/
stadt, welcke respective comparanten/
hun t'saemen ende ieder van hun int/
besonder sterckmaeckende voor hunne/
andere respective kinderen, broeders/
ende susters verclaerden deughdelijck/
vercocht, gecedeert, ende getransporteert/
te hebben, soo sij vercoopen cederen/
ende transporteren mits desen aenden/
eerw(eerdige) heere leonardus josephus streit-/
hagen prister licentiaet in beijde die rechten/
ende canoninck der collegiaele kercke van/
s(in)[te] peeters binnen loven (etceter)[a] alhier present
//
accepterende ten behoeve vant voors(chreven)/
capittel eene erffelijcke rente van hondert/
guldens capitaels coiserende ten penninck/
xx met het loopende jaer verloops/
jaerelijckx verschijnende den xxviii[e]/
octobris, die de comparanten sijn/
heffende ten laste van guilliam/
neijs ende anna rasquin gehuijsschen/
innegesetenen van corbeeck over loo/
originelijck bij hun bekent ten behoeve/
der eerste transportante e(nde) wijlen/
haeren voors(chreven) man bij acte gepasseert/
voor den notaris vander smissen in/
date xxviii[e] octobris 1720 geaffecteert/
bij opdrachte voor de heeren meijer/
ende schepenen deser stadt loven daerop/
gevolght in date xi (novem)bris 1720 in media/
onderteeckent p. vanden broeck alhier/
in originali gesien e(nde) gebleken, ende/
aenden heere acceptant over gelevert,/
geschiedende dit transport omme/
ende voor de somme van hondert/
guldens courant wesende het capitael/
der voors(chreven) rente, die de voors(chreven) respective/
transportanten bekennen bij desen/
t'hunnen respectiven contentemente/
ontfanghen te hebben uuyt handen van den/
voors(chreven) heere acceptant, dienende/
dese dijenaengaende voor manuale/
e(nde) absolute quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren, mits/
welck soo verclaeren die respective/
transportanten tot oft aen de voors(chreven)
//
rente ende loopende jaere verloopts/
egeen recht, actie, oft pretentie/
meer te hebben oft hun in futurum/
te reserveren directelijck nochte/
indirectelijck, dan de selve rente/
te cederen e(nde) transporteren ten behoeve/
als voor surrogerende alsoo het voors(chreven)/
capittel in hunne respective plaetsen/
steden e(nde) gerechtigheden, waranderende/
de selve rente voor eijghen, goet/
suijver onverallieneert e(nde) onbelast,/
mede oock voor wel bepandt e(nde)/
gehijpothiqueert daer voor simul/
et insolidum guarrandt belovende,/
sullende de selve alsoo doen e(nde) laeten/
volghen contra quoscunque hun/
oock sterck maeckende voor hunne/
andere kinderen broeders e(nde) susters/
als voorseijt is met belofte van/
dese acte in cas van noode te sullen/
doen aggreeren bij die heeren opper-/
momboiren alhier t'hunnen coste daer/
voor verobligerende hunne respective/
solidaire persoonen e(nde) goederen, meu-/
belen e(nde) immeubelen present ende/
toecomende, constituerende ten/
effecte van allen t'gene voors(chreven) onwe-/
derroepelijck een ieder thoonder deser/
ofte van copije authenticq om te/
compareren voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven e(nde) alomme elders
//
ende den inhoude deser aldaer vernieu-/
wende ende herkennende in cas van/
gebreck te consenteren inde voluntaire/
condemnatie parate e(nde) reele executie/
mitsgaeders inde ontgoedenisse ende/
goedenisse alles sonder eenigh voor-/
gaende dagement de suranneringe/
nietteghenstaende oblig(ando) submitt(endo)/
ac renuntiando in forma. Aldus/
gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten dage, maendt, e(nde) jaere voors(chreven)/
ter presentie van den eerw(eerdige) heere/
nicolaus franciscus jacobs prister (etceter)[a]/
e(nde) heer ende meester hiacintus jacobus/
schouten licentiaet in beijde die rechten/
als getuijghen tot desen aensocht, die ori-/
ginele minute deser - becleet met/
behoorelijcken segel - is onderteeckent/
met het handtmerck van elisabeth/
van stappe in forme van een cruijsken/
verclaerende niet te connen schrijven,/
jacobus tombal, jenne marie van/
wanghe, l(eonardus) j(osephus) streithagen can(onicus) s(anc)[ti] petri,/
h(iacintus) j(acobus) schouten, n(icolaus) f(ranciscus) jacobs, et a me notario/
quod attestor signatum gasp(ar) larchier/
not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1728/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle e(nde) iegewelcke sijne/
poincten clausulen e(nde) articulen alhier/
vernieuwt herkent e(nde) gerealiseert eentsae-/
mentlijck opgedraeghen met behoorelijcke
//
verthijdenisse de rente van hondert/
guldens capitaels ten contracte naerder/
gespecificeert, ende mits d'ordonnantie/
van rechte die respective transportanten/
daer uuijt ontgoeijt e(nde) onterft wesende,/
soo is ter manisse des heere meijers/
ende weijsdomme der naergenoempde/
heeren schepenen inde selve rente/
behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft den/
eerw(eerdige) heere leonardus josephus streithagen/
prister licentiaet in beijde die rechten/
(etceter)[a], present den notaris e(nde) officiael/
larchier in den naem ende ten behoeve/
vant capittel der collegiale kercke/
van s(in)[t] peeters binnen loven t'selven/
accepterende, den voors(chreven) opdragere/
per monitionem, iure, satis, et waras/
obligando, submitt(endo) ac renuntiando/
in forma et prout in predicto con-/
tractu coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe, ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh scab(inis) hac xx[a] januarii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer