SAL8325, Act: V°15.1-R°17.2 (9 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°15.1-R°17.2  
Act
Date: 1727-07-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
vanden naervolge(nde) contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende realiseren gegeven, waer/
van den teneur hier naer is volgende./
Op heden 9 julii 1727 comparere(nde) voor/
mij not(ari)s tot loven residere(nde) present die/
getuijgen naer te noemen andreas de/
vetter ende cath(ari)na van doren wettige/
gehuijsschen binnen dese v(oorschreven) stadt residerende/
verclaerden ende bekenden bij desen ver-/
cocht gecedeert e(nde) getransporteert te/
hebben aen christianus malcorps ende cath(ari)na/
tillij insgel(ijckx) gehuijsschen binnen dese v(oorschreven) stadt/
alhier present e(nde) in coop accepteere(nde) seker/
huijs ende eerffve met den hoff daer achter/
aen gelegen appe(ndentien) ende depend(entien) e(nde) van dijen/
gestaen e(nde) gelegen alhier binnen loven/
opde heversche oft s(in)[te] quintestraete ge-/
noemt het cofferken, rege(noten) den huijse genoemt/
de 4 eemers ter i[e], de 3 keirssen ende s(ieu)[r]/
niclaes van gobbelscroo metten vliegenden/
lollepot ter ii[e], de v(oorschreven) straet van voor ter/
iii[e] ende het pastoreel huijs vanden grooten/
beggijnhove alhier van achter ter iiii sijden
//
geschiede(nde) dit transport om ende mits eene/
somme van een duijsent guldens permissien/
wissel ende stercken gelde, den conincx/
schellinck tot vi s(tuyvers) ende andere munte/
naer advenant, waer toe die v(oorschreven) acceptanten/
geloven te betaelen tusschen date deser/
e(nde) viii toecomende daegen, v(er)claerende/
dijenvol(gens) de v(oorschreven) transportanten aent' v(oorschreven)/
huijs (etceter)[a] geen voorder recht, actie oft/
pretensie meer te hebben noch te reseerveren/
directel(ijck) nochte indirectel(ijck), dan de voors(chreven)/
acceptanten te stellen in hunne steden/
plaetsen ende gerechtigheden metten/
selffsten rechte, warandere(nde) tot dijen/
het selve voor vrije, eigen, onbelast/
ende onveralieneert daer vorens/
altijt goet garandt gelove(nde) ende hun/
te competeren volgens goed(eniss)[e] gepass(eer)[t]/
voor die heeren meijer e(nde) schepe(nen) van/
loven opden 15[e] feb(rua)rii 1726 in 3[a], die/
bij desen wort overgelevert, consti-/
tuere(nde) de voors(chreven) comp(ara)nten in wederseijts/
ten effecte v(oorschreven) onwederoepel(ijck) ider/
thoonder deser ten eijnde van v(er)nieuwin-/
ge soo voorden souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant/
die h(e)[ren] meijer ende schepe(nen) van loven/
als alomme elders consenteere(nde) aldaer/
inde gewillige condemna(ti)e parate e(nde)
//
reele ex(ecuti)[e], mede inde ontgoedenisse ende/
goedenisse sonder voorgaende daegement/
nijettegenstae(nde) die suranneringe gelove(nde)/
(etceter)[a]. Aldus gepass(eer)[t] binnen loven ten daege/
v(oorschreven) ter presentie van theodor tilman/
lauf ende van martinus crab als getuijgen,/
sijnde de minute originele deser ges(chreven) op/
behoorel(ijcken) zegel bij de comp(aran)ten, acceptanten/
e(nde) getuijgen resp(ectiv)[e] met henne handtteeckens/
e(nde) marcken beneffens mij not(ari)s onderteeck(en)[t]/
quod attestor signatum f(ranciscus) gilbert not(ariu)s 1727/
Den voors(chreven) gecons(titueer)[de] uuijt crachte e(nde) naer vermo-/
gen als voor heeft den bovenges(chreven) contracte/
in alle sijne poincten alhier v(er)nieuwt, herkent/
ende gerealiseert, eentsamentl(ijck) met behoorel(ijcke)/
vertijdenisse opgedraegen het huijs hoff ende/
erffve gestaen ende gelegen binnen dese/
stadt hier boven tusschen henne regenoten/
breeder gedesigneert, ende die transpor-/
tanten daer uuijt ontgoijet ende onterft/
sijnde, soo sijn daerinne ten erffel(ijcke) rechte/
behoorel(ijck) gegoijet ende geerft christianus/
malcorps ende catharina tillij gehuijsschen/
present alhier den not(ari)s gilbert voor ende ten/
behoeve der v(oorschreven) gehuijsschen oft voor hens/
actie hebbe(nde) acceptere(nde), per mon(itionem) iure et/
satis et waras prout in dicto contractu, de v(oorschreven)/
[trans(portan)ten [e(nde) accep(tan)ten]] obliga(ndo), submitte(ndo) ac renun(tiando) prout in forma coram/
jo(nke)[r] gilbert joseph van grave h(e)[re] van bajenrieu laijens (etceter)a/
e(nde) s(ieu)[r] jan van arenberch ii julii 1727
//
Quittantie der pontp(enning)en/
Ontfangen van christiaen malcorps vijftich/
guldens wisselgelt voorde pontp(enning)en van een/
huijs gestaen op de quintestraet genoemt/
het cofferken reg(enoten) die 4 eemers ende den/
vliegenden lollepot v(er)cregen tegens andreas/
de vetter voor 1000 gul(den)s wisselgelt vol(gens)/
acte gepass(eer)[t] voor den not(ari)s gilbert op den/
9 julii 1727 actum 10[e] signatum g(uillielmus) f(ranciscus) van/
molle/
De v(oor)gaende pontpenn(ingen) heeft den v(oorschreven) de vetter/
betaelt op den 21 jan(uarii) 1726 met lx gul(den)s wiss(el)gelt/
e(nde) v(er)claert den cooper desen in coop nijet te wesen/
geschiet voor een doode handt, signatum ut/
supra
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer