SAL8325, Act: R°273.2-V°274.1 (142 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°273.2-V°274.1  
Act
Date: 1728-03-15
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen/
den officiael l archier uijt crachte ende naer/
vermoghen vande onwederroepelijcke procu-/
ratie hem als thoonder vanden naervolgenden/
contracte notariael, om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen ende doen realiseren/
daerinne geinsereert, gegeven waer van den/
teneur hier naer is volgende van woorde/
tot woorde luijdende aldus. Op heden viii[e]/
meert 1728 voor mij not(ari)s geadmitteert bij/
den souv(erijnen) raede van brabant tot loven/
residerende present die getuijghen naerge-/
noempt comparerende guilliam debodt,/
innegesetene van s(in)[te] agatha rode, den welcken/
heeft verclaert verkocht, gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo hij doet bij/
desen aen ende ten behoeve van hendrick
//
van overbroeck insgelijcx innegesetene van/
s(in)[t] agatha rode alhier present ende accepterende/
soo voor hem als voor sijne huysvr(ouw)e susanna/
vanderletten, hunne kinderen, naercomelinghen/
ende representanten seker block landts groot/
drij daghmaelen der juste maete onbegrepen/
gelegen tot s(in)[te] agatha rode voors(chreven) regen(oten)/
francis debodt ter i[e] sheeren straete van/
achter ter ii[e] en(de) iii, hendrick van bever ter iiii/
sijden vrij ende onbelast behoudelijck met/
sheeren chijns ingevalle aenden heere aldaer,/
ende met twee respective capitale renten/
d'een van hondert guldens wisselgeldt aen/
d'infirmerije vant groot beggijnhoff, ende/
d'ander insgelijcx van hondert guldens wisselgeldt/
aen d'infirmerije de scholieren binnen den voors(chreven)/
beggijnhove, ende dat om ende voor de somme/
van hondert vijffentwintigh guldens courant/
geldt boven de voors(chreven) twee capitaelen/
renten ende chijnsen daer op uijtgaende/
oft naermaels daer op uijt te gaan die den/
acceptant sal moeten draeghen sonder/
corten nochte garrandt te moeten presteren,/
behoudelijck de verloopen soo van renten/
als van chijnsen, de welcke sullen moeten/
geeffent worden door den transportant/
tot datum deser sonder meer, verclaerende/
den transportant de voors(chreven) somme van hondert/
vijffentwintigh guldens courant vanden/
acceptant ontfanghen te hebben dienende/
dese voor volle ende absolute quittantie, ver-/
claerende tot dien den transportant tot het/
voors(chreven) goedt geen recht noch actie meer te/
hebben nochte te reserveren, dan hetselve
//
geheelijck te hebben gecedeert ende getrans-/
porteert ten behoeve als boven, surrogerende/
den accep(tan)[t] in sijne plaetse ende stede opden/
voedt ende maniere gelijck hij hetselve/
goedt heeft vercreghen vanden eerw(eerdige) heere/
geldolphus josephus michiels priester e(tcetera) ende/
s(ieu)[r] tossanus michiels resp(ectiv)[e] gebroeders, volgens/
acte, accoordt ofte transactie gepasseert/
voor den onderges(chreven) not(ari)s opden vijffden/
aug(us)ti 1726 dewelcke alhier wort gehouden/
voor geinsereert, gelovende hetselve goedt/
alsoo te sullen doen volghen daer ende alsoo/
onder obligatie van sijnen persoon ende/
goederen meubelen ende immeubelen present/
ende toecomende met onwederroepelijcke/
constitutie op ieder thoonder deser ofte/
copije auth(entiecq) der selve om te compareren/
voor den souv(erijnen) raede van brabant, heeren/
meijer ende schepenen deser stadt loven/
oft elders des behoorende, om den inhoudt/
deser aldaer te laeten vernieuwen ende/
te consenteren in de gewillighe condem-/
natie, als mede in de [ont]goedenisse ende goed(eniss)[e]/
in forma ten behoeve als voor sonder voor-/
gaende dagement. Aldus gedaen ende gepass(eer)[t]/
binnen loven ten tijde als boven ter presentie/
van d'heer renerus vanherck ende van/
franciscus van hinsdael getuijghen hier/
toe aensocht ende gebeden, sijnde d'originele/
minute deser, becleedt met den segel van/
sesse stuyvers, met het merck der respective/
comparanten, ende de signaturen der ge-/
tuijghen beneffens mij notaris onderteeckent
//
quod attestor signatum ant(onius) fisco not(ariu)s 1728/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uijt crachte sijnder voors(chreven)/
procuratie heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle en(de) iegewelcke sijne clausulen/
poincten en(de) ar(ticu)len alhier vernieuwt e(nde) herkent/
eentsamentlijck met behoorelijcke verthijde-/
nisse opgedraeghen het voors(chreven) block landts groot/
drij daghmaelen hier vorens in sijne situatie/
ende regen(oten) naerder uijtgedruckt, ende midts/
d'ordonnantie van rechten den voors(chreven) opdraeger/
daer uijt ontgoeijt ende onterft sijnde, soo is/
ter manisse des heeren meijers ende wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen, daerinne behoore-/
lijck gegoeijt ende geerft met alle solemniteijten/
van rechtswegen daer toe gerequireert den/
voors(chreven) hendrick van overbroeck ende susanna/
vander letten, gehuijsschen present alhier den/
officiael lanckmans voor de selve, hunne/
kinderen, naercomelinghen ende representanten/
accepterende op de lasten hier vorens uytge-/
druckt per monitionem, iure et satis et waras/
prout in predicto procuratorio, obligando,/
submittendo ac renuntiando pro ut in communi/
forma coram j(onk)[ere] albert francois vanwinghe e(nde)/
h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus jacobus schouten schepenen/
15 meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer