SAL8325, Act: R°221.2-V°223.1 (116 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°221.2-V°223.1  
Act
Date: 1728-01-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael lanckmans uuijt/
crachte ende naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procuratie hem/
als thoonder van sekeren contracte/
notariael om den selven alhier te/
vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegheven, waervan den teneur is/
volghende van woordt tot woorde./
Op heden 27[e] januarii 1728 voor mij/
not(ari)s bij den souverijnen raede van brab(an)t/
geadmitteert tot loven residerende present/
de getuijghen naergenoempt, compareerde/
jan d'estré wedewer wijlen catharina/
smeijs ingesetene van meldert, denwelcken/
bekent ontfanghen te hebben uuijt handen/
van s(ieu)[r] hubertus goddons vaeder e(nde) momboir/
van georgius goddons eene somme van/
een hondert sessen seventigh guldens courant/
geldt den schellinck a seven stuijvers, e(nde)/
alle meerdere e(nde) mindere munte naer/
advenant gerekent, dienende dese dijen/
aengaende voor manuale obligatie
//
in welcke voors(chreven) somme sijn begrepen/
hondert vierenviertigh guldens bij hem/
goddons ontfanghen vanden eerw(eerdige) heere/
debats prister (etceter)[a] in betaelinge van d'assignatie/
gegheven weghens jo(nke)[rs] van werm e(nde) alsoo/
in quijtinghe eender rente van hondert vijfftigh/
guldens aenden voors(chreven) georgius goddons/
gemaeckt e(nde) gelaeten bij wijlen elisabeth/
taveniers, d'welck alhier alsoo is dienende/
voor reapplicaet, ter saecke van welcke/
somme van hondert sessenseventigh/
guldens den voors(chreven) jan destré belooft/
te gelden ten behoeve vanden voors(chreven)/
georgius goddons, present alhier s(ieu)[r] hubertus/
goddons t'selven accepterende eene erffe-/
lijcke rente van acht guldens sesthien/
stuijvers sjaers ten penninck xx, dan/
in cas van prompte betaelinghe uuijtterlijck/
binnen sesse weken naer den valdagh, sal den/
rentgelder gestaen mits betaelende a/
rate vanden penninck xxv ende alsoo/
met seven guldens sjaers in munte/
t'elcken valdage cours hebbende te/
leveren binnen dese stadt los ende/
vrije van alle personele, reele e(nde)/
mixte lasten soo van x xx meerdere/
e(nde) mindere penninghen, als vijant-/
lijcke contributien geexigeert e(nde)/
naermaels t'exigeren nietteghen-/
staende sijne maj(estij)[ts] placcaerten/
e(nde) envoijen der heeren staeten geema-/
neert e(nde) t emaneren het contrarie/
waeren medebrenghende aen dewelcke
//
den rentgelder wel expresselijck is dero-/
gerende mits desen, de selve rente cours/
ende loop nemende op date deser e(nde) voor/
den eersten jaere te verscheijnen ten gelijcken/
dage des jaers 1729 e(nde) soo voorts van/
jaere tot jaere t'elcken valdaghe te betaelen/
als schuldt metten rechte verwonnen,/
tot die effective quijtinge toe, die sal/
moghen geschieden t'eender reijse met/
gelijcke somme van hondert sessen-/
seventigh guldens in munte als/
voor e(nde) met volle rente t'elcken/
tijde het den rentgelder gelieven sal,/
tot asseurantie van welck capitael/
e(nde) croisen dijer den voors(chreven) comparant is/
verobligerende sijnen persoon e(nde) goederen/
meubelen ende immeubelen present ende/
toecomende, ende naementlijck sekeren/
elsen bosch groot drije daghmaelen geleghen/
onder meldert, regenoten het collegie van/
atrecht ter i[re] e(nde) ii[re], den heere van meldert/
ter iii[re], ende den h(eilige) geest vant groodt/
begijnhoff van loven ter vierdere sijden waran-/
derende het selve voor niet voorder belast/
als met eenen capuijn e(nde) twee a drij deniers/
lovens aen den heere van meldert, in coop/
verkreghen teghens s(ieu)[r] jacobus hullet/
jouff(rouw)[e] isabella theresia hullet, ende anna/
mareels cum suis volghens conditie gehouden/
voor den notaris p(hilippus) h. hullet in date tweeden/
januarii 1726 alhier gesien e(nde) gebleken/
bij copije authenticq tot betaelinge van/
welcken incoop dese lichtinge is geschiedende/
in welck goet hij belooft op morghen te
//
doen goeden sijne vier kinderen met/
naemen maria, catharina, elisabeth, ende/
helena d'estré ten behoeve van dewelcke/
hij verclaert den incoop gedaen te hebben/
opden last nochtans van dese rente te/
sullen moeten draeghen/
Item e(nde) tot dijen verobligeert hij compa-/
rant alnoch een daghmael lants geleghen/
onder meldert voors(chreven) te neerhem/
regenoten jaecq sutaer ter i[e], aert/
bulens ter ii[re], e(nde) de straete ter derdere/
sijden oock vrij e(nde) onbelast hem compe-/
terende ab intestato uuyt den hooffde/
sijnder ouders, consenterende over alle/
deselve goederen in affectatie bij opdracht/
ende sonder prejuditie dijer int slaen/
van mainmise decreet e(nde) herdecreet/
der heeren schepenen van loven daer/
over te verwerven ten coste van hem/
rentgelder, gelovende dese acte te doen/
approberen bij die heeren oppermomboiren/
deser stadt ten gemeijnen coste, dan in/
cas van insuffisantie van hijpothecq, be-/
looft hij altijt te sullen assigneren/
naerdere panden ten contentemente/
van den rentheffer, constituerende/
ten effecte van allen t'gene voors(chreven)/
is onwederroepelijck een ieder thoonder/
deser ofte van copije authenticq om/
te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren meijer ende/
schepenen van loven, e(nde) alomme elders/
om den inhoude deser aldaer vernieuwende
//
ende herkennende te consenteren inde/
voluntaire condemnatie parate ende/
reele executie, mitsgaeders in affectatie/
als voor sonder eenigh voorgaende/
dagement de suranneringe nietteghenstaen(de)/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in forma/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen/
loven ten dage maendt e(nde) jaere/
voors(chreven) ter presentie van s(ieu)[r] bernardus/
le charlier e(nde) jan de heen als getuijghen/
tot desen aensocht, d'originele minute deser/
- becleet met behoorelijcken segel - is onder-/
teeckent met het handtmerck van/
jan d'estré verclaerende niet te connen/
schrijven, met het handtmerck van/
hubertus goddons, bernardus le charlier, e(nde) met/
het handtmerck van jan de heen et a me/
notario quod attestor signatum gasp(ar) lar-/
chier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1728/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen als/
voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten clausulen e(nde) articulen alhier ver-/
nieuwt herkent ende gerealiseert, eent-/
saementlijck met behoorelijcke verthij-/
denisse tot asseurantie der voors(chreven) rente van/
hondert sessenseventigh guldens capitaels/
e(nde) croisen dijer opgedraeghen de respective/
goederen ten contracte tusschen hunne respective/
regenooten naerder gespecificeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechte ter manisse des/
heere meijers e(nde) wijsdomme der naerge-/
noempde heeren schepenen expos(itus) impositus/
est hubertus goddons voor e(nde) inden naem
//
van sijnen sone georgius goddons, quo/
facto et ipse iterum reddidit opden/
last der voortaene rente van acht/
guldens e(nde) sesthien stuijvers s'jaers ter-/
minis tamquam bene persolvendum/
[in welcke rente der voors(chreven) georgius goddons eensgelijcx is gegoeijt e(nde) geerft] den voors(chreven) opdraegere per monitionem iure/
satis et waras oblig(ando) submitt(endo) ac renun-/
tiando in forma et prout in predicto/
contractu coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe, ende h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r hiacinthus/
jacobus schouten scab(inis) hac xxxi januarii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer