SAL8325, Act: V°54.2-V°55.1 (28 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°54.2-V°55.1  
Act
Date: 1727-08-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijer e(nde) schepenen van loven/
naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s vander haert off(iciae)[l] der derde schrijfcamere/
uyt crachte vand' onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoonder/
van sekeren contracte not(ariae)l om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen, e(nde) realiseren gegeven, waer van/
den teneur is volgende. Op heden den 6 junii 1727/
voor mij openbaer not(ari)s tot loven residere(nde) present/
die getuijgen naergen(oem)[t] compare(rende) jo(ffrouw)[e] maria sara/
lavers innegesetene deser stadt bekende/
bij desen gedonateert, overgegeven, gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben aen e(nde) ten behoeve/
van jan de bon haeren swager alhier/
present e(nde) acceptere(nde) allent' recht, e(nde) actie die sij com-/
parante is hebbende in ofte tot sekere twee/
rentjens d'een van hondert gul(den)s capitaels/
tot laste van geeraert arnout e(nde) joanna maria/
boon gehuijsschen, e(nde) d'ander van vijftigh g(u)l(den)s capi-/
taels wisselgelt, staende tot laste van/
jacq(ues) de bot tot s(in)[te] achtenrode, welcke/
renten bij den testamente van wijlen jo(ffrouw)[e]/
maria sara rastor beggijntjen was, waeren/
gelegateert aen wijlen cornelia lavers/
huijsvr(ouw)e was des voors(chreven) acceptants gepasseert voor/
den not(ari)s f(ranciscus) gilbert den 29 november 1721/
mits d'welck verclaert de voors(chreven) transportanten/
tot de voors(chreven) renten geen recht, actie/
nochte pretentie meer te hebben directel(ijck) nochte/
indirectel(ijck), surrogere(nde) hem acceptant in haere
//
plaetse, stede e(nde) gerechtigheijt sonder gaurrant/
onder obl(igatie) sub(missie) e(nde) renu(n)t(iatie) in fo(rm)a constitue(rende)/
ten effecte van dijen onwederoepel(ijck) een ider thoonder/
deser ten eijnde van vernieuwinge te geschieden/
soo voor den souv(erijnen) raede van brabant h(e)[ren]/
meijer e(nde) schepenen van loven als alo(mm)e elders/
consent e(nde) aldaer inde gewillige condemnatie/
parate e(nde) reele ex(ecutie) mitsg(aede)rs ind' ontgoede-/
nisse e(nde) goed(eniss)[e] dijer sonder dagement gelo-/
vende et(ce)[t(er)a]. Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
ten daghe voors(chreven) ter presentie van/
peeter everaerts e(nde) jo(ann)es bapt(ista) everaerts/
als getuijgen hier toe aensocht sijnde de/
minute originele deser becleet met be-/
hoorelijcken segel bij de comparante, ende/
acceptant e(nde) getuijgen met hunne handt-/
teeckens ende marcq beneffens mij not(ari)s/
onderteeckent e(nde) was onderteeckent p.m. vander/
haert not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Den voors(chreven) geconst(itueer)[den] uyt crachte als voor heeft/
den voors(chreven) contracte alhier vernieuwt, herkent,/
e(nde) gerealiseert, eentsaementl(ijck) met behoorel(ijcke)/
vertheydenisse opgedraegen die twee/
respective renten met het recht ende actien hier/
boven inden voors(chreven) contracte naerder gedesigneert/
ende den transportante daer uyt ontgoijt ende
//
e(nde) onterft sijnde soo is daer inne behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft met alle solemniteijten van/
rechten den off(iciae)[l] arnoldus gilbert present e(nde) ten/
behoeve van voors(chreven) jan de bon opt sijns actie heb-/
bende accepterende per monitionem iure et/
satis et waras obligando prout in contractu/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer