SAL8325, Act: V°115.1-V°116.1 (63 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°115.1-V°116.1  
Act
Date: 1727-11-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-27 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] schepenen van/
loven naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s vander haert off(iciae)[l]/
der derde schrijfcamere alhier uuijt crachte vand' onwe-/
deroepel(ijcke) procuratie hem als thoonder van(de) naervolgenden/
contracte not(ariae)l om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen e(nde) realiseren gegeven, waer van(de) teneur is/
volge(nde). Op heden den 7 (octo)ber 1727 voor mij openbaer/
not(ari)s tot loven residerende present die getuijgen naerge(noemt)/
comparerende hendrick verelst e(nde) joanna van/
schaerlaecken gehuijsschen e(nde) innegesetene van werch-/
ter, bekende bij desen ontfangen te hebben uuyt handen/
van jo(ffrouw)[e] joanna maria van limborgh als h(eilige) geest/
meestersse vanden grooten beggijnhove alhier binnen loven/
ten overstaen van(de) eerw(eerdige) h(e)[re] pastoir e(nde) jo(ffrouw)[e] geestmees-/
terssen dese onderteeckent hebbende, de somme van vier/
hondert gul(den)s courant den schellinck tot seven st(uyvers)/
e(nde) d'andere specien naeradvenant, dienende dese daer/
over voor quitt(ant)ie, ter saecke van welcke somme/
geloven die comp(aran)ten te gelden e(nde) te betaelen tot/
behoeff van(de) voors(chreven) h(eilige) geest eene jaerel(ijcksche) rente/
van achthien gul(den)s, e(nde) in cas van preciese bet(aeling)[e]/
uuyterlijck sesse weken naer ideren valdagh sullen/
gestaen met vijffthien gul(den)s, cours nemende date deser/
dat het ierste jaer van bet(aeling)[e] vallen e(nde) verscheijnen/
sal den 7 (octo)ber 1728 e(nde) soo voorts van jaere tot/
jaere tot d'affquijtinge toe die altijt sal mogen ge-/
schieden als het die rentgelders gelieven sal t'eender/
reijse in munte als voor e(nde) met volle rente, gelove(nde)/
de selve jaerel(ijckx) wel e(nde) personelijck tot behoeff als voor/
te sullen betaelen los e(nde) vrije van alle lasten bedacht oft/
onbedacht, geene uytgenomen, daer vorens verobligerende/
hunne respective persoonen e(nde) alle hunne goederen present/
e(nde) toecomende e(nde) naementlijck drije daghmaelen lants/
ofte meer onbegrepen der maete gelegen tot neijnde/
onder werchter reg(eno)ten peeter van essche oist e(nde)/
zuijd adriaen michiels jo(ann)e silvia oft soo wie/
west, e(nde) die werchtersche heijde noortwerts
//
belast met acht pen(ningen) lov(ens) sonder voorders,/
bij hun op hodie vercregen voor vierhondert g(u)l(den)s/
courant volgens acte gepasseert voor mij not(ari)s/
e(nde) sekere getuijgen op date deser, e(nde) waerinne sij geloven/
hun ten eersten sullen doen in goeden e(nde) erffven e(nde) tot/
vold(oening)[e] van welcke coopsomme verclaeren sij dese pen-/
ningen te lichten./
Item een daghm(ael) lants gelegen tot haecht opt' hul-/
teren velt reg(eno)ten guilliam van elsen ter i[e]/
adriaen theijs ter ii[e] guilliam de smet ter/
iii e(nde) jaspar van thuerenhout ofte soo wie ter/
iiii[e] sijden vrije e(nde) onbelast./
Item drije daghm(aelen) lants aldaer uijt een meerder/
stuck uijt het huijslant oft huijsblock van/
abraham van lanckriet naerden kant van(de)/
voetwegh van haecht naer mechelen tot aen(de)/
kant vande heijde aldaer sijnde belast met een/
meucken haver e(nde) gichtgoet./
Item e(nde) finaelijck onder half daghmael vierde/
schoof gelegen int' werchter broeck onder/
werchter reg(eno)ten d'h(ee)[r] sestigh ter i[e] jo(nke)[r]/
schot ter ii[e] e(nde) de kercke oft den h(eilige) geest/
van wackerseel ter iii[e] sijden belast met/
een oort s'jaers aen(de) h(e)[re] van bossuijt,/
waranderende dese drije leste parceelen oock/
voor los e(nde) vrije emmers niet voorders belast als/
voors(chreven) staet, daer vorens gaurrantschap gelove(nde)/
in forma, e(nde) aen die tweede comp(aran)te ten over-/
staen van haeren man ten deele gevallen/
voor de weth van haecht den 26 (octo)ber/
1724 tegens de momboirs van cornelis/
van schaerlaeken haeren broeder, vande erffgoe-/
deren van hunne ouders, onderteec-
//
kent dirix s(ecreta)[ris] e(nde) alwaer het ierste van de/
drije voors(chreven) parceelen is getaxeert op hondertsestigh/
gul(den)s courant, het tweede op vierhondert seventigh/
gul(den)s thien st(uyvers) courant, e(nde) het derde parceel op/
sestigh gul(den)s courant boven den voors(chreven) last, consen-/
terende tot asseurantie als voor in d'affectatie t'sij/
bij opdracht als deser stadts mainmise, decreet ende/
herdecreet daerop te volgen sonder dagement, onder/
obl(igati)[e], submissie e(nde) renun(tia)tie als voor, constituere(nde) ten/
effecte van dijen onwederoepel(ijck) een ider thoonder deser/
ten eijnde van vernieuwinge te geschieden soo voor/
den souv(erijnen) raede van brabant h(e)[re] meijer ende/
schepenen van loven als alo(mm)e elders, consente-/
rende aldaer inde gewillige condemnatie parate/
e(nde) reele ex(ecuti)[e] mitsg(aede)rs int' d'affectatie als voors(chreven)/
staet, allen d'welck bij de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] van lim-/
borgh, pastoir e(nde) jo(ffrouw)[e] hoffmeesterssen dese onder-/
teeckent hebbe(nde) wort geaccepteert. Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert binnen loven ten daghe voors(chreven) ter pre-/
sentie van jo(ann)es bapt(ist)[a] everaerts e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es/
bapt(ist)[a] staes als getuijghen, verclaerende die/
comp(aran)ten altijt te sullen stellen naerderen onder-/
pant, ten contentemente vande jo(ffrouw)[e] rentheffersse/
in cas van noode sijnde die minute originele/
deser becleet met behoorel(ijcken) segel, ondert(eecken)t henderick/
veerelst, joanna van schaerlaecken, j(oanna) m(aria)/
van limborch, g. de laure pastor beggi(narii)/
cath(arina) van tongerloo, a.m. salomon, m.a. keijaerts/
d.a. peeters beneffens mij not(ari)s ende was ondert(eecken)t/
p.m. vander haert not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven) acte van rentbe-/
kentenisse in alle e(nde) igewelcke haere poincten, consen-/
terende als inde selve coram h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus/
schouten e(nde) s(ieu)r jo(ann)es van arenbergh hac 8 (novem)ber 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1748-01-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-27 by pieter-jan lahaye
8 jan(uarii) 1748 ge-/
bleken quitt(ant)ie de/
date 7 ditto, waer/
staende op d' consti-/
tutie brieven, waer/
bij door peeter/
leijtens als cooper/
der hijpoteque aen(de)/
eerw(eerdige) heere h. van/
limborgh als trans-/
port hebbende deser/
rente, is affgeleijt/
de rente van vier/
hondert g(u)l(den)s courant/
hier neven vermelt,/
met consent in de/
cassatie, quare va-/
cadt sijnde besegelt/
actum ut supra
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer