SAL8326, Act: R°357.2-V°359.1 (192 of 204)
Search Act
previous | next
Act R°357.2-V°359.1  
Act
Date: 1729-06-04
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordige/
letteren sullen sien oft hooren lesen saluijt/
wij jo(nke)[r] albert francois van winge, jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode heere van roost (etceter)[a] s(ieu)[r]/
jo(ann)es van arenbergh ende s(ieu)[r] cornelis ber-/
ses allen schepenen deser stadt loven doen cont/
met schepene brieven kennisse der waer-/
heijt dat alsoo carel van schel e(nde) cathlijn/
van lachij gehuijsschen bij schepene brie-
//
ven e(nde) mainmise deser stadt in date 8/
augusti 1659 in prima. Daer naer sebastiaen/
vande sande cum sua, ende nu jan stan-/
daerts e(nde) cathalijn verhaeren gehuijsschen tot/
rotselaer verbonden e(nde) verobligeert staen/
aen guilliam van heversum e(nde) maria vander/
veken gehuijsschen, ende jan vander veken/
haeren broeder als d'actie e(nde) transport hebbe(nde)/
van jacobus martinus henrion volgens/
goedenisse gepasseert 8 (novem)bris 1723 in 2[da]/
in eene rente van 18 g(u)l(den)s vijfthien st(uijvers) den/
penninck sesthien, e(nde) om te comen tot asseu-/
rantie e(nde) jaerelijcxe bet(aeling)[e] der verloopen/
vande voors(chreven) rente soo heeft den bode/
stuckens uijt crachte e(nde) naer vermogen der/
voors(chreven) schepenen brieven - mits den vol(com)[e] consente/
der rentbekenders int bekennen der voors(chreven)/
rente gedraegen - sich op den 11 augusti 1659/
getransporteert binnen den dorpe van rotselaer/
e(nde) aldaer ten behoeve der renthefferssen geno(men)/
seker huijs e(nde) hoff met sijne toebehoorten/
groot ontrent 25 roeden onbegrepen soo/
t'selve gestaen e(nde) gelegen is tot rotselaer ter/
plaetse gen(oem)[t] kerckhoven aen(de) plaetse aldaer/
reg(eno)ten de selve plaetse ter i[e] den handtbogh-/
gulde aldaer ter ii e(nde) iii e(nde) lodewijck heijt ter/
iiii sijden e(nde) want die rentgelders in gebreke/
bleven van betaelinge der voors(chreven) rente versche-/
nen (etceter)[a] soo sijn die voors(chreven) renthefferssen ge-/
nootsaeckt geweest de selve te doen dagen/
bij contb(rieven) deser stadt geex(ecuteer)t tot rotselaer/
door den bode van(den) plas ut re(tuli)t, om anderwerff/
die voors(chreven) brieven van mainmise te comen/
sien herdecreteren e(nde) verclaeren ex(ecutoriae)[l] met inthi-/
matie (etceter)[a] welcke voors(chreven) mainmise op den 4/
meert 1729 in 3[a] anderwerff sijn gedecret(eer)t geweest
//
e(nde) verclaert ex(ecutoriae)[l] daer toe alvorens geconcludeert/
sijnde, soo dat mits non comparitie nochte eenige/
oppositie der voors(chreven) rentgelders e(nde) ged(aegd)[e] het/
voors(chreven) huijs bij publiecke conditien e(nde) affixie/
van billeeten ter vente is gestelt binnen den dorpe/
van rotselaer ten huijse e(nde) herberge van n./
van(den) panhuijse bij twee publiecke sitdaghen/
waer van den lesten is gehouden op den 23 meert/
1729 naer gedaene behoorelijcke proclama-/
tien door den voors(chreven) bode van(den) plas ut ret(uli)t/
alswanneer het voors(chreven) huijs cum appendentiis/
ten uijtgaen vande brandende keirsse/
als hooghsten e(nde) lesten verdierder is gebleven/
aen jo(ann)es vander veken innegesetene/
deser stadt voor hem ofte de gene bij/
hem te nomineren, den welcken daerinne/
voor coopers heeft genomineert jan ruijts/
e(nde) joanna van espen gehuijsschen e(nde) inne-/
gesetene van rotselaer [voor e(nde)] op den last der/
voors(chreven) rente van drije hondert gul(den)s wissel-/
gelt waer vorens dese executie is ge-/
dreven als, [breeder] blijckt bij d'acte van nomina-/
tie vanden 2 maii 1729 hier achter ge-/
insereert. Welcke vercoopinge alsoo gedaen/
sijnde e(nde) den cooper ged(aeg)t door den voors(chreven) bode/
van(den) plas om ten gepresigeerden daeghe/
t'aenveirden die goed(eniss)[e] aldaer present sijnde,/
e(nde) de voors(chreven) rentgelderen e(nde) geexecuteerde bij/
contb(rieven) deser stadt geex(primeer)t per ditto bode van(den)/
plas om over die gedaene vercoopinge/
te comen sien e(nde) hooren interponeren den decrete/
van goedenisse ofte anderssints, daer tegens/
te doen als ten raede, e(nde) mits hender non
//
comparitie, vers(och)t sijnde wegens de executanten dat/
soude worden voorts geprocedeert tot interpositie vande/
voors(chreven) decrete e(nde) goedenisse, Welcken aengemerckt/
doen cont e(nde) te weten dat bij ons schepenen voorgen(oem)[t]/
wel e(nde) int'lange oversien sijnde die voors(chreven) schepene/
brieven, mainmise, decreet e(nde) anderwerf decreet, con-/
ditien van vercoop, acte van nominatie e(nde) allent gene/
daer uijt e(nde) naer is gevolght, procederende dusvolgens/
tot d'interpositie van(de) decrete hebben wij schepenen/
voors(chreven) ter maenisse des h(e)[re] meijers deser stadt/
daer over staende van wegens s'hertoge van/
brabant e(nde) van sijn recht van naederschap/
renuntierende bij onsen vonnisse geauthoriseert/
e(nde) authoriseren bij desen die voors(chreven) vercoopinge e(nde) allent-/
gene daer uuijt e(nde) naer is gevolght e(nde) niemant/
comparerende die sich heeft geopponeert, dus-/
volgens deffault e(nde) contumatie gevende e(nde) voor/
prouffijt vandijen hen van alsulcken recht, actie/
e(nde) gerechtigheden als sij tot het voors(chreven) huijs (etceter)[a]/
souden mogen hebben, verstekende, sijnde alvorens/
de selve geexecuteerde beneffens alle andere/
door den bode van(den) plas ter paijen van desen/
stadthuijse voortsgeroepen, hebben wij schepenen/
voorgen(oem)[t] het selve goet aengewesen/
e(nde) aenwijsen bij desen den voors(chreven) jan raets [raets] e(nde) joanna/
van espen gehuijsschen tot rotselaer ofte huns actie/
hebbende present alhier den off(iae)[l] gilbert e(nde) t'henne/
behoeve accepterende op reserff der voors(chreven) rente/
van 300 g(u)l(den)s capitaels, sijnde jaerel(ijcx) 15 g(u)l(den)s waer vo-/
rens dese ex(ecuti)[e] is gedreven, vallende jaerel(ijcx) s(in)[t] jansmisse/
d'een hellicht tot behoeff van guilliam van hever-/
sum e(nde) maria van der veken e(nde) d'ander hellicht voor/
jo(ann)es van der veken, alles sonder eenige alteratie aen(de)/
voors(chreven) primitive constitutie e(nde) mainmise brieven/
welcken volgens sijn de selve gehuijsschen in het/
voors(chreven) huijs e(nde) dependenties op den last e(nde) reserve/
der voors(chreven) rente ende eenen cheijns van acht st(uijvers)/
sjaers ingevolge die voors(chreven) conditien gegoijt e(nde)/
geerft met alle solemniteijten van rechte daer/
toe gerequireert actum die rentgelderen/
obligando in forma actum 4 iunii 1729
//
Hier naer volght die acte van/
nominatie staende op de originele/
conditie hier boven vermelt:/
Op heden 2 maii 1729 is gecompareert den voors(chreven)/
jo(ann)es jacobus vander veken denwelcken heeft voor/
coopers genomineert jan ruijts e(nde) joanna van/
espen gehuijsschen innegesetene van rotselaer pre-/
sent e(nde) het voors(chreven) huijs e(nde) hoff hier boven vermelt accep-/
terende op reserff vande voors(chreven) capitaele rente/
van drije hondert gul(den)s wisselgelt waer vorens dese/
ex(ecuti)[e] was gedreven, e(nde) de welcke brieven [van mainmise] sullen blijven/
in hun volle vigeur sijnde jaerelijcx vijfthien g(u)l(den)s/
waer vanden inganck sal sijn s(in)[t] jan naestcomende/
e(nde) oversulcx het ierste jaer vallen s(in)[t] jan 1730/
e(nde) soo voorts van jaere tot jaere tot d'aff-/
quijtinge toe, de welcke sal mogen geschieden/
in drije gelijcke reijsen e(nde) met volle rente, gelove(nde)/
de voors(chreven) rente van 15 g(u)l(den)s, sjaers jaerelijcx wel/
e(nde) personelijck te sullen betaelen tot behoeff van(den)/
voors(chreven) jo(ann)es jacobus vander veken d'een hellicht,/
e(nde) van guilliam van heversum e(nde) maria vander/
veken gehuijsschen e(nde) innegesetene deser stadt/
loven voor d'ander hellicht, onder obligatie/
van hunne persoonen e(nde) goederen present e(nde) toecomende/
e(nde) naementl(ijck) het voors(chreven) huijs e(nde) hoff, hetwelck sij/
beloeven binnen s'jaers nieuw opte maecken,/
e(nde) alhier medecomparerende jeroen willems inne-/
gesetene van rotselaer denwelcken hem heeft ver-/
obligeert voor de jaerelijcxe betaelingen als borge/
principael naer voorgaende renun(tia)tie aent beneficie/
ord(inis) devis(ionis) et excus(ionis) daer van alvorens onderricht sijnde/
onder obligatie als boven e(nde) met constitutie in forma/
gelovende (etceter)[a] Actum loven ut supra ter presentie/
van arnoldus smets e(nde) everaert van ingel als getuijgen/
e(nde) was onderteeckent j(oannes) jacobus vander veken
//
jan raets, joanna van espen, jeroni-/
mus willems, e(nde) met het marcq van guilliam/
van heversum, onderstont mij present e(nde)/
was onderteeckent p(etrus) m(artinus) vanderhaert/
officiael 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer