SAL8326, Act: R°281.1-R°282.1 (155 of 204)
Search Act
previous | next
Act R°281.1-R°282.1  
Act
Date: 1729-04-11
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den off(iciae)l e(nde) not(ari)s vander haert op macht e(nde)/
naervermogen vande onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder der publiecke/
conditien inde selve geinsereert gegeven,/
over den naerbeschreven huijse gestaen alhier/
binnen loven op de koijestraet, gehouden/
door den not(ari)s f(ranciscus) gilbert wegens die/
erffgen(aemen) jouff(rouw)[e] magdalena crabbe, op den/
24 meert 1729 binnen loven ten huijse/
e(nde) herberge van de wed(uw)[e] nowe, alswanneer/
naer voorgaende affixie der billjetten bij/
brandinge e(nde) uuijtganck der keirsse is/
gebleven aenden not(ari)s vandersijpen ten/
behoeve vanden eerw(eerdige) h(e)[re] leonardus/
josephus streithagen grooten canoninck/
van s(in)[te] peeters kercke alhier, presi-/
dent der collegie trilingue (etceter)[a] Het voors(chreven)/
huijs ende hoff gestaen binnen loven/
op de koijestraet reg(eno)ten s(ieu)[r] de hertogh/
ter i[e] de wittevrouwen ter ii[e] ende/
de represen(tan)ten papen ter iii[e] ende/
de koijestraet ter iiii[e] sijden om e(nde) mits/
de somme van twee duijsent tweehondert/
sessent'seventigh gul(den)s wisselgelt, daer inne/
begrepen allen ongelt ende hoogen,/
alles ingevolge die voors(chreven) conditien ende/
quittantie van voldoeninge staende op/
de copije auth(entique) der selver conditien de/
date 11 april 1729 onderteeckent j.p.
//
de kinder, joanna catharina van gobbel-/
schrij, judocus wierickx, maghdelena/
de herdt, livinius cuelens, catharina/
panis, gullam hannaer, e(nde) maria cuelens/
als erffgen(aemen) van wijlen de voors(chreven) jouff(rouw)[e]/
magdalena crabbe, respective alhier gesien/
e(nde) gebleken, ende mits d'ordonnantie/
van rechten e(nde) wijsdomme der voors(chreven)/
heeren schepenen die voors(chreven) resp(ectiv)[e] vercoo-/
pers op macht als voor daer uuijt ont-/
goijt e(nde) onterft sijnde, soo is daerinne be-/
hoorel(ijck) gegoijt e(nde) geerft den voors(chreven)/
den off(iciae)[l] gilbert present e(nde) ten behoeve/
vanden voors(chreven) eerw(eerdige) heere president/
streithagen, ofte sijns actie hebbende/
accepterende, per monitionem iure/
et satis et waras het voors(chreven) huijs op/
sesthien st(uijvers) sjaers aenden h(e)[re] te cort/
soude ende voorts meer ingevolge de voors(chreven)/
geciteerde conditien, die alhier worden/
gehouden voor geinsereert e(nde) gerepeteert,/
gelijck oock die voors(chreven) quittantie van/
voldoeninge vanden voors(chreven) coopprijs, die/
resp(ectiv)[e] vercoopers obligando, submitt(endo) ac re-/
nuntiando in forma coram h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hiacin-/
tus jacobus schouten e(nde) s(ieu)[r] cornelis de/
berses hac 11 april 1729/
Copije der quit(tan)tie vande/
pontpenninghen/
Ontfangen van(den) eerw(eerdige) heere leonardus striet-
//
hagen president vant collegie der drij tongen/
(etceter)[a] hondert hondert vijfthien g(u)l(den)s acht st(uijvers) wissel-/
gelt in bet(aeling)[e] vande pontpenningen van een/
huijs gestaen op de koijstrate reg(eno)ten s(ieu)[r] de her-/
togh e(nde) de wittevr(ouw)en, vercregen tegens d'/
erffge(naemen) schoondragen voor twee duijsent g(u)l(den)s/
wisselgelt boven den cheijns van xvi thien st(uijvers)/
aende cort, 15 stomme hoogen, hondert/
hoogen en hondert vaemen biers (etceter)[a] volgens/
conditie gehouden door den not(ari)s gilbert op den/
24 meert 1729, actum 11 april 1729 sig(na)tum/
g(uillielmus) f(ranciscus) van molle/
Is gebleken dat de voorgaende sijn betaelt/
op den 21 feb(ruarii) 1703 met de somme van 77 - 16/
sig(na)tum g(uillielmus) f(ranciscus) van molle 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer