SAL8325, Act: V°84.2-V°87.1 (50 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°84.2-V°87.1  
Act
Date: 1727-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-16 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heere [luetenant] meijers/
ende schepenen van loven [reliqua] ut supra hem/
als thoonder vande naervolge(nde) contracten not(ariae)l omde selve alhier te ver-/
nieuwen herkennen e(nde) realiseren gegeven waervan de teneuren sijn volgende./
Op heden den 24 julii 1717 voor mij/
georgio vreven not(ari)s van sijne maj(estij)ts/
souvereijnen raede van brabant binnen/
de stadt diest residere(nde) present de ge-/
tuijgen naergenoempt compare(rende) d'h(ee)[r]/
robertus ernest jerosme ingesetene/
van braisse den welcken bekent mits/
desen tot sijn contentement ontfangen te/
hebben uuyt handen vanden heere frisen/
commandant deser stadt diest de somme/
van hondert e(nde) drije ducaten in gaude/
specien alhier present mij notario getelt/
gelovende d'h(ee)[r] comparant daer van te/
betaelen jaerelijcxen interest ten/
penninck twintigh makende alsoo vande/
hondert ducaten een erffelijcke rente/
van gelijcke vijff ducaten jaerlijcx/
en ten respecte vande drij ducaten/
oock den interest naer advenant allen/
jaeren op dato deser aenden voorn(oemde)/
h(ee)[r] commandant oft sijn recht hebbende/
te betaelen e(nde) voor d'ierste rijse den/
24 julii vant' volgende jaer seventhien/
hondert achthien achthien, e(nde) soo voorts/
te continueren totte lossinge toe d'welck
//
altijt sal mogen geschieden als het den/
rentgelder believen sal met gelijcke somme/
van hondert en drije ducaten in specie e(nde) den/
interest van dijen, assignerende d'heer comparant/
de voorn(oemde) rente op, en aen eene rente van/
vier hondert gul(den)s jaerlijcx hem compete(rende)/
op de domijnen vanden hooghen heere binnen/
diest, constitue(rende) dusvolgens onwederoepel(ijck)/
allen thoonders deser, oft dobbel authentijck van/
dijen om de bekentenisse deser rente van hondert-/
drije ducaten capitael op de voorn(oemde) rente van/
vier hondert gul(den)s jaerel(ijcx) wettelijck te doen/
voor hoff, heer e(nde) rechters competent, ende/
den inhout deser te vernieuwen, e(nde) herkennen/
alom daer het behooren sal, belovende d'heer/
comparant voor de deughsaemheijt der voors(chreven)/
rente in te staen e(nde) oock de selve goet te/
houden e(nde) de selve jaerlijcx ten valdaghe/
te betaelen onder obligatie submissie e(nde)/
renuntiatie als naer recht, e(nde) onder volontaire/
condemnatie daerinne condescenders mits desen/
te decreteren voor den souv(erijnen) raede van b(ra)bant/
e(nde) voor allen andere heeren, hoven e(nde) rechters,/
daertoe te aensoecken sonder voorgaende dage-/
ment met constitutie als voor om et(ce)t(er)[a] ge-/
lovende, verbinde(nde), e(nde) renuntie(rende) et(ce)t(er)[a]. Aldus gedaen/
binnen de stadt diest ter presentie van s(ieu)[r]/
sebastiaen van spitael, e(nde) geerart de loret/
als getuijghen tot desen versocht, e(nde) is de minute/
deser ondert(eecken)t robert ernest jerosme, seb(astiaen)/
van spitael met marck van geert de loret/
e(nde) van mij onderges(chreven) als not(ari)s mede gesch(reven) op segel/
van twelf st(uyvers) onderstont quod attestor signa-/
tum georg(io) vreven not(ariu)s 1717/
Op heden den 13 (octo)ber 1725 voor mij onderges(chreven)
//
not(ari)s tot diest residerende, present die ge-/
tuijghen naergen(oem)[t] te noemen, compareerde d'/
h(ee)[r] robertus ernest jerosme ingesetene/
van braisse, den welcken heeft bekent/
e(nde) gebeden mits desen tot sijnen contentemente/
ontfangen te hebben uyt handen van den heere/
frisen commandant deser stadt diest, de/
somme van seventhien hondert ende vijftigh/
gul(den)s courant geldt den schellinck tot seven/
stuyvers e(nde) andere specien naeradvenant gere-/
kent alhier present mij notario getelt belo-/
vende d'h(ee)[r] comparant daer van te betaelen/
jaerelijcx interest aen vier ten honderde maec-/
kende alsoo eene erffelijcke renthe van seventich/
gul(den)s s'jaers in munte ten iederen verscheijndaeghe/
cours hebbende, los e(nde) vrije van alle lasten op/
renthen gestelt ofte naermaels noch te stellen,/
geene uytgesondert nochte gereserveert, be-/
ginnende cours te nemen date deser e(nde) voor/
d'eerste reijse te vallen e(nde) te verscheijnen/
den 13[e] (octo)ber vanden toecomenden jaere/
1726 ende alsoo vervolgentlijck van jaere/
te jaere te continueren tot de volle lossinge/
toe, die altijdt sal mogen te geschieden met/
gelijcke somme als voren ende volle renthe,/
assignerende den comp(aran)t tot pandt deser renthe/
sekere renthe van vier hondert gul(den)s jaerlijcx/
hem competerende opde domijnen vanden/
hooghen heere binnen diest, mitsg(aede)rs sekeren/
watermolen te weten graen ende smautmo-/
len met alle de appendentien e(nde) depenpentien
//
van dijen soo e(nde) gelijck den selven gestaen e(nde)/
gelegen is tot velupon, constituerende dusvol-/
gens onwederoepel(ijck) allen thoonder deser oft/
copije autentijk van dijen om de bekentenisse/
deser renthe op de voorn(oemde) renthe van vierhondert/
gul(den)s jaerlijcx mede op den gemelden molen/
wettelijcx te doen voor h(ee)[r] hoff e(nde) rechter com-/
petent met observantie van alle gewoone-/
lijcke e(nde) gerequireerde solemniteyten als/
naer costuijme locael, belovende d'h(ee)[r] comp(aran)t/
voor de deughsaemheijt der voors(chreven) renthe inte staen/
ende oock de selve goet te hauden tot d'effec-/
tive dequiteringe toe, alteydt genoegh te/
doen ofter naermaels iet aen gebrake onder/
verbintenisse van sijnen persoon e(nde) goederen/
e(nde) dese rente jaerlijcx ten valdage te betalen/
aen den h(e)[re] frisen voors(chreven) oft sijn recht hebbe(nde)/
onder obligatie, submissie e(nde) renun(tia)tie als naer/
rechten e(nde) onder volontaire condemnatie daer/
inne condescender(nde) mits desen te decreten/
voor den souv(erijnen) raede van brabant e(nde) voor/
allen h(e)[ren] hoven e(nde) rechters daer toe te aensoecken,/
sonder voorgaende dagement met constitutie/
onwederoepel(ijck) als voor om et(ce)t(er)[a] gelovende e(nde)/
verbindende et(ce)t(er)[a]. Aldus gedaen onder acceptatie/
vanden h(e)[re] rentdoender binnen diest als/
boven ter presentie van h(ee)[r] jo(ann)es van dor-/
mael e(nde) josephus zegers als getuijgen hier/
toe versocht e(nde) gebeden e(nde) is de minute/
deser bij den comp(aran)t rentdoender getuijghen/
e(nde) van mij not(ari)s ondert(eecken)t mede geschreven
//
op segel naer weerde, onderstont quod/
attestor ende was ondert(eecken)t j b. van dueren/
not(ariu)s/
Op heden den 19[e] (octo)ber 1726 voor mij not(ari)s/
onderges(chreven) tot diest resider(ende) present de ge-/
tuijgen naer te noemen, comparerende d'/
h(ee)[r] robert ernest jerosme woonende te/
bresae, den genen heeft verclaert e(nde) be-/
leden bij desen ontfangen te hebben uyt han-/
den vanden h(e)[re] [vacat] friesen comman-/
dant der voors(chreven) stadt diest, eene somme/
van drij hondert e(nde) twelf pattacons en/
half tot twee gul(den)s en sesthien st(uyvers) het/
sjaer stuck in couranten gelde, belove(nde) daer/
voren te gelden e(nde) te betaelen interest/
aen vier gul(den)s ten hondert jaerleijx gelt/
als voor, beginnende dese renthe cours/
e(nde) loop te nemen date deser voor d'eerste/
reijse te vallen e(nde) te verscheijnen den 19/
(octo)ber vanden toekomenden jaere 1727 e(nde) soo/
vervolgentlijck van jare te jare alteyt/
los e(nde) vrije tot d'effective dequiteringe/
toe, die altijt sal mogen te geschieden met/
gelijcke capitale somme ter weerde als/
boven e(nde) interest a rate des teijts, daer/
voren verbindende sijns comparants per-/
soon e(nde) goederen, stellende, tot pandt e(nde)/
speciale hypotecque deser renthe sekere/
renthe van vier hondert gul(den)s jaerl(ijcx)/
op de domijnen deser stadt, warande(rende)
//
de selve hijpotecque niet voorder oft anderssints/
belast te wesen als aenden h(e)[re] rentdoender, met/
belofte van dese tegenwoordighe renthe goet/
te hauden tot volle lossinghe toe e(nde) altijdt/
genoegh te doen ofter naermaels iet aen/
gebraecke, constitue(rende) ten effecte van het/
gene voors(chreven) is allen t'hoonder deser on-/
wederoepel(ijck) om te compareren voor/
den souv(erijnen) rade van b(ra)bant e(nde) alle andere/
heeren hoven e(nde) rechters e(nde) hem constitu-/
ant tot achtervolginge e(nde) volbrenginge/
van den geheelen inhoude deser acte gewil-/
lich te laten sien e(nde) doen condemneren/
met costen sonder voorgaende dagement/
mede om de voorgemelde renthe op de voor-/
genomineerde hijpotecque wettel(ijck) te laten/
verbinden e(nde) affecteren voor h(ee)[r], hove e(nde)/
rechters competent met observantie/
van alle gewoonelijcke ende gerequi-/
reerde solemniteijten als naer hoff rechte/
gelove(nde) e(nde) verbindende. Aldus gedaen onder/
acceptatie van d'h(ee)[r] rentdoender binnen/
diest als boven ter presentie van s(ieu)[r] jo(ann)es/
van dormael e(nde) joseph zegers als getuijgen,/
hier toe aensocht e(nde) is d'originele minute/
deser bij den comparant e(nde) acceptant/
op zegel naer weerde beneffens mij/
not(ari)s ondert(eecken)t onderstont quod attestor/
sig(na)tum j. b. van dueren not(ariu)s/
Welcken volgens heeft den voors(chreven) gecons[t(itueerd)e]/

//
de voors(chreven) drije acten not(ariae)l uuyt crachte/
als voor alhier vernieuwt, herkent e(nde) gerea-/
liseert eentsaementl(ijck) tot asseurantie ierst/
der voors(chreven) rente van hondert drije ducaten/
in d'ierste acte vermelt, als oock vande/
gene van seventhien hondert gul(den)s courant/
inde tweede acte vermelt e(nde) finalijck vande/
gene van drije hondert twelf pattacons/
ende eenen halven capitaels inde derde/
acte vermelt e(nde) vande [respective] jaerelijcxe intereste/
dijer opgedraegen met behoorel(ijcke) vertheijdenisse/
de rente van vierhondert gul(dens) sjaers/
tot laste vande domeijnen vanden hoogen/
heere binnen diest, mitsg(aede)rs tot asseurantie/
der voors(chreven) tweede capitaele rente van seven-/
thien hondert gul(den)s courant, sekeren/
watermolen te weten graen e(nde) smautmolen/
ap(pendentien) ende dependentien van dijen gestaen e(nde)/
gelegen tot velupon alles inde voors(chreven) respective/
acten naerder uuytgedruckt, e(nde) den voors(chreven) constituant/
uuyt crachte als voor daer uuyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde/
soo is daer inne ter maenisse des h(e)[re] meijers e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreven) h(e)[ren] schepenen gegoyt e(nde) geerft tot asseurantie/
als voor den off(iciae)l gilbert present voor e(nde) inden naem/
vanden h(ee)[r] frisen commandant der stadt diest e(nde) sijns/
actie hebbende, accepte(rende), et reddidit terminis tamq(ua)m/
op de lasten der voors(chreven) drije distincte renten et/
satis et warans, obl(igando) sub(mittendo) ac ren(unti)an(do) in fo(rm)a coram/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer