SAL8325, Act: R°257.1-V°258.1 (134 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°257.1-V°258.1  
Act
Date: 1728-03-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere/
meijers e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t]/
gestaen den off(iciae)[l] gilbert, uuyt crachte/
vand'onwederoepel(ijcke) procuratie, hem/
als thoonder van sekeren contracte/
notariael omden selven alhier te ver-/
nieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegeven,/
waer van(de) teneur is volgende. Op/
heden den 1 meert 1728 voor mij openbaer/
not(ari)s tot loven reside(rende) present die ge-/
tuijgen naergenoempt comparerende den/
eerw(eerdige) heere pastoir e(nde) jouff(rouw)[en] hoffmeesterssen/
vanden grooten beggijnhove binnen loven/
dese respe(ctive) onderteeckent hebbende, bekende/
bij desen ten erffve uytgegeven te hebben/
aen francis limbossch in houwel(ijck) met cath(arina)/
pinnoije innegesetene van lovenjoul, ende/
door de welcke hij geloeft dese acte te/
sullen [doen] approberen, present ende bij erff-/
uytgevinge accepterende, huys, hoff,/
appendentien ende dependentien van dijen/
groot ontrent een half boinder der juste/
mate onbegrepen gelegen onder lovenjoul/
reg(eno)ten de oude herbane van loven op/
thienen ter i[e], de baene naer vertrijck/
ter ii[e] d'erffgen(aemen) van pulle ter iii[e],/
ende eustaes van bolle, nu den h(eilige)/
geest van lovenjoul ter iiii[e] sijden,/
warranderende het selve voor vrije ende/
onbelast, ten waere op s'heeren clijnen
//
chijns, des men ignoreert, niet excedere(nde)/
de vijff stuijvers, de welcke de acceptanten/
sullen moeten dragen, ende de excres-/
sentie vande vijff stuijvers sal worden/
goetgedaen, ter saecke van welcke erff-/
uytgevinge geloven die voors(chreven) acceptanten/
te gelden ende te betaelen tot behoeff/
vande infirmerije vanden selven beggijnhove/
present die jo(ffrouw)[en] infirmerije meesterssen van/
den selven hove dese onderteeckent hebbe(nde)/
ende accepterende eene rente van vijfthien/
gul(den)s s'jaers los ende vrije van alle/
lasten cours nemende half meert 1728/
ende soo voorts van jaere tot jaere,/
waer uuyt de acceptanten sullen mogen/
binnen acht jaeren quijten acht gul(den)s/
met twee hondert gul(den)s wissel, bij faulte/
vanw(egen) quijtinge sullen de acceptanten ge-/
houden sijn naerdere suffisante panden/
te stellen ten contentemente vande/
selve jo(ffrouw)[en], ende de resterende seven/
guldens sullen altijdt op het voors(chreven) goet/
blijven gehijpotequeert als ontquijtbaer/
daer vorens verobligerende die accep-/
tanten hunne respective persoonen ende/
alle hunne goederen present ende toe-/
comende ende naementlijck het voors(chreven)/
goet, het welck daer vorens altijt sal/
blijven verobligeert met consent in d'/
affectatie soo bij deser stadts mainmise/
als opdracht dijer sonder daghement./
Item is geconditioneert dat de voors(chreven)
//
acceptanten het voors(chreven) huijs sullen/
binnen s'jaers moeten verbeteren, ter con-/
currentie ten minste van drij hondert gul(den)s/
hetwelck insgelijck sal voor de voors(chreven) rente/
blijven verobligeert alles onder obligatie/
als voor, ende welck huijs wort bewoont/
bij de wed(uw)[e] joos van horenbeeck, dewelcke/
de acceptanten sullen connen doen ver-/
huijsen als hun sulckx gelieven sal, con-/
stituerende ten effecte van dijen onwe-/
deroepelijck een ider thoonder deser ten/
eijnde van vernieuwinge te geschieden/
soo voor den souv(erijnen) raede van b(ra)bant/
heeren meijer ende schepenen van loven/
als alomme elders, consenterende aldaer/
inde gewillige condemnatie, parate/
ende reele ex(ecuti)[e] mitsgaders in d'ontgoe-/
denisse ende goedenisse op den voors(chreven) last/
alles sonder daghement gelovende et(ce)th(er)a/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven ten daghe voors(chreven) ter presentie/
van h(ee)[r] ende m(eeste)[r] josephus maxhimilianus/
van berchem der rechten licentiaet/
et(ce)th(er)a ende niclaes van dorne als ge-/
tuijgen, sijnde die minute originele deser/
becleet met behoorelijcken segel bijde/
onderteeckent g(aspar) de laure pastor beggij(narii)/
maioris a.m. salomon, a. peeters catha-/
rina titelaer infirmerije meesterssen, anna/
verharen infirm(erije) meesters francis limboss/
neffens stont: de onderges(chrevene) verclaert dese acte/
te approberen consente(rende) als inde selve [vacat]/
onder obl(igati)[e] als boven [vacat]/
onderstont quod attestor ende was ondert(eecken)t/
p.m. vanderhaert not(ariu)s pub(licu)s 1728./
Welcken volgens den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uyt
//
crachte ende naer vermogen als voor,/
heeft den bovenstaende contracte not(ariae)l in/
alle ende igewelcke sijne poincten, clausulen/
ende articulen alhier vernieuwt, herkent/
ende gerealiseert, eentsaementlijck met/
behoorelijcke verthijdenisse tot asseurantie/
der voors(chreven) rente van 15 vijfthien gul(den)s s'/
jaers
opgedragen het voors(chreven) huijs, hoff ap(pendentien)/
ende dependentien van dijen gelegen/
onder lovenjoul, hier boven met sijne reg(eno)ten/
naerder uytgedruckt expos(ito) impos(itus) den off(iciae)l arn(.)?/
gilbert present ende ten behoeve van francis/
limbossch ende catharina pinnoije gehuysschen/
ende innegesetene van lovenjoul oft huns/
actie hebbende accepterende op den last van/
eene voortaene rente van vijfthien gul(den)s/
s'jaers vallende jaerel(ijckx) half meert [tot behoeff van(de) infirmerije van(de) grooten beggijnhove] ende/
voorts meer opde conditien e(nde) restrictien/
inde voors(chreven) acte not(ariae)l breeder vervat, et satis/
et waras de rentgelderen, obl(igando) sub(mittendo) ac renun(tiando)/
in forma coram jo(nke)[r] albert francois van/
winge ende s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh schepenen/
hac tertia martii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer