SAL8325, Act: R°218.2-R°220.1 (114 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°218.2-R°220.1  
Act
Date: 1728-01-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-16 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael lanckmans uuyt crachte/
ende naer vermoghen van de onwederroe-/
pelijcke procuratie hem als thoonder/
van sekeren contracte notariael om den/
selven alhier te vernieuwen herkennen/
e(nde) realiseren gegheven, waer van den/
teneur is volghende van woordt tot/
woorde. Op heden xxvi[e] januarii 1728/
voor mij not(ari)s bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present de getuijghen naerge-/
noempt compareerde jouff(rouw)[e] joanna/
wilmaers bejaerde geestelijcke dochter/
ingesetene deser stadt, dewelcke verclaerde/
deughdelijck vercocht gecedeert ende ge-/
transporteert te hebben, soo sij doet
//
mits desen aenden eerw(eerdige) heere leonardus/
josephus streithagen prister licentiaet/
in beijde de rechten canonick der collegiale/
kercke van s(in)[t] peeters binnen loven/
alhier present accepterende ten behoeve/
vant geseijt capittel eene rente van/
een hondert guldens capitaels ende/
d'openstaende verloopen dijer croiserende/
ten penninck xvi jaerelijckx verschijne(nde)/
den xxvi[e] april, originelijck bekent/
bij peeter van bol ten behoeve van/
m(eeste)r louis petit e(nde) jouff(rouw)[e] joanna de/
grom gehuijsschen volghens acte gepasseert/
voor den notaris p.h. hollandts in date/
xxvi[e] aprilis 1667 geaffecteert bij opdracht/
op sekere goederen geleghen onder loven-/
joel, houtheverle ende bautersem ende/
daer ontrent gepasseert voor de heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven in date/
xxix[e] april 1667 in prima onderteeckent/
van espen alhier respective in originali/
gesien e(nde) gebleken, ende aen den heere/
acceptant overgelevert, geschiedende/
dit transport omme e(nde) voor de somme/
van een hondert guldens wissel ende/
stercken gelde wesende het capitael/
der selve rente, die de voors(chreven) trans-/
portante bekent ontfanghen te hebben/
beneffens de openstaende verloopen/
uuyt handen van den voors(chreven) heere/
acceptant dienende dese dijen aengaende/
voor manuale e(nde) absolute quittantie sonder
//
van voordere te moeten doceren, mits/
welck soo verclaert sij transportante tot/
oft aen de voors(chreven) capitaele rente e(nde) open-/
staende verloopen dijer egeen recht actie/
ofte pretentie meer te hebben oft haer/
in futurum te reserveren directelijck nochte/
indirectelijck, dan deselve te cederen/
e(nde) transporteren ten behoeve als voor/
surrogerende alsoo het voors(chreven) capittel in/
haere plaetse steden e(nde) gerechtigheden/
eodem iure soo e(nde) gelijck haer/
de selve was competerende uuijt den/
hooffde van wijlen s(ieu)[r] begati haer/
ten deele gevallen teghens haere mede-/
condividenten haere broeders e(nde) susters bij/
scheijdinghe e(nde) deijlinghe gepasseert voor den/
notaris fr(anciscus) paesmans in date 18[e] julii 1718/
oock bij copije authenticq alhier gesien/
e(nde) gebleken, waranderende de selve rente voor/
eijghen onbelast, onverallieneert e(nde) wel gehipo-/
thequeert daer voor altijt guarrandt belo-/
vende onder obligatie van haeren persoon/
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen present/
ende toecomende, constituerende ten/
effecte van allen t'gene voors(chreven) onweder-/
roepelijck een ieder thoonder deser ofte van/
copije authenticq om te compareren/
voor den souverijnen raede van brabant,/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven, ende/
alomme elders om den inhoude deser/
aldaer vernieuwende ende herkennende/
in cas van gebreck te consenteren/
inde voluntaire condemnatie parate/
e(nde) reele executie mitsgaeders inde ontgoedenisse
//
ende goedenisse sonder eenigh voorgaende/
dagement de suranneringe nietteghenstaende/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in forma/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen loven/
ten dage maendt e(nde) jaere voors(chreven) ter/
presentie van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] guillielmus waltherus/
de raeijmaeker licentiaet in beijde de rechten/
e(nde) franciscus pauwels als getuijghen tot desen/
aensocht, die originele minute deser/
- becleet met behoorelijcken segel - is onder-/
teeckent j(oanna) wilmars geestelijcke dochter,/
l(eonardus) j(osephus) streithagen can(onick) s(anc)t pet(ri) g(uillielmus) w(altherus) de/
raeijmaeker, fran(ciscu)s pauwels et a me/
notario quod attestor signatum gasp(ar)/
larchier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1728/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte e(nde) naer vermoghen als voor/
heeft den bovenstaenden contracte notariael in alle/
e(nde) iegewelcke sijne poincten clausulen e(nde) articulen/
alhier vernieuwt, herkent, e(nde) realiseert eentsae-/
mentlijck met behoorelijcke verthijdenisse/
opgedraeghen de rente van hondert guldens/
capitaels ten contracte naerder gespecificeert,/
ende mits d'ordonnantie van rechte die/
transportante daer uuijt ontgoeijt ende/
onterft wesende, soo is ter manisse des/
heere meijers e(nde) weijsdomme der naerge-/
noempde heeren schepenen inde selve rente/
behoorelijck gegoeyt e(nde) geerft den eerw(eerdige) heere leonardus/
josephus streithagen prister licentiaet in beijde die/
rechten (etceter)[a] present den notaris e(nde) officiael l'archier/
inden naem e(nde) ten behoeve vant capittel der collegiale/
kercke van s(in)[t] peeters binnen loven t'selven/
accepterende, den voors(chreven) opdraegere per
//
monitionem iure, satis et waras, obligando/
submitt(endo) ac renuntiando in forma/
et prout in predicto contractu/
coram jo(nke)[r] albert francois van winghe,/
h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r hiacinthus jacobus schouten/
scab(inis) hac xxvii[a] januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer