SAL8325, Act: R°350.1-V°352.1 (179 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°350.1-V°352.1  
Act
Date: 1728-04-29
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-24 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naerbes(chreven) gestaen den officiael lanckmans/
uyt crachte ende naer vermoghen vande onweder-/
roepelijcke procuratie hem als thoonder vanden/
naervolge(nde) contracte notariael omden selven/
alhier te herkennen ende vernieuwen, daerinne/
geinsereert, gegeven, waer van den teneur hier-/
naer is volgende van woorde tot woorde luijdende/
aldus. Op heden 23 aprilis 1728 comparere(nde) in propre/
persoone voor mij not(ari)s geadmitteert bij den souv(erijnen) raede/
van brabant tot loven residere(nde) present die getuijghen/
naergenoempt die edele jouff(rouw)[e] dorothee henriette/
jacobs de corbeeck, dochter van jo(nke)[r] guillielmus franciscus/
jacobs, heere van moersele, castelle, lieutenant maior/
ten dienste van sijne keijs(erlijcke) e(nde) catholique maj(estij)[t] (etcetera) daer/
moeder aff was vrauwe wijlen angeline t'sestigh,/
dewelcke bij competenten ouderdom van vijffen-/
twintigh jaeren volgens het extract baptismael/
der parochiale kercke van s(in)[te] nicolaus tot brussel,/
heeft verclaert ende bekent ontfanghen te hebben/
uijt handen van heer e(nde) m(eeste)[r] christophorus robert/
licentiaet in beijde rechten professor binnen dese uni-/
versiteijt loven (etcetera) ende jouff(rouw)[e] anna maria commans/
gehuijsschen de somme van drijduijsent hondert gul(den)s/
wisselgeldt, te weten van opden 28[e] october vanden/
voorleden jaere 1727, elffhondert gul(den)s wisselgeldt/
e(nde) alsnu alnoch tweeduijsent gul(den)s wisselgeldt, maeckende/
alsoo te saemen de voors(chreven) somme van drijduysent hondert/
guldens wisselgeldt, den schellinck gerekent tot sesse/
stuyvers ende soo naer advenant van alle andere specien/
dienende dese desaengaende voor manuale obligatie, ter/
saecke van welcke somme de comp(aran)te geloeft te gelden,/
ende te betaelen ten behoeve vande voors(chreven) gehuysschen,/
present ende acceptere(nde) eene erffelijcke rente van/
hondert vijffenvijftigh guldens sjaers ten penninck/
xxtigh, e(nde) midts betaelende binnen de drij maenden/
naer elcken valdagh te gestaen met hondert negenen-/
dertigh gul(den)s [thien stuyv(ers)] sjaers a vier gul(den)s en halven par hondert
//
cours nemende midts dese combinatie date deser, ende/
waer van voorsulcx het eerste jaer van betaelinghe/
vallen ende verschijnen sal, op gelijcken dagh des/
jaers 1729 te betaelen in couranten gelde los ende/
liber van alle lasten ende exactien t sij van x[e] xx[e]/
mindere ofte meerdere penninghen, contributien oft/
andere diergelijcke impositien, niettegenstaende eenighe/
placcaerten ter contrarie, waer aende comp(aran)t[e] is de-/
rogerende bij desen, ende soo voorts van jaere te/
jaere tot die effective quijtinghe toe die altoos sal/
moghen geschieden t'eender reijse met volle rente/
ende costen daer van procederende, gelovende/
ondertusschen de voors(chreven) jouff(rouw)[e] comp(aran)t[e] deselve rente/
wel e(nde) loffelijck te betaelen in gelde ende evaluatie/
op elcke resp(ectiv)[e] valdaghen cours hebbende onder obligatie/
van haeren persoon ende goederen, meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecome(nde), ende namentlijck/
der comp(arant)[e] pachthove met appe(ndentien) e(nde) depe(ndentien) vandien,/
soo van landen, bosschen, bemden, weijden, vijvers/
als anderssints alle de selve respective gestaen ende/
gelegen onder corbeeck over dijle e(nde) daer ontrent/
in hueringhe gehouden bij guilliam hendricx, alle/
deselve breeder gespecificeert tusschen die resp(ectiv)[e]/
rege(noten) e(nde) situatie bij de gemelde eerste acte van/
lichtinghe vande voors(chreven) elffhondert guldens/
wisselgeldt uijt handen vande rentheffers gepasseert/
voor den onderges(chreven) not(ari)s ende sekere getuijghen/
op den xxviii[e] octobris 1727, alle welcke voors(chreven)/
panden alhier worden gehouden voor andermael/
gerepeteert e(nde) geinsereert, ende namentlijck volgens/
acte van taxaet gemaeckt over alle de selve goederen/
dependere(nde) van het gemelt pachthoff door de weth/
van corbeeck over deijle voors(chreven) opden xvii april/
1714 ondert(eeckent) h.vandenbossche, e(nde) waer van copije/
auth(enticqu)[e] sal worden gelevert aende voors(chreven) rentheffers/
om in pede deser van stuck tot stuck met hunne resp(ectiv)[e]/
rege(noten) te worden gespecificeert, alle de selve nijet/
voorders belast als met sheeren chijns ingevalle/
e(nde) met de voors(chreven) elffhondert gul(den)s wisselgeldt aende/
selve rentheffers, die tsaemen alsnu worden gecombineert
//
sonder meer, voor de meer rest guarrant belovende e(nde)/
altoos genoegh te doen in cas van eenigh gebreck,/
assignerende tot verhael deser jaerelijcxsche rente de/
huere van het gemelt pachthoff ende van alle de landen/
ende goederen daer van dependere(nde), de huerlinghen/
daer mede midts desen belastende onder quittantie/
der rentheffers oft huns actie hebbende, consentere(nde)/
alvolghens de voors(chreven) jouff(rouw)[e] comp(aran)t[e] inde voors(chreven) affec-/
tatie van dese twee gecombineerde renten soo over/
de voors(chreven) goederen e(nde) panden in d'eerste gemelde acte/
van lichtinghe e(nde) acte van taxaet door de weth van/
corbeeck over dijle voors(chreven) gespecificeert ende/
uijtgedruckt, als alle andere goederen haer eenighsints/
competere(nde) present e(nde) toecomende bij beleijde, main-/
mise, decreet e(nde) herdecreet van dien, tot welckers/
vastigheijt soo van dese twee samen gecombineerde/
capitaele penninghen van drijduijsent hondert guldens/
wisselgeldt als croisen dier, is alhier mede gecompareert/
jo(nke)[r] simon de herckenrode heere van steenberghe, pre-/
sident der drapperije alhier e(tcetera) oom der gemelde jouff(rouw)[e]/
comp(aran)t[e], den welcken heeft verclaert sich te stellen/
borghe e(nde) cautionaris als principael, renuntiere(nde) ten dien/
effecte aent'beneficie ord(inis) divis(ionis) et excuss(ionis) daer van/
onderricht sijnde, e(nde) sich vant'effect dijer voor genoegh-/
saem gecertioreert houdende, behoudelijck sijne indem-/
niteijt tegens de eerste comp(aran)t[e] die sij is gelovende/
bij desen met onwederroepelijcke constitutie op allen/
thoonders deser oft dobbel auth(enticqu)[e] dier om te compareren/
voor den souv(erijnen) raede van brabant, heeren meijer e(nde) schepenen/
deser stadt loven e(nde) alomme elders ten keuse der rent-/
heffers om den inhoudt deser aldaer te laeten vernieuwen/
e(nde) te consenteren inde condemnatie volontair als mede/
inde voors(chreven) affectatie bij beleijde, mainmise, decreet/
e(nde) herdecreet der voors(chreven) heeren meijer e(nde) schepenen alhier/
alles sonder voorgaende dagement niettegenstae(nde)/
eenighe suranneringhe. Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
binnen loven ten daeghe, maende e(nde) jaere als hier boven/
ter presentie van joannes baptista vandenbroeck/
e(nde) van joannes baptista ackermans getuijghen hier toe/
aensocht, sijnde d'originele minute deser, becleedt met/
den segel van achtenviertigh stuyvers bij de voors(chreven)
//
resp(ectiv)[e] comparanten ende getuijghen beneffens mij/
notario onderteeckent quod attestor signatum ant(onius)/
fisco not(ariu)s 1728/
Specificatie vande hier boven ge-/
mentioneerde goederen e(nde) panden/
ingevolghe d'acte van taxaet door/
de weth van corbeeck over deijle (etcetera)/
dependerende van het gemelt pacht-/
hoff de date xvii aprilis xvii[c] vierthien/
inde bovenstaende acte van/
lichtinghe insgelijcx gementioneert/
ende sijn als volght/
[1] Ierst drij daghmaelen landts, waer op het pachthoff,/
schuere, stallinghen (etcetera) is opstaende rege(noten) de nijvelsche/
herbaene ter i[e], jouff(rouw)[e] vandenpoel ter ii[e] steven slegers ter/
iii de leijbeke ter iiii sijden daerinne mede begrepen het/
voors(chreven) pachthoff, schuere, stallinghen (etcetera) gelegen onder corbeeck/
[over dijle] [2] Item het hoogh block groot een daghmael rege(noten) d'erffge(naemen)/
gille vankildonck ter i[e] de herbaene van nijvel ter ii[e],/
perck ter iii sijden onder corbeeck voors(chreven)/
[3] Item seven daghmaelen int leeffdael broeck geheeten/
de weert, rege(noten) hun selffs goedt ter i[e] de deijle ter ii[e] den/
heere baron van loonbeeck ter iii e(nde) iiii sijden, lowies/
[vacat] ter v[e] sijden onder corbeeck/
[4] Item den grooten veulekens ham groot een/
boinder bempts rege(noten) de leijbeke ter i[e] den heere/
baron van loonbeke ter ii[e], de gemeijnte van corbeeck/
ter iii de vrauwe baronne van sassenbourgh ter iiii, de/
deijle ter v[e] sijden onder corbeeck voors(chreven)/
[5] Item op den lendrick 100 roijen landts rege(noten) t'hollants/
collegie ter i[e] de kercke van neerijssche ter ii[e] den/
baron aldaer ter iii sijden onder corbeeck voors(chreven)/
[6] Item drij daghm(aelen) landts gelegen in twee parceelen/
rege(noten) jan vandermoeren ter i[e] peeter bogaerts ter ii[e] de/
fondatie zantvoort ter iii e(nde) iiii sijden onder corbeeck voors(chreven)/
[7] Item drij vierend(eelen) lants rege(noten) de hollantsche collegie/
in drij sijden, de wed(uw)[e] jan bogaerts ter iiii sijden onder corbeeck/
[8] Item noch vijff vierend(eelen) landts rege(noten) t'hollants collegie/
ter i[e] parck ter ii[e] de wed(uw)[e] mommaerts ter iii sijden onder/
corbeeck voors(chreven)/
[9] Item de groote beurne groot drij daghmaelen landts
//
rege(noten) mevrauwe lamotte ter i[e], de nijvelsche baene/
ter ii[e] den heere van neerijssche ter iii sijden onder corbeeck voors(chreven)/
[10] Item een halff boinder landts op den ham rege(noten) de cappel-/
rije ter i[e], de wed(uw)[e] n. vanham ter ii[e] de groote collegie/
ter iii sijden onder corbeeck/
[11] Item noch een halff boinder landts rege(noten) de fondatie/
zantvoort ter i[e] t'hollants collegie ter ii[e] e(nde) iii sijden,/
[onder corbeeck voors(chreven)] [12] Item noch een daghmael landts rege(noten) t'hollants collegie/
ter i[e] de kercke ter ii sijden onder corbeeck voors(chreven)/
[13] Item 10 daghmaelen landts rege(noten) de blocxkenstraete/
ter i[e] de pastorije ter ii[e] jaecq vansteenbeeck ter iii/
peeter mommaerts ter iiii e(nde) perck ter v[e] sijden onder den/
[voors(chreven) dorpe] [14] Item noch drij vierend(eelen) landts rege(noten) t'paus collegie/
ter i[e], t'hollants collegie ter ii[e], zantvoort ter iii sijden,/
[onder corbeeck] [15] Item drij daghmaelen landts rege(noten) t'weesenhuijs/
ter i[e] die paters chartroisen ter ii[e] de wed(uw)[e] van kildonck/
ter iii sijden onder corbeeck voors(chreven)/
[16] Item een boinder landts gelegen inde zazendelle/
rege(noten) de chartroisen in twee sijden, de fondatie/
zantvoort ter iii de cappelrije ter iiii sijden onder corbeeck/
[17] Item noch een daghmael aldaer rege(noten) de paters char-/
troisen in twee sijden de kercke ter iii sijden onder/
[corbeeck voors(chreven)] [18] Item noch vier vierend(eelen) landts boven de groote/
zazendelle rege(noten) de paters jesuiten ter i[e] de fondatie/
zantvoort ter ii[e] t'hollants collegie ter iii sijden gelegen/
[als voor] [19] Item noch twee daghmaelen boven de groote/
zazendelle rege(noten) mijn heer vanespen ter i[e], zantvoort/
ter ii[e] de pastorije ter iii de kercke alhier ter iiii sijden/
[onder den voors(chreven) dorpe] [20] Item een daghm(ael) landts gelegen boven de groote/
zazendelle rege(noten) de chartroisen in twee sijden, t'collegie/
milii ter iii sijden, gelegen onder corbeeck/
[21] Item vijff vierend(eelen) landts rege(noten) de wed(uw)[e] merten/
vandervorst ter i[e], den baron van loonbeke ter ii[e]/
abraham rassarts ter iii sijden gelegen als voor/
[22] Item vijff boinderen een halff landts rege(noten) de halbomme-/
straete ter i[e] den breedenwegh ter ii[e], roijclooster/
ter iii de kercke van corbeeck ter iiii den heere/
van leeffdael ter v[e] sijden gelegen onder leeffdael/
[23] Item noch vijff boinders landts rege(noten) de voors(chreven) straete/
ter i[e] den vloedtwegh ter ii[e] perck ter iii sijden gelegen/
onder leeffdael
//
[24] Item noch twee boinders landts rege(noten) de paters char-/
troisen ter i[e] parck ter ii[e] de pastorije van corbeeck/
ter iii de roijstraete ter iiii sijden onder corbeeck/
[25] Item thien boinderen landts rege(noten) corbeeck bosch/
ter i[e], t'hollants collegie ter ii[e] de wed(uw)[e] jan van kildonck/
ter iii, de fondatie stapletonij ter iiii sijden gelegen onder leeffdael/
[26] Item drij boinderen landts genoemt de boschberghen,/
rege(noten) t'cappittel van s(in)[te] peeters ter i[e], baij collegie/
ter ii[e] de paters iersche predickheeren ter iii den vloedt-/
wegh ter iiii, de wed(uw)[e] merten vandervorst ter v[e] sijden,/
[gelegen onder corbeeck voors(chreven)][27] Item twee boinder drij daghmaelen bempts gelegen/
over deijle rege(noten) het broeck van hautheverlé ter i[e]/
t'paus collegie ter ii[e], de kercke van corbeeck ter/
iii de deijle ter iiii sijden onder corbeeck/
[28] Item noch vier boinderen weijde e(nde) landt rege(noten) perck/
ter i[e] de paters chartroisen ter ii[e] de cellebroeders/
ter iii[e] de groote collegie ter iiii sijden [gelegen onder corbeeck voors(chreven)], onder/
stondt ita est ingevolghe het meer gemelt taxaet/
ten opsichte vande panden als blijckt bij de copije/
auth(enticqu)[e] alhier gevoeght, is onderteeckent ant(onius) fisco not(ariu)s/
Aldus herkent ende vernieuwt den bovenstaenden/
contracte notariael door den voors(chreven) geconstitueerde/
in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen/
e(nde) articulen consenterende pro ut latius in predicto/
procuratorio, obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma coram jo(nke)[r] gilbert joseph vangrave heere/
van bajenrieu, laijens e(tcetera) ende s(ieu)[r] joannes vanarenbergh/
schepenen 29 april 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1730-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-24 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte notariael/
gepass(eer)[t] voor den/
not(ari)s du rij secunda/
septemb(ris) 1730 dat/
de rente van/
3100 gul(dens) wissel-/
gelt in dese/
acte begrepen/
is gequeten door/
jo(ffrouw)[e] dorothee hen-/
riette jacobs/
de corbeke aen/
den h(e)[re] professer/
robert cum sua/
met de verloopen/
van dijen bij/
consent inde/
cassatie, quare/
vacat hac 10/
septemb(ris) 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer