SAL8325, Act: R°39.1-V°39.1 (19 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°39.1-V°39.1  
Act
Date: 1727-07-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert den welcken uuijt crachte/
ende naer vermogen vande publiecke condi-/
tien van vercoop gehouden door den notaris/
j(acobus) a(ntonius) du rij binnen dese stadt, van wegens s(ieu)[r]/
jacobus nazet m(eeste)[r] timmerman alhier over/
de goederen naerbes(chreven) mede op macht vande/
quittantie [van vold(oening)[e]] over den incoop ende procuratie/
verleden bijden voors(chreven) vercooper tot goeden/
ende ontgoeden gepass(eer)[t] voorden v(oorschreven) notaris/
du rij den 18 deser achter de voors(chreven) conditien/
staende, heeft dijen volgens met behoorel(ijcke)/
vertijdenisse opgedraegen eerst een boender/
landts gelegen onder everberch bij meer-/
beeck opt' voorpoelvelt reg(enot)en de vuersche/
baene, mijnh(ee)[r] vander borcht, ende het/
clooster van cortenberch, belast aenden/
h(e)[re] prince van rubenpre met vijff penningen/
lovens ingevalle/
Item vijff vierendeelen landts onder leeffdael/
rege(not)en mijnh(ee)[r] vander borcht ter i[e] de kercke/
van leeffdael ter ii[e] ende affligem ter iii[e]/
ende iiii[e] sijden,/
soo ende gelijck de voors(chreven) twee parteijen/
van goederen opden xi[e] julii 1727 als hoogh-/
sten ende lesten verdierder met den uuijt-/
ganck vande brandende keirsse sijn geble-/
ven aen guiliam vander vorst innegesetenen/
van leeffdael om ende voor de somme/
van acht hondert guldens wisselgelt met
//
vijff hoogen boven het stuijvergelt, stomme/
hoogen ende ander ongelt inde voors(chreven) conditien/
naerder vermelt, ende mits d'ordonnantie/
van rechte den voors(chreven) vercoopere uuijt de/
voors(chreven) goederen ontgoijt ende onterft sijnde,/
soo sijn ten erffel(ijcke) rechte daer inne behoorel(ijck)/
gegoijet ende geerft den voors(chreven) guiliam/
vander vorst ende joanna maria van/
hamme gehuijsschen present alhier den notaris/
du rij voor ende ten behoeve der selver/
gehuijsschen accepterende, achtervolgens/
de voos(chreven) conditien alhier bij copije auth(entiec)[q]/
gesien ende gebleken, de welcke alhier/
worden gehouden voor geinsereert ende/
gerepeteert, et waras als inde selve/
den voors(chreven) transportant oblig(ando), submitte(ndo)/
ac renuntiando prout in forma coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave h(e)[re] van baijenrieu/
laijens e(tceter)a ende s(ieu)[r] cornelis berses 24 julii/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer