SAL8325, Act: V°268.2-R°270.1 (140 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°268.2-R°270.1  
Act
Date: 1728-03-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbes(chreven) gestaen/
den officiael lanckmans uuijt crachte/
ende naer vermoghen vande onwederroe-/
pelijcke procuratie hem als thoonder/
van sekeren contracte notariael/
gegheven om den selven alhier te ver-/
nieuwen herkennen e(nde) realiseren, waer/
van den teneur is volghende van/
woordt tot woorde. Op heden 22[e] febr(uar)ii/
1728 voor mij not(ari)s bij den souverijnen/
raede van brab(an)t geadmitteert tot loven/
residerende present de getuijghen naerge-/
noempt compareerde jan ruelens be-/
jaerden jo(n)ghman, denwelcken verclaerde/
vercocht gecedeert e(nde) getransporteert te/
hebben, soo hij doet mits desen aen e(nde) ten/
behoeve der parochiale e(nde) andere leden/
van s(in)[t] quinten binnen loven, present/
alhier den eerw(eerdige) heere van linthoudt pastor/
der voors(chreven) kercke accepterende eene rente/
van elff guldens e(nde) acht stuijvers sjaers
//
met vijff openstaende jaeren verloops, die/
hij is heffende ten laste van guilliam/
thielens innegesetenen van s(in)[te] agatharode/
originelen rentbekender jaerelijcx verschijnende/
den xxv[e] januarii geaffecteert bij mainmise/
gedecreteert voor die heeren schepenen/
van loven in date xi[e] februarii 1721/
in media volghens de respective be-/
scheeden daervan sijnde aen den heere/
acceptant overgelevert, geschiedende/
dit transport omme e(nde) mits de/
somme van tweehondert achten-/
twintigh guldens courant, mitsgaeders/
noch sevenenvijfftigh guldens voor de/
voors(chreven) vijff jaeren verloopts het leste/
verschenen den xxv[e] januarii lestleden,/
welcke respective twee sommen/
den transportant bekent ontfanghen/
te hebben uuijt handen vanden voors(chreven)/
eerw(eerdige) heere acceptant, dienende dese/
soo ten opsichte van het voors(chreven) capitael/
als verschene verloopen voor manuale/
e(nde) absolute quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren, mits/
welcke soo verclaert hij transportant/
tot ofte aen het voors(chreven) capitael ende/
verloopen dijer geen recht, actie ofte/
pretentie meer te hebben, nochte hem/
infuturum te reserveren directelijck/
nochte indirectelijck, dan de selve te
//
cederen ende transporteren ten behoeve/
als voor des nochtans sonder eenigh/
guarrandt, dan alleenelijck daer over/
dat de selve rente geenssints en is/
belast nochte verallieneert daervoor/
alleenelijck guarrandt belovende,/
surrogerende alsoo de voors(chreven) kercke/
e(nde) leden in sijne plaetse, stede, ende/
gerechtigheijt eodem iure soo e(nde) gelijck/
de selve hem in eijghendom was/
competerende, gelovende alsoo de/
selve te sullen doen e(nde) laeten volghen contra/
quoscumque onder obligatie van sijnen/
persoon e(nde) goederen meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecomende/
constituerende ten effecte dijer onwe-/
derroepelijck een ieder thoonder deser/
ofte van copije authenticq om te/
compareren voor den souverijnen raede/
van brabant, heeren meijer ende/
schepenen van loven e(nde) alomme elders/
ende den inhoude deser aldaer vernieuwende/
ende herkennende te consenteren/
inde voluntaire condemnatie parate/
ende reele executie, mitsgaeders in/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse sonder eenigh/
voorgaende dagement de suranneringhe/
niettegenstaende oblig(ando) submitt(endo) ac/
renuntiando in forma. Aldus gedaen/
ende gepasseert binnen loven ten dage/
maendt e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie/
van s(ieu)[r] benedictus josephus colson procureur
//
ende bernardus le charlier als getuijghen/
tot desen aensocht d'originele minute deser/
becleet met behoorelijcken segel - is onder-/
teeckent met het handtmerck van jan/
ruelens verclaerende niet te connen schrijven,/
b.j. conson de corsels, g. van linthout pastor s(int) q(uinten) l(oven)/
j.f. landeloos, g. delvaulx, b(enedictus) j(osephus) colson de/
colsels, ber(nardus) le charlier et a me notario/
quod attestor signatum gasp(ar) larchier/
not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1728/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen als/
voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle e(nde) iegewelcke sijne/
poincten clausulen e(nde) articulen alhier/
vernieuwt herkent e(nde) gerealiseert,/
eentsaementlijck opgedraeghen met behoorelijc-/
ke verthijdenisse de rente van elff gul(den)s/
acht stuyvers sjaers wesende het capitael twee/
hondert achtentwintigh guldens courant ten contracte/
naerder gespecificeert, e(nde) mits d'ordonnantie/
van rechte den voors(chreven) transportant daeruuijt/
ontgoeijt e(nde) onterft wesende, soo is ter maenisse/
des heere meijers e(nde) wijsdomme der naerge-/
noempde heeren schepenen in de selve/
rente behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft den/
not(ari)s e(nde) officiael l'archier in den naem ende/
ten behoeve der kercke e(nde) andere leden van/
s(in)[t] quinten t'selven accepterende den voors(chreven)/
opdraegere per monitionem, iure, satis et/
waras oblig(ando), submitt(endo) ac renuntiando in/
forma et prout in predicto contractu/
coram jo(nke)[r] albert francois van winghe, ende/
h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r hijacinthus jacobus schouten scab(inis) hac/
iiii[a] martii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer