SAL8326, Act: R°63.1-V°64.3 (38 of 204)
Search Act
previous | next
Act R°63.1-V°64.3  
Act
Date: 1728-09-17
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordige letteren/
sullen sien oft hooren leesen, wij jo(nke)[r] petrus de hercken-/
rode heere van roost e(tceter)[a] h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus jacobus/
schouten ende s(ieu)[rs] jan van arenberch e(nde) cornelis berses/
alle schepenen der stadt loven doen condt e(nde) te/
weten dat alsoo wijlen hendrick willem aerts/
ende catharina haenewijck gehuijsschen waeren/
met schepene brieven deser stadt in date 11 maii/
1666 in media verbonden ende verobligeert stonden/
aen wijlen h(ee)[r] arnoldus stoffels cappellaen van/
s(in)[te] peeters binnen loven in eene rente van/
xviii gul(dens) xv s(tuijvers) s'jaers, Ende den voors(chreven) rent-/
heffere om vande voors(chreven) rente ende jaerel(ijcksche)/
betaelinge der selve te beter versekert e(nde)/
voldaen te worden heeft wijlen den clercq/
geremans inden naeme e(nde) ten behoeve vanden/
voors(chreven) rentheffere sigh doen leijden tot alle/
ende igewel(cke) goederen der v(oorschreven) gehuijsschen/
verobl(igeren)[de] ende namentlijck tot seker huijs/
metten hoff, borneput ende andere appendentien/
ende dependen(tien) genoemt het swert huijs staen-/
de alhier op de bieststraete tegen over de/
brouwerije de tersse regenoten den vossensteert/
ter i[e] michiel jordens ter ii[e] e(nde) die v(oorschreven) straete/
ter iii[e] sijden ende mits den volontairen consente/
der voors(chreven) rentbekenders, soo is het beleijde/
opden 15 maii 1666 gedecreteert geworden/
e(nde) verclaert execut(oriae)[l] daertoe alvorens gecon-/
cludeert geweest sijnde, Ende gemerckt d'/
erffgenaemen ende representanten van wijlen/
merten verdeijen als besitters vanden voors(chreven)/
verobligeerden pandt in faute bleven van betae-/
linge der v(oorschreven) rente verschenen diversche jaeren/
soo is sijn d'eerw(eerdig)[e] paters van(de) societeijt jesu/
binnen brussel als cessionarissen der v(oorschreven) rente/
van joeff(rouw)[e] barbara stoffels bij acte van donatie/
gepasseert voor den notaris p.van cutsem tot
//
brussel op den 3 feb(rua)rii 1700 genootsaeckt/
geweest de voors(chreven) kinderen ende erffge(naemen) van(de)/
v(oorschreven) merten verdeijen te doen daegen door den/
dienaer peeter ranson bij relaesen op zegel/
ut ret(uli)t, om anderwerff het beleijde te comen/
sien decreteren ende verclaeren executoriael/
ende mits non comparitie nochte oppositie/
soo is het voors(chreven) beleijde op den 17[e] julii/
1728 anderwerff gedecreteert geworden/
ende verclaert execut(oriae)[l], daer toe geconclu-/
deert geweest sijnde, uuijt crachte van/
welcken decrete hebben de voors(chreven) eerw(eerdig)[e]/
paters vande societeijt jesu binnen brussel/
ter vente doen stellen het voors(chreven) huijs hoff/
ap(pendentien) ende depend(entien) e(nde) naer voorgaende affictie/
van billjetten ter behoorel(ijcke) plaetsen met/
prefixie van dagh ende ure, waer over ge-/
houden sijn geweest vijff behoorel(ijcke) sitdaegen/
inde herberge genoemt vrieslant gestaen/
inde bieststraet bewoont bij rega maes, waer/
van de twee leste versocht sijn bij francis/
verdeijen ende bij app(ointeme)nt der heeren schepenen/
geaccordeert resp(ectiv)[e] de date 19 aug(us)[ti] ende 27 dito/
1728 ond(erteecken)[t] guil(ielmus) ant(onius) van dieve ende b.claes s(ecreta)ris/
waer van den lesten sitdach is gehouden opden/
1[en] september daernaer, alswanneer het/
voors(chreven) huijs appenden(tien) e(nde) dependentien is/
gebleven als lesten ende hooghsten vierdierder/
aenden notaris f(ranciscus) gilbert om ende voor de/
somme van elff hondert vierenseventich gul(dens)/
wisselgelt ten uuijtgaen der brande(nde) keirsse/
alles achtervolgens ende uuijtweijsens de/
conditien daer over gehouden bij den officiael/
gilbert alhier in originali gesien ende ge-/
bleken, d'welck alsoo gedaen sijnde hebben
//
de voors(chreven) executanten doen daegen de voors(chreven)/
kinderen ende representanten van merten/
verdeijen te weten jan, francis ende joanna/
verdeijen alle meerder jaerich sijnde, om op/
sekeren daege te comen sien ende hooren/
interponeren het decreet van goedemisse als/
oock den cooper om deselve te ontfangen/
door den voors(chreven) dienaer peeter ranson ut ret(uli)t/
den Welcken verclaerde desen incoop gedaen/
te hebben voor ende ten behoeve van s(ieu)[r]/
hendrick hermans borger ende m(eeste)[r] broodt-/
maecker alhier den welcken t'selve oock/
heeft geaccepteert opden voet ende achter-/
volgens de v(oorschreven) conditien ende int eijnde der/
selve geinsereert, ende bij hen onderteeckent,/
welcken aengemerckt doen alsoo condt ende/
te wetene dat bij ons schepenen voors(chreven) wel/
ende int'lange oversien ende geexamineert/
sijnde die constitutie brieven, conditien/
ende andere stucken ende bescheeden daer/
van dependere(nde), ende [dat] de voors(chreven) geexecuteerde/
alsnu ter paijen aff van desen stadthuijse voorts/
geroepen sijnde nimandt en is gecompareert/
procedere(nde) alsoo tot d'interpositie van onsen/
decrete, hebben wij schepenen voors(chreven) ter/
manisse van jo(nke)[r] gilbert joseph van grave in absentie/
des h(e)[re] meijers bij onsen vonnisse geautoriseert/
ende autoriseren bij desen de voors(chreven) vercoopin-/
ge ende allent'gene uuijt crachte vanden/
voors(chreven) anderwerff decrete is gedaen [naer dien den sel(ve) vant'recht van naderschap hadde gerenuntieert] ende/
tegens de voors(chreven) geex(ecuteer)[de] deffaut ende contuma-/
tie gevende ende voort proffijt van dijen hun/
van alsulcken recht actie ende pretentien als/
de selve tot het voors(chreven) geëvinceert huijs souden/
connen hebben, versteeckende, hebben het/
selve aengewesen ende aenweijsen mits desen
//
den voors(chreven) s(ieu)[r] hendrick hermans om het selve/
te behouden, besitten ende gebruijcken als sijne/
andere propre goederen, ende is dijen volgens/
den voors(chreven) hendrick hermans [alhier present] beneffens joeff(rouw)[e]/
agnes bogaerts sijne wettige huijsvr(ouw)e inden voors(chreven)/
huijse behoorel(ijck) gegoijet ende geerft met alle/
solemniteijten van rechte daer toe gerequireert/
actum 17 septembris 1728/
Copije van(de) quitt(ant)ie der pontpe(nningen)/
Ontfangen van hendrick hermans de somme/
van achten vijftich guldens xiiii s(tuijvers) wisselgelt/
voor de pontpenningen van een huijs gestaen/
inde bieststraete genoemt het swert huijs rege(noten)/
den vossensteert ende michiel jordens geevinceert/
ten laste vande kinderen van merten verdeijen/
ende innegecocht voor elff hondert vierenseven-/
tich guldens wisselgelt vol(gens) conditien gehouden/
door den officiael gilbert opden 1[e] (septem)ber 1728/
sign(atum) g(uillielmus) ff(ranciscus) van molle,/
Is gebleken bijden wijckboeck dat den v(oorschreven) ver-/
deijen inden voors(chreven) huijse is gegoijet den 4 april/
1688 in media, e(nde) verclaert den cooper desen/
incoop nijet te wesen geschiedt voor eene/
doode handt, signatum ut supra.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer