SAL8327, Act: R°65.1-V°66.2 (41 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°65.1-V°66.2  
Act
Date: 1729-09-07
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven, reliqua ut supra./
Op heden desen 22 augusti 1729 compare(rende)/
voor mij onderges(chreven) not(ari)s bij den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert tot overijs-/
sche reside(rende) e(nde) inde presentie vande ge-/
tuijgen naergen(oem)[t] nicolaes nowe beneffens/
sijne huijsvr(ouw)e joanna maria mees innege-/
setenen binnen de prochie van huldenberghe/
ter eenre e(nde) anthoon de coster inne-/
gesetene binnen de vrijheijt van duijs-/
bourgh ter andere sijden welcke eerste/
comp(aran)ten bij desen verclaeren wel e(nde)/
deughdelijck ontfanghen te hebben in presentie/
van mij onderges(chreven) not(ari)s uuijt handen/
van(den) voors(chreven) tweeden comp(aran)t de somme/
van drij hondert g(u)l(den)s courant, goeden/
ganckbaeren gelde doende den schellinck/
tot seven st(uijvers) den pattacon tot twee g(u)l(den)s/
sesthien st(uijvers) e(nde) alle andere specien naeradve-/
nant, waer vorens sij eerste comp(aran)ten/
aen(den) tweeden comp(aran)t verclaeren te geven/
e(nde) te betaelen bekennen eene jaerel(ijcksche)/
rente van derthien gul(den)s des jaers, ten/
advenante den penninck vier g(u)l(den)s ses/
stuijvers een blanck par cento waer van/
alsoo d'eerste jaer sal cours nemen/
e(nde) innegaen op dathe deser e(nde) alsoo d'/
ierste jaer daervan te vallen e(nde) ver-/
scheijnen 22 aug(ustus) 1730 e(nde) soo voorts te/
continueren van jaere te jaere totte/
volle quijtinge toe die sal moeten geschie-/
den eens e(nde) t'eenemael metten
//
cost vanden constitutie brieve, pontpenningen/
e(nde) het naest vallende jaer interest in cas/
van beseth wesende de selve rente vrije van alle/
lasten e(nde) precarien daer op te setten e(nde) imponeren/
bij die heeren staeten e(nde) leden deser landen/
alwaer in d'uijtsendinghe anders wierde/
geordonneert, waer vorens sij eerste comp(aran)ten/
hebben verbonden e(nde) verobligeert henne/
persoonen e(nde) goederen present e(nde) toecomende/
e(nde) speciaelijck voor vasten pant e(nde) hypote-/
que der selver rente gestelt e(nde) verbonden/
Eerst een daghwaelwant lants gelegen onder/
huldenberghe voors(chreven) boven den nieuwen/
hoven bossch reg(eno)ten den selven bossch ter i[e]/
de wed(uw)[e] jan vander beecken ter ii[e] e(nde) den/
heere van huldenbergh ter iii[e] sijden belast/
jaerelijcx met drij deniers e(nde) een veertel/
evene aen(den) h(e)[re] van huldenberge mitsg(aede)rs alnoch/
een half bunder lants gelegen insgelijcx/
onder huldenberge reg(eno)ten d'erffgen(aemen) dutrie/
ter i[e] t'hoff ten berge ter ii[e] den capi-/
teijn van elderen ter iii[e] e(nde) d'erffgen(aemen)/
geerart goossens ter iiii[e] seijden belast/
metten cheijns ofte commer van drij deniers/
e(nde) 7 schel(lingen) paij(emen)ts, aen(den) voors(chreven) eerste comp(aran)ten/
aengecomen bij transport van jo(ffrouw)[e] joanna/
catharina colibrant volgens den contracte/
daer van sijnde gepass(eer)[t] voor den not(ari)s da-/
vidts e(nde) sekere getuijgen in date vijff julii/
1729 e(nde) finaelijck tot meerdere vastigheijt/
e(nde) naerderen pant der selver jaerelijcxe/
renten hebben de voors(chreven) eerste comp(aran)ten
//
verobligeert e(nde) verbonden ieders henne/
kintsgedeelte alreede opde selve eerste/
comp(aran)ten gedevolveert bij doode e(nde) afflijvighijt/
van henne resp(ectiv)[e] vaeders, e(nde) dat alles om/
bij den voors(chreven) tweeden comp(aran)t e(nde) rentheffere/
daer aen te hebben sijn reel verhael naer/
rede e(nde) coustuijme der plaetse, met geloefte/
bij die eerste comp(aran)ten van guarrant e(nde) waer-/
schap op datter iet aengebrake ofte te luttel/
waere gedaen onder renuntiatie e(nde) obligatie/
prout in communi et amplissima forma met/
gelijcke renuntiatie ten regarde vande/
voors(chreven) vrouwpersoonen aenhet beneficie/
senatus consul(ti) vellia(m) d'autenticæ si qua/
mulier, van welcken effecte de selve door/
mij not(ari)s onderricht e(nde) gecertioneert, Con-/
stituere(nde) ten fine voors(chreven) bij desen onwe-/
deroepel(ijck) [vacat] e(nde) alle thoonders deser om te/
gaen e(nde) compareren voor den souv(erijnen) rade/
van b(ra)bant h(e)[re] wethouderen van loven brussele/
huldenberghe e(nde) allomme elders voor alle/
andere ander h(e)[ren] e(nde) hoven daer het van/
noode e(nde) behooren wesen sal om aldaer/
de voors(chreven) gelofte te vernieuwen e(nde) her-/
kennen e(nde) den gebreckelijcken comparant/
daerinne voluntairel(ijck) te doen e(nde) laeten con-/
demneren cum exp(e)nsis sonder dagement mitsg(aede)rs/
om den voors(chreven) tweeden comp(aran)t inde/
voormelde jaerelijcxe rente van derthien/
g(u)l(den)s t'sjaers op de panden hier vorens naerder/
in sijne reg(eno)ten gedeschribeert als inde selve
//
henne kintsgedeelte int'gene aen hen ieder/
sal te deele vallen te doen e(nde) laeten goeden/
vestigen e(nde) erffven met alle behoorelijcke solem-/
nitijten van rechten daertoe gerequireert/
Aldus gedaen e(nde) gepass(eer)[t] binnen dese vrijheijt/
van overijssche dato et anno ut supra ter/
presentie van d'h(ee)[r] henricus josephus heere/
de van(den) neffe e(nde) van m(eeste)[r] josephus huze/
testibus requisitis e(nde) is d'originele deser/
geschreven op segel in fo(rm)a bij die comp(aran)ten/
e(nde) getuijgen beneffens mij not(ari)s ondert(eecken)t/
onderstont quod attestor sig(na)tum j.m.van(de)/
velde not(ariu)s/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uijt crachte als voor/
heeft den bovenstaenden contracte not(ariae)l/
in alle e(nde) igewelcke poincten, clausulen e(nde) ar(ticu)len/
vernieuwt, herkent e(nde) gerealiseert eentsaementl(ijck)/
met behoorel(ijcke) vertheijdenisse tot asseurantie der/
voors(chreven) capitaele rente van drije hondert g(u)l(den)s/
courant [opgedraegen] die goederen ten contracte naerder/
vermelt mette [panden e(nde)] resp(ectiv)[e] kintsgedeelten insgelijcx/
aldaer breeder gementioneert, expos(ito) impos(itus) est/
den off(iciae)[l] gilbert present e(nde) ten behoeve van anthoen/
de coster innegesetene van duijsborgh ofte/
sijns actie hebbende accepterende, et reddidit/
terminis tamq(ua)m op den last der voors(chreven) rente/
van derthien gul(den)s sjaers et satis et waras/
prout in contractu de voors(chreven) rentgelderen/
obligando, subm(ittendo) ac renu(ntiando) in forma coram jo/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer