SAL8325, Act: V°42.2-R°44.2 (22 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°42.2-R°44.2  
Act
Date: 1727-07-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer ende/
schepe(nen) van loven naergen(oem)[t] gestaen den officiael/
gilbert uuijt crachte van(de) onwederoepel(ijcke) procu-/
ra(ti)e hem als thoonder vanden naervol(gende) contracte/
not(ariae)l om den selven alhier te v(er)nieuwen,/
herkennen e(nde) realiseren gegeven waer/
van den teneur hier naer is volgende./
/ Alsoo wijlen s(ieu)[r] joannes bap(tis)ta de medina/
in sijn leven borger deser stadt hadde getrocken/
van jo(nke)[r] francois albert van winge schepene/
deser v(oorschreven) stadt de somme van vijfthien hondert/
guldens wisselgelt, om daer mede te quijten/
ende te rembourseren gelijcke capitaele/
somme die den voors(chreven) jo(nke)[r] van winge is/
geldende aen s(ieu)[r] petrus de berlaimont/
tot antwerpen, d'welck tot nu toe nijet/
geeffectueert sijnde, soo ist dat op heden/
20 (decem)bris 1718 sijn voor mij notaris bij den/
souv(erijnen) raede van b(ra)bant geadmitteert tot/
loven residere(nde) present die getuijgen naer/
genoemt gecompareert catarina osden/
wed(uw)[e] wijlen den v(oorschreven) jan bapt(ist) de medina/
beneffens s(ieu)[r] joannes bapt(ist)a de medina/
haeren sone, dewelcke hebben v(er)claert/
de v(oorschreven) cap(itae)[le] rente die is geldende den v(oorschreven)/
jo(nke)[r] van winge aenden geseijden barlaijmont/
t'hunne waerts te nemen voor de geseijde/
somme van vijfthien hondert guldens/
wisselgelt als voor, die wijlen den v(oorschreven)/
hunnen man ende vaeder resp(ectiv)[e] ten onderen/
heeft behouden, met gelofte vanden selven/
jo(nke)[r] van winge daer over ten volle te/
sullen indemneren, e(nde) die v(oorschreven) cap(itae)[le] somme/
met den eersten te sullen affleggen, ofte/
soo veel te doen ontrent den v(oorschreven) barlaij-/
mont dat hij met hun sal te vreden wesen,/
ende ditto jo(nke)[r] van winge met de panden
//
daer voor v(er)obligeert te sullen doen ontslaen,/
obligere(nde) tot asseurantie van dijen hunne/
resp(ectiv)[e] ende solidaire persoonen e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present e(nde) toecome(nde)/
onder obliga(ti)e ende voordere verbintenisse/
als naer recht, allen d'welk bij ditto van/
winge is geaccepteert geworden, consti-/
tuere(nde) ten effecte van dijen partijen een/
ider thoonder deser ofte copije autentique/
der selve om te compareren voor den/
souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant, meijer ende/
schepe(nen) alhier oft elders daer des behoore(nde)/
sal, om den inhoudt deser aldaer te/
v(er)nieuwen ende te consenteren in condemnatie/
volontair sonder voorgae(nde) daegement,/
gelove(nde) e(tceter)a oblig(erende) submitte(rende) ende renun(tierende)/
als naer recht. Aldus gedaen ten tijde/
v(oorschreven) ter presentie van s(ieu)[rs] guilielmus/
itlet ende van edmundus schepers als/
getuijgen hier toe versocht, sijnde die/
minute originele deser becleedt met haeren/
behoorel(ijcken) zegel ond(erteecken)[t] met het merck va(nde)/
voors(chreven) cath(ari)na osden, ondert(eecken)t j(oannes) b(aptista) de medina/
a(lbert) f(rancois) van winge, e(dmundus) schepers testis,/
guiliaume itlet ende van mij notaris quod/
attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s 1722./
Aldus vernieuwt, ende herkent de voors(chreven) acte/
in alle haere poincten ende clausulen, eent-/
samentlijck de selve gesententieert monente
//
pretore ter instantie van jo(nke)[r] albert fran-/
cois van winge president schepene deser stadt/
ten laste van catarina osden wed(uw)[e] wijlen/
jan bap(tis)ta de medina ende haeren sone jan bapt(ist)/
de medina, om te comen tot asseurantie der/
restere(nde) capitaele so(mm)e van elff hondert gul(den)s/
wisselgelt uuijt eene meerdere van vijfthien/
hondert gul(den)s wisselgelt, ende intresten/
alreede verschenen ende te verschijnen inde/
voors(chreven) acte breeder geroert met costen/
e(tceter)a coram m(ijn)h(ee)[r] philips louis baron van/
schore ende cornelis berses 31 julii 1727/
Dijenvolgens den h(e)[re] meijer deser stadt/
nomine officii (etceter)a heeft geleijdt den notaris/
du rij voor ende inden naeme vanden voors(chreven)/
jo(nke)[r] van winge tot alle ende igewelcke/
goederen der voors(chreven) gebreckelijcke verob-/
ligeerde, ende namentlijck ende nament-/
lijck tot seker huijs ende appendentien/
gestaen alhier binnen loven opde oude/
merckt regenoten de voors(chreven) merckt van/
voor ter i[e]/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1739-09-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-09 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij manuale q(uittan)tie de date 17[e] (decem)ber 1737 on-/
derteeckent/
j.b. van/
winghe dat in/
het tegenstaende/
cappitael/
mette interes-/
ten dijer aen/
ditto van/
winghe sijn/
gequeten/
e(nde) gerembour-/
seert sijnde/
de selve q(uittan)tie/
becleet met/
segel van/
sesse st(uyve)rs qua-/
re vacat hac/
16[e] (septem)bris 1739/
ita est/
g.h. stas (officiael) 1739
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer