SAL8327, Act: R°49.2-R°51.2 (32 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°49.2-R°51.2  
Act
Date: 1729-08-18
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-24 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heere/
schepenen van loven naergen(oem)t ge-/
staen den not(ari)s e(nde) off(iciae)[l] vanderhaert/
uuijt crachte vande onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder vanden/
naervolge(nde) contracte not(ariae)l, om/
den selven alhier te vernieuwen her-/
kennen e(nde) realiseren gegeven waer van(den)/
teneur is volgende Op heden 1 aug(us)ti/
1729 voor mij openbaer not(ari)s in sijne
//
maj(estij)ts souv(erijnen) raede van b(ra)bant geadmitteert/
tot loven residerende present die getuijghen/
naergen(oem)[t] comparerende jan waijenborgh/
bejaerden jonghman e(nde) innegesetene van/
wespelaer bekende bij desen wel e(nde) deugh-/
delijck ontfanghen te hebben uijt handen/
van h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] lambertus de fillet der/
rechten licentiaet (etceter)[a] jouff(rouw)[en] maria e(nde)/
theresia de fillet sijne susters van de somme/
van vierhondert gul(den)s courant den schel-/
linck tot seven st(uijvers) e(nde) d'andere specien/
naeradvenant gerekent, dienende dese/
voor quittantie, ter saecke van welcke/
somme geloeft den voors(chreven) comparant te/
gelden e(nde) te betaelen tot behoeff/
vanden voors(chreven) h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] defillet e(nde) sijne/
voors(chreven) susters present e(nde) accepterende/
eene jaerelijcxe rente van twintigh/
gul(den)s sjaers den penninck xx[tigh] e(nde) in/
cas van preciese betaelinge uijtterlijck/
drije maenden naer ideren valdagh gestaen/
met achthien gul(den)s sjaers cours nemende/
date deser sulcx dat het ierste jaer/
van bet(aeling)[e] vallen e(nde) verscheijnen sal/
den 1[e] augusti 1730 e(nde) soo voorts van/
jaere tot jaere tot d'affquijtinghe/
toe die altijt sal mogen geschieden/
als als het den rentgelder gelieven/
sal t'eender reijse in munte als/
voor e(nde) met volle rente, gelovende
//
de selve rente jaerelijcx wel e(nde) loffelijck/
alhier binnen loven te sullen betaelen los/
e(nde) vrije van alle lasten bedacht ofte on-/
bedacht, daer vorens verobligerende sijnen/
persoon e(nde) alle sijne goederen present e(nde)/
toecomende met submissie e(nde) renun(tia)tie als naer/
recht, e(nde) naementl(ijck) tot asseurantie vant'/
voors(chreven) capitael e(nde) croisen dijer veroblige-/
rende twee boinderen lants gelegen/
opt'groot velt onder wespelaer reg(eno)ten/
de straete ter i[e] d'erffgen(aemen) wautiers/
ter ii[e] de kercke oft h(eilige) geest van/
wespelaer ter iii gaspar jostens ter/
iiii sijden waer van een boinder is/
belast met vii(½) cheijns/
Item noch drije bempden aen malcande-/
ren groot saemen sesse daghwanden/
onbegrepen der maete onder wespelaer/
reg(eno)ten het spet in ii sijden het peden-/
block met d'abdije van s(in)[te] geetruijd/
ter iii[e] t'paus collegie ter iiii sijden/
Item drije daghwant lants gen(oem)[t] pedenblock/
reg(eno)ten den bossch competerende jan/
maes tot loven ter i[e] den biesenbempt/
ter ii[e] den dam ter iii e(nde) sijn selffs/
goet met den h(e)[re] van wespelaer ter/
iiii[e] sijden/
Item een half boinder lants gelegen/
tot wespelaer opt groot velt reg(eno)ten/
den waterloop ter i[e] t'paus collegie/
ter ii[e] e(nde) iii[e] e(nde) jacobus janssens ter iiii/
sijden waranderende allen de voors(chreven)/
parceelen voor los e(nde) vrije van renten/
dan op cleijne s'heeren cheijns als breeder
//
staet geexprimeert bij de naerbes(chreven) deijlinge/
e(nde) alle welcke goederen hem comp(aran)t sijn/
competerende uijtten hooffde van sijne/
ouders volgens de deijlinge gepass(eer)[t] voor de/
weth van wespelaer in date 16 januarii/
1727 ondert(eecken)t j.rijdams, ende welcke/
goederen aldaer sijn getaxeert op seventhien/
hondert vijffendertigh g(u)l(den)s boven de cheijns/
Item een boinder lants onder wespelaer/
op het molenvelt reg(eno)ten den heere van/
wespelaer in twee sijden den waterloop/
ter iii[e] baij collegie ter iiii sijden/
welcke leste parceel den comp(aran)t is hebbende/
in coop tegens h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] henricus deim?/
als executeur van wijlen jo(ffrouw)[e] joanna/
maria ipersele tot mechelen, ende welcke/
penningen den voors(chreven) comp(aran)t is lichtende/
tot om te voldoen den voors(chreven) coopsomme, e(nde)/
waerinne hij geloeft hem ten eersten te sullen/
doen goeden e(nde) erffven ten eijnde van/
affectatie, alles onder obl(igati)[e] als boven con-/
senterende over allen de selve ind'affectatie/
bij mainmise deser stadt, decreet e(nde) herde-/
creet, daerop te volgen sonder dagement/
alles onder obl(igati)[e] als voor, Constitue(rende) ten/
effecte van dijen onwederoepel(ijck) een ider/
thoonder deser ten eijnde van vernieuwin-/
ge te geschieden soo voor den souv(erijnen) raede/
van b(ra)bant h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van/
loven als alo(mm)e elders, consenterende aldaer
//
inde gewillige condemnatie, parate e(nde)/
reele ex(ecuti)[e] mede ind'affectatie als voor, sonder/
dagement, gelovende (etceter)[a] Aldus gedaen e(nde) gepas(seer)t/
binnen loven ten dage voors(chreven) ter presentie van/
hendrick vander beken e(nde) guilliam ru-/
lens als getuijgen sijnde die minute originele/
deser becleet met behoorel(ijcken) segel bijden/
voors(chreven) comp(aran)t e(nde) getuijgen beneffens mij/
not(ari)s resp(ectiv)[e] ondert(eecken)t, onderstont mij present/
not(ari)s signatum p(etrus) m(artinus) vanderhaert not(ariu)s/
pub(licu)s 1729/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent bij den voors(chreven)/
geconsti(tueerd)[e] den voors(chreven) contracte not(ariae)l/
consentere(nde) als inden selven, den rentgelder/
obligando, submittendo ac renuntiando als naer/
recht, coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer