SAL8327, Act: R°48.2-R°49.1 (31 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°48.2-R°49.1  
Act
Date: 1729-08-18
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-25 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
not(ari)s e(nde) off(iciae)[l] vanderhaert uijt crachte/
vande onwederoepel(ijcke) procuratie hem als/
thoonder vanden naervolge(nde) contracte/
not(ariae)l, om den selven alhier te ver-/
nieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegeven,/
waer van(den) teneur is volgende: Op heden/
den 2 aug(usti) 1729 compareerde voor mij/
com(parererend)[en?] not(ari)s present die getuijgen naergen(oem)[t]/
h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] henricus daems licentiaet/
inde medecijnen als executeur testamentair
//
vanden testamente van wijlen jo(ffrouw)[e] joanna/
marie van ijpersele voor mij not(ari)s gepas(seer)[t]/
den 12 maii 1728, welcken comparant heeft/
bij desen onwederoepel(ijck) geconstitueert m(eeste)[rs]/
[vacat] omme te compareren voor alle/
heeren, hoven, e(nde) wetten daer het vers(och)[t]/
e(nde) van noode wesen sal, om aldaer wet-/
telijck te goeden, vestigen e(nde) erffven/
jan waijenbergh in een bunder lants/
gelegen onder wespelaer op het molenvelt/
den h(e)[re] in twee sijden den waterloop/
ter iii e(nde) het collegie baij ter iiii[e] sijden/
belast met twee st(uijvers) en halffven twelff mijten/
t'sjaers aen(den) heere de la roche daer huerder van/
is jacques cnops sonder meer last, daerop/
waerschap e(nde) gaurrant gelovende als bij de/
conditien van vercoopinge onder mij notario/
berustende e(nde) vierschaer billjet daerop gevolght/
de coopsomme bedraegende met verdieren/
twee hondert sevenent'seventigh g(u)l(den)s wissel-/
gelt, bekent den comparant uijt de handen/
vanden voorn(oemde) cooper ontfangen te hebben/
dienende dese voor quittantie, e(nde) alles meer/
gelovende, verbindende als naer recht, Actum/
mechelen present arnoldus van diegem e(nde)/
philippus carolus van hesen als getuijgen sijnde/
de minute deser becleedt met segel vol-/
gens het reglement, bij den comparant be-/
neffens mij not(ari)s ondert(eecken)t onderstont quod attes-/
tor, sig(na)tum j.b.slabbeeck not(ariu)s r(egis) 1729/
Den voors(chreven) geconstitueerden heeft naer ver-/
mogen van sijne voors(chreven) procuratie de
//
voors(chreven) acte not(ariae)l alhier vernieuwt, herkent/
e(nde) gerealiseert, eentsaementlijck met be-/
hoorelijcke vertheijdenisse opgedraeghen het/
voors(chreven) boinder lants gelegen tot wespe-/
laer op het molenvelt, hier boven mette reg(eno)te/
naerder gedesigneert, e(nde) den opdragere daer/
uuijt ontgoijt e(nde) onterft sijnde, soo is daer/
inne behoorel(ijck) gegoijt e(nde) geerft den off(iciae)[l]/
gilbert present e(nde) ten behoeve van jan/
waijenbergh innegesetene van wespe-/
laer ofte sijns actie hebbende accepte-/
rende, op den last van twee st(uijvers) en halven/
xii mijten aen(den) h(e)[re] de la roche, ende/
voorts meer ingevolge de conditien van/
vercoopinge hier boven gementioneert/
de welcke alhier worden gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert, per monitio-/
nem iure satis et waras obligando,/
subm(ittendo) ac renu(ntiando) in forma, coram jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode h(e)[re] van roest (etceter)[a] et s(ieu)[r]/
cornelis berses hac 18 aug(usti) 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer