SAL8325, Act: V°185.3-V°187.1 (99 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°185.3-V°187.1  
Act
Date: 1728-01-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s vander haert officiael der derde/
schrijffcamere, uuyt crachte e(nde) naer vermogen/
vande onwederoepel(ijcke) procuratie hem als/
thoonder vanden naervolgende contracte not(ariae)l/
om den selven alhier te vernieuwen, herkennen
//
e(nde) realiseren gegeven, waer van(de) teneur is vol-/
gende. Op heden den 20 (decem)ber 1727 voor/
mij openbaer not(ari)s tot loven residere(nde) present/
die getuijgen naergen(oem)[t] compare(rende) jo(frouw)[e] maria/
anna de pauw wed(uw)[e] wijlen s(ieu)[r] libertus/
franciscus rogge innegesetene deser stadt,/
bekende bij desen ontfangen te hebben uuyt/
handen van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hieronimus delvaulx/
vijff hondert gul(den)s wisselgelt den schellinck/
tot sesse st(uyvers), den pattacon tot twee gul(den)s acht/
st(uyvers) ende d'andere specien naeradvenant/
dienende dese voor quit(tan)tie, maeckende met/
alnoch seventhien hondert gul(den)s bij de voors(chreven)/
comp(aran)te gelicht op den 15 julii 1722 volgens/
acte gepasseert voor den not(ari)s j(acobus) a(ntonius) durij/
e(nde) sekere getuijgen e(nde) opgevolghde realisatie/
de somme van tweentwintigh hondert g(u)l(den)s/
ter saecke van welcke ierste somme/
van vijff hondert gul(den)s geloeft de voors(chreven)/
comp(aran)te te gelden e(nde) te betaelen present den/
voors(chreven) h(ee)r e(nde) m(eeste)[r] delvaulx e(nde) tot behoeft van/
mevr(ouw)e roost sijne sustere accepterende/
eene jaerelijcxe rente van vijffen-/
twintigh g(u)l(den)s ende in cas van preciese/
bet(aeling)[e] uijtterlijck drije wek maenden naer/
ideren valdagh gestaet met twintigh g(u)l(den)s/
sjaers, cours te nemen op den 15 julii 1728/
e(nde) soo voorts van jaere tot jaere tot/
d'affquijtinge toe, die altijt sal mogen/
geschieden met de voors(chreven) seventhien hondert
//
gul(den)s in twee reijsen, e(nde) alsoo idere reijse met/
elff hondert gul(den)s, ende den vollen interest, los e(nde)/
vrije van alle lasten soo van x xx meerdere/
ofte mindere penningen ofte andere coninckx/
lasten bedacht ofte onbedacht, niettegenstaende/
sijne maj(estij)ts plaeccaerten ter contrarie, waeren/
aen wort gederogeert, daer vorens veroblige(rende)/
haeren persoon e(nde) goederen present e(nde) toecome(nde)/
met submissie e(nde) renunt(iat)ie als naer recht, e(nde)/
naementlijck seker huys, plaetse, e(nde) achterhuys/
met sijne toebehoorten soo e(nde) gelijck het selve/
gestaen e(nde) gelegen is binnen dese voors(chreven) stadt/
inde legerstraete gen(oem)[t] s'hertogen bossch,/
rege(noten) den h(e)[re] grave de limingen ter i[e] e(nde) ii[e]/
de represent(ant)en huens ter iii[e] e(nde) die voors(chreven) straete/
van voren ter iiii sijden, haer compete(rende) als/
erffge(naem) van het eenigh kint die sij heeft/
behouden vanden voors(chreven) haeren man, consenterende/
tot asseurantie soo vant' capitael als den/
jaerel(ijcksche) interest int' slaen van beleijde,/
decreet e(nde) herdecreet van dijen sonder dage-/
ment, constitue(rende) ten effecte vandie onwe-/
deroepel(ijcke) een ider thoonder deser ten eijnde/
van vernieuwinge te geschieden soo voor/
den souv(erijnen) raede van b(ra)bant h(e)[ren] meijer ende/
schepenen van loven als alo(mm)e elders con-/
sentere(nde) aldaer inde gewillige condemnatie/
parate e(nde) reele ex(ecuti)e, mede in d'affectatie/
als voors(chreven) staet alles sonder dagement ge-/
lovende et(ce)t(er)[a] allen d'welck bij den voors(chreven) h(ee)[r]/
e(nde) m(eeste)[r] delvaulx alhier present wort ge-
//
accepteert inden naem e(nde) tot behoeff/
vande voors(chreven) mevr(ouw)e roost alias joanna/
delvaulx woonende tot brussel. Aldus ge-/
daen e(nde) gepasseert binnen loven ten daghe/
voors(chreven) ter presentie van jo(ann)es bap(tis)te eve-/
raerts e(nde) jo(ann)es bapt(ist)[a] van hal als getuijgen/
sijnde die minute originele deser becleet,/
met behoorel(ijcken) segel bij de voors(chreven) c(ompa)rapte/
e(nde) acceptant beneffens mij not(ari)s ondert(eecken)t/
e(nde) was ondert(eecken)t p.m. vanderhaert not(ariu)s/
pub(licu)s 1727/
Aldus vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte in alle haere poincten/
clausulen ende articulen, consenterende/
prout latius inde selve, obligando/
submittendo ac renuntiando prout in/
forma, coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost et(ce)t(er)[a] e(nde) s(ieu)[r] cornelis de berges/
hac 15 jan(uari) 1728/
Dijenvolgens den heere meijer/
deser stadt nomine officii (etceter)[a] heeft/
geleijt den officiael gilbert tot alle/
ende igewelcke goederen der
//
voors(chreven) verobligeerde ende naementlijck/
tot het huijs gestaen inde legerstraet/
genoempt s'hertogenbossch, hier boven/
in sijne reg(eno)ten naerder uytgedruckt,/
om te comen tot asseurantie ende/
jaerelijcxe betaelinge der rente/
daerbij vervath coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1774-01-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-10 by pieter-jan lahaye
Is gebleken vol-/
gens acte gepas-/
seert voor den not(ari)s/
j(an) c(arel) fizenne in/
date 29 januarii/
1774 dat de rente/
van vijff hondert/
guldens wisselgelt/
int' wit deser/
gemelt is geque-/
ten quare cessat/
hac 31 januarii/
1774 testor/
p.j. moens/
1774 off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer