SAL8325, Act: R°220.2-R°221.1 (115 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°220.2-R°221.1  
Act
Date: 1728-01-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-16 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael larchier uuijt crachte/
ende naer vermoghen van sekere publique/
conditien van vercoopinge gehouden/
binnen meldert door den notaris m(eeste)r/
philippus hullet ter instantie ende/
uuijt crachte van procuratie opden/
voors(chreven) notaris verleden bij s(ieu)[r] jacobus/
hullet e(nde) jouff(rouw)[e] isabella theresia/
hullet, als oock bij jouff(rouw)[e] anna moreels/
huijsvrouwe der voors(chreven) notaris hullet/
de date vijffden october xvii[c] derthien,/
mitsgaeders oock uuijt crachte soo van/
het consent inde voors(chreven) conditien tot/
ontgoedenisse e(nde) ontgoedenisse gedraeghen/
als van de quittantie van voldoeninge/
bij den voors(chreven) notaris philippus hullet op/
macht sijnder procuratie verleijt ende/
onderteeckent binnen brussel op date xxvii[e]/
januarii xvii[c] achtentwintigh staende/
in pede der voors(chreven) conditien alhier gesien
//
ende gebleken, welcken volghens heeft den/
voors(chreven) geconstitueerden in handen des heere/
meijers opgedraeghen met behoorelijcke verthij-/
denisse sekeren elsen bosch groot drije/
daghmaelen geleghen onder meldert/
regenoten het collegie van atrecht ter/
eenre e(nde) tweedere, den heere van/
meldert ter derdere, ende den heilighen/
geest vant groodt begijnhoff van loven/
ter vierdere sijden belast met eenen capuijn/
e(nde) twee a drije deniers lovens aen den heere/
van meldert soo e(nde) gelijck den selven bosch/
bij coop opden tweeden januarii xvii[c] sessen-/
twigh is verbleven aen jan d'estre voor/
e(nde) ten behoeve van sijne kinderen omme e(nde)/
voor de somme van hondert sessen-/
seventigh guldens courant geldt, ende/
mits d'ordonnantie van rechte ter ma-/
nisse des heere meijers en(de) wijsdomme/
der naergenoempde heeren schepenen/
die respective vercoopers daer uuijt ontgoeyt/
e(nde) onterft wesende, soo sij inden selven/
bosch behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft/
maria, catharina, elisabeth ende helena/
destré kinderen vanden voors(chreven) jan destré,/
present alhier den officiael lanckmans voor/
hun hunne erffven e(nde) naercomelinghen/
oft huns actie hebbende, t'selven accep-/
terende mits het consent des selve jan/
d'estré gedraeghen bij acte gepasseert voor den/
not(ari)s l'archier in date xxvii[e] januarii xvii[c]/
achtentwintigh, den voors(chreven) opdraegere per/
monitionem, iure, satis et waras als inde/
voors(chreven) conditien [van vercoopinghe] die alhier worden gehouden
//
gehouden voor geinsereert e(nde) gerepeteert/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in forma/
coram jo(nke)[r] albert francois van winghe,/
e(nde) h(ee)[r] ende m(eeste)r hiacinthus jacobus/
schouten scab(inis) hac xxxi[a] januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer