SAL8326, Act: V°64.4-R°66.2 (39 of 204)
Search Act
previous | next
Act V°64.4-R°66.2  
Act
Date: 1728-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2022-02-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen den/
officiael gilbert uuijt crachte vande onwederoe-/
pelijcke procuratie hem als thoonder vanden/
naervolge(nde) contracte notariael om den sel(ven)/
alhier te vernieuwen e(nde) herkennen gegeven/
waer van den teneur is volge(nde): Op heden
//
27 jan(ua)rii 1728 comparere(nde) voor mij notaris tot/
loven residere(nde) present die getuijgen naer te/
noemen joannes de neeff ende maria van wijn-/
gaerden wettige gehuijsschen binnen dese v(oorschreven) stadt/
die welcke hebben bij desen verclaert ende/
bekent wel ende deughdel(ijck) schuldich te sijn aen/
maria staes dochtere gillis staes verweckt/
uuijt den schoode van wijlen petronella schelle-/
kens de somme van drije hondert vijftich gul(dens)/
wisselgelt den coninckx schellinck tot sesse/
stuijvers, mitsgaeders aen abraham verreckt/
ende petronella schellekens insgel(ijck) wettige/
gehuijsschen binnen dese v(oorschreven) stadt de somme/
van twee hondert gul(dens) wisselgelt als/
boven als ende ter saecke van restant der/
coopsomme over den huijse genoemt s(in)[te]/
servaes gestaen inde donckerstraete alhier/
volgens acte gepasseert voor mij notaris/
e(nde) sekere getuijgen op den 3 (decem)bris 1727, voor/
welcke eerste somme geloven de v(oorschreven) comp(ara)nten/
aende selve maria staes jaerel(ijckx) te gelden e(nde)/
te betaelen eene rente van twelff gul(dens) e(nde)/
vijff stuijvers, mitsgaeders aenden voor(schreven)/
abraham verreckt ende petronella schellekens/
gehuijsschen eene rente van seven guldens/
s'jaers beijde cours genomen hebbende van/
opden voors(chreven) derden decemb(er) 1727, sulcx dat het/
eerste jaer verloops daer van respectivel(ijck)/
vallen ende verscheijnen sal op den 3 (decem)ber/
1728 ende soo voorts van jaere tot jaere/
tot die effective affquijtinge toe der v(oorschreven) respec-/
tive capitaelen die welcke sullen mogen/
geschieden als het de voors(chreven) comp(ara)nten gehuijsschen/
gelieven sal, elck voorschreven respectieff/
capitael t'eender reijse in munte als boven/
e(nde) met volle rente los ende vrije van xx[e]
//
penningen ende andere voorvallende impositien/
alles onder obliga(ti)e van hunne respective per-/
soonen ende goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecome(nde), gelijck oock den voors(chreven)/
huijse genoemt s(in)[te] servaes met submissie/
e(nde) renuntiatie als in forma, constituere(nde) ten/
effecte van dijen onwederoepel(ijck) ider thoonder/
deser ten eijnde van vernieuwinge soo voorden/
souv(erijn)[e] raede van b(ra)bant die h(e)[ren] meijer ende/
schepenen van loven als alomme elders con-/
sentere(nde) aldaer inde gewillige condemnatie/
parate ende reële executie mede int'slaen/
van beleijde, decreet ende herdecreet daer/
op te volgen sonder voorgaende daegement,/
niettegenstae(nde) die suranneringe gelove(nde) e(tceter)[a]/
allen het welck bij die voors(chreven) maria staes/
e(nde) petronella schellekens huijsvr(ouw)e vanden v(oorschreven)/
abraham verrecht alhier present ende mede/
comparere(nde) is geaccepteert. Aldus gepass(eer)[t]/
binnen loven ten daege v(oorschreven) ter presentie/
van nicolaus lombeeck ende van jacobus/
coen als getuijgen, sijnde die minute originele/
deser geschreven op sijnen behoorel(ijcken) zegel/
ondert(eecken)t jan de neeff, maria van wijngaerden/
met het marck bij forme van een cruijs, van/
maria staes, met het marcq insgel(ijckx) bij forme/
van een cruijs van petronella schellekens e(nde)/
van mij notaris quod attestor signatum f(ranciscus)/
gilbert not(ariu)s 1728/
Ick onderschreven bekenne ontfangen te hebben/
van jan de neeff de somme van vijffendertich/
gul(dens) wisselgelt uuijt een midere somme van drij/
hondert en vijftich gul(dens), hetwelck nu noch reste/
drije hondert en vijfthien gul(dens), ende is ondert(eecken)t/
jac(obus) gilsoul, met het marcq van mari staes
//
Den voors(chreven) gecons(titueer)[de] uuijt crachte e(nde) naer vermogen/
als voor heeft de bovenges(chreven) acte in alle haere/
poincten alhier vernieuwt ende herkent con-/
sentere(nde) als inde selve, obligando, submitte(ndo)/
ac renunti(ando) prout in forma coram s(ieu)[rs] joannes/
van arenberch ende cornelis berses 18 (septem)ber/
1728/
Dijenvolgens den heere meijer deser stadt/
nomine officii e(tceter)[a] heeft geleijdt den notaris/
gilbert voor ende inden naeme van jacobus/
gilsoul ende maria staes gehuijsschen, mitsgae-/
ders voor e(nde) inden naeme van abraham/
verreckt e(nde) petronella schellekens oock gehuijs-/
schen tot alle ende igewel(cke) goederen der/
voors(chreven) rentgelderen ende naementl(ijck) tot/
den huijse gestaen binnen dese stadt hier/
boven naerder gedesigneert, om te comen/
tot asseurantie ende jaerel(ijcksche) betaelinge der/
renten d'eene van drije hondert vijfthien gul(dens)/
cap(itae)[ls] wisselgelt, ende d'andere van twee/
hondert gul(dens) cap(itae)[ls] wisselgelt hier boven/
naerder uuijtgedruckt,/
Estque in instanti adductio facta ad p(redic)tam/
domum id monente et ducente jo(nke)[r] albert/
francois van winge president schepene in ab-/
sentie des h(e)[re] meijers, coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer