SAL8325, Act: V°118.2-V°121.1 (65 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°118.2-V°121.1  
Act
Date: 1727-11-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratien om de n hem als/
thoonder van(de) naervol(gende) contracte not(ariae)l om de sel(ve)/
alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven, waer van de teneuren sijn volgende.
//
Op heden desen 7[e] aprilis 1716 comparere(nde)/
voor mij georgio de coninck als openbaer/
notaris tot loven residerende present die/
getuijgen hier onder te noemen jan du chateau/
ende catharina heijmens innegesetene deser/
stadt, welcke comparanten bekennen ende/
verclaeren uuijt handen van joeff(rouw)[e] helena/
waerseggere insgelijcx innegesetene deser/
stadt, reëlijck ende in comptante penningen/
ontfangen te hebben de somme van drije/
duijsent guldens wissel ende sterck geldt/
den pattacon tot twee guldens ende acht/
stuijvers ende d'andere specien naer adve-/
nant gerekent, ter saecke van welcke/
somme geloven sij comparanten aende voors(chreven)/
joeff(rouw)[e] te gelden ende te betaelen eene/
jaerelijcxsche rente van hondert ende/
vijfftich gul(den)s croiserende alsoo den penninck/
xx, ende in gevalle van presise betaelinge/
uuijtterlijcken sesse weken naerden valdach/
sullen gestaen met de somme van hondert/
ende twintich guldens, ende alsoo tegens/
den penninck xxv cours te nemen date/
desers ende sal alsoo voor den eersten jaere/
vallen ende verscheijnen op den sevensten/
april 1717, ende alsoo vervolgens van/
jaere tot jaere tot de affective affquijtinge/
toe, die gene sal mogen geschieden in drij/
reijsen, ende alsoo met duijsent guldens/
smaels munte als voor, gelovende sij compa-/
ranten de voors(chreven) rente alsoo jaerelijcx/
te betaelen gelijck voors(chreven) staet onder/
obligatie van hunne resp(ectiv)[e] persoonen/
ende goederen, meubelen e(nde) immeubelen/
present ende toecomende met submissie
//
ende renuntiatie als in gemeijne forme tot/
asseurantie vande voors(chreven) capitaelen ende/
jaerelijcxsche betaelinge der voors(chreven) rente/
verobligeren sij comparanten naementlijck/
sekeren huijse gestaen ende gelegen alhier/
in de borghstraet, te vorens een erffve/
geweest sijnde met den huijse genoempt de/
drij roosen, rege(noten) de selve drij roosen ter/
i[e], den huijse toebehoorende mijn h(ee)[r] cans/
ter ii[e] het clijn beggijnhoff van achter ter/
iii[e], ende de voors(chreven) borghstraet van vooren/
ter iiii[e] sijden, bij de voors(chreven) comparanten/
vercregen voor schepenen van loven den/
14[e] april 1700 in 3[a]/
Item sekeren huijse gestaen inde voorschreve/
borghstraete naest het cleijn huijs neven die/
drije roosen, rege(noten) het cleijn beggijnhoff/
ter i[e], d'erffge(naemen) jan ackermans ter ii[e], de/
voors(chreven) borgstraete ter iii[e] sijden, bij de/
voors(chreven) gehuijsschen vercregen tegens m(eeste)[r]/
engelbert cans volgens acte gepasseert/
voor den notaris g. desmedt ende sekere/
getuijgen tot brussel residerende, op den/
sesden febr(uar)ii 1708, gelovende de goedenisse/
over t'voors(chreven) huijs te doen doen binnen/
s'jaers. Item een halff boinder landts/
onbegrepen der maete gelegen op het/
thienret veldt onder wijghmael rege(noten) den/
h(ee)[r] van opseel, ter i[e] de taefel vanden/
h(eilige) geest van loven ter ii[e], jan cauwenberch/
ter iii[e] ende iiii[e] sijden. Item alnoch vijff/
dachmaelen landts der juste maete onbegre-/
pen genoempt het cleijn veldeken, gelegen/
onder wackeseel rege(noten) joeff(rouw)[e] heetvelde ter/
i[e] s'heerestraete ter ii[e] ende derdere, bij
//
de voors(chreven) gehuijsschen vercregen tegens/
d'erffge(naemen) cobbelgiers volgens goedenisse/
gepasseert voor de heeren schepenen/
van loven in date 21 november 1709 in/
prima camera/
Item den huijse bij hem vercregen tegens/
d'erffge(naemen) dionijs bertomville genoempt/
het walschlandt gestaen inde voors(chreven) borch-/
straete rege(noten) jan berckmans ter i[e] de/
deijle ter ii[e] de straete in twee andere/
sijden, consenterende over allen de selve/
goederen int' slaen van beleijde ende/
mainmise, decreet ende herdecreet der/
heeren schepenen van loven hier over/
te geven sonder daegement, ten effecte/
van dijen constituerende ieder thoonder/
desers om dese soo in sijne ma(jestij)t[s] souv(erijn)[en]/
raede van brabant als voor de heeren/
meijer ende schepenen van loven/
ende alomme elders te vernieuwen ende/
herkennen mede om den gebreckelijcken/
int' onderhouden ende volbrengen desers/
volontairelijck aldaer te doen e(nde) laeten/
condemneren met costen, alles sonder eenich/
voorgaende dagement, gelovende verbinde(nde)/
ende renuntierende als in gemeijne forme./
Aldus gedaen ende gepasseert ten tijde voors(chreven)/
present d h(e)[re] jeronimus de waerseggere/
ende s(ieu)[r] henricus de waerseggere/
getuijgen tot dese geroepen e(nde) gebeden,/
sijnde d'originele minute deser bekleet/
met den zegel van 36 st(uyvers) ond(erteecken)[t] met het/
merck van jan duchateau, van catharina/
heijmens, h(elena) de waerseggere, h(enricus) de waerseggere/
onder stont mij present als not(ari)s signatum/
g(eorgius) de coninck 1716 ond(erteecken)[t] concordantiam cum/
originali attestor signatum gasp(ar) l archier not(ariu)s/
1726
//
Op heden 7[e] (novem)ber xvii sevenentwintich/
voor mij not(ari)s bij den souv(erijn)[en] raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naergenoempt/
compareerde s(ieu)[r] petrus du chateau sone/
jans innegesetene borger ende [brouwer] tapper/
alhier, den welcken considererende dat/
wijlen sijnen voors(chreven) vaeder bij acte ge-/
passeert voor den not(ari)s de coninck heeft/
gelicht opden sevensten aprilis 1716 van/
joeff(rouw)[e] helena de waerseggere eene capi-/
taele somme van drij duijsent guldens/
wisselgelt, ten penninck xx ende mits/
betaelende binnen sesse weken naerden/
valdach te gestaen ten penninck xxv/
welcke capitaele somme int' geheel/
is geemploijeert geworden tot bet(aeling)[e]/
vande coopsomme van seker huijs genoemt/
het walslandt onder andere goederen voor/
de voors(chreven) rente tot pandt geassigneert/
mede inde reparatien daer inne gedaen ende/
in welcken huijse den comparant is gegoijet/
geworden voor de proprieteijt op den 29 april/
1720 in prima sonder dat de gemelde rente/
tot op den dagh van heden is gerealiseert/
oft geaffecteert geworden ende aldus om/
de voors(chreven) joeff(rouw)[e] de waerseggere te verseec-/
keren op de panden in de gemelde acte/
gespecificeert, verclaert hij te consenteren/
in de realisatie dijer voor heeren meijer/
ende schepenen deser stadt, soo nochtans,/
dat de goederen van wackeseel in de voors(chreven)/
acte van lichtinge gemelt sullen dienen/
ende geaffecteert worden bij opdracht als/
principale hijpoteque, ende de huijsen binnen/
dese stadt als subsidiairen pandt, opdat de/
voors(chreven) rente ten opsichte vande successie/
over den comparant ende sijne naercomelingen/
ende erffge(naemen) soude reel blijven, de voors(chreven) joeff(rouw)[e]
//
de waerseggere desniettemin geheel van/
voor haere meerdere verseeckeringe daer/
naer beleijde ende mainmise te slaen, con-/
senterende den comparant alsoo in de voors(chreven)/
affectatie, t'sij hij comparant inde panden/
soude sijn gegoeijt oft sijne ouders mits de/
proprieteijt van alles hem is toecomende,/
daer toe ende ten eijnde voors(chreven) constituerende/
allen thoonder deser ofte dobbel authentique/
in forma, sonder alteratie van het recht der/
rentheffersse in gevolge de primitive acte/
gelovende verbindende et(ce)t(er)[a]. Aldus gedaen/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van dionisius/
derven ende van franciscus guilielmus/
thibaut getuijgen hier toe aensocht, d'welck/
den onders(chrev)[e] notaris heeft geaccepteert/
ten behoeve der voors(chreven) joeff(rouw)[e] de waerseggere/
in quantum sijnde d'originele minute deser -/
becleet met den behoorelijcken zegel -/
onderteeckent peeter du chateau, dionisius/
van derven, f(ranciscus) g(uilielmus) thibaut 1727 ende/
van mij notaris ond(erteecken)[t] quod attestor signatum/
j(acobus) a(nthonius) du rij not(ariu)s/
Den voors(chreven) geconstitueerden uuijt crachte ende/
naer vermogen als voor heeft de bovenges(chreven)/
twee notariale acten in alle ende igewelcke/
henne poincten ende articulen alhier vernieuwt/
herkent ende gerealiseert, eentsamentlijck/
tot asseurantie der capitaele somme van/
drije duijsent guldens wisselgelt ende/
jaerel(ijckx) intereste van dijen ten penninck xx/
opgedraegen met behoorel(ijcke) vertijdenisse/
voor principaelen pandt ende hijpoteque/
de goederen gelegen onder wackeseel
//
ende voor subsidiairen ofte onderpandt/
op gedraegen de goederen binnen ende/
onder dese stadt gelegen, expos(itus) impos(itus)/
est joeff(rouw)[e] joeff helena de waerseggere/
present den notaris du rij voor de selve/
acceptere(nde), et reddidit eodem bona ter-/
minis tamquam op den last der voors(chreven)/
rente, den voors(chreven) rentgelder obliga(ndo)/
submitte(ndo) ac renunt(iando) prout amplius/
inde voors(chreven) twee acten, coram h(ee)[r]/
ende m(eeste)[r] hijacinthus jacobus schouten e(nde)/
s(ieu)[r] jan van arenberch 10 (novem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1734-04-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-29 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
notariale quittantie/
gepass(eer)t voor den/
not(ari)s j(acobus) a(nthonius) du rij den/
3 april 1734 dat/
joeff(rouw)[e] helena de/
waerseggere kent/
ontfangen te/
hebben van s(ieu)[r] peeter/
du chateau de/
somme van drije/
duijsent gul(den)s wissel-/
gelt in quijtinge/
van gelijcke/
capitael in dese/
tegenstae(nde) acte/
vermelt, beneffens/
het loope(nde) jaer/
intrest, met/
consent inde/
cassatie der sel(ver)/
rente, quare/
sic vacat hac/
13 april 1734
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1727-11-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-29 by pieter-jan lahaye
Welcken volgens den h(e)[re] meijer deser stadt nomine officii (etceter)[a] heeft/
geleijt den not(ari)s du rij inden naeme vande voors(chreven) rentheffersse tot/
de resp(ectiv)[e] huijsen gestaen binnen dese stadt inde borchstraet inde bo-/
venges(chreven) acten naerder uuijtgedruckt om te comen tot asseurantie e(nde)/
jaerel(ijcksche) bet(aeling)[e] als boven, coram iisdem 18 17 ditto (novem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer