SAL8327, Act: R°97.1-V°98.2 (62 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°97.1-V°98.2  
Act
Date: 1729-09-30
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepe(nen) van loven/
naergenoemt gestaen den officiael gilbert uuijt/
crachte van(de) onwederoepel(ijcke) procuratie hem als/
thoonder van(den) naervolge(nde) contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen e(nde) herkennen/
gegeven, waer van den teneur is volge(nde): Op/
heden 24 julii 1729 voor mij notaris bij den souv(erijn)[en]/
raede van brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naergen(oem)[t] compareerden anthoen/
van meerbeeck ende catharina vander hulst ge-/
huijsschen innegesetene van meerbeeck bij everberch de/
welcke kennen schuldich te sijn aende eerw(eerdig)[e] moeder/
vant'godtshuijs der annuntiaten alhier de somme/
van vijff hondert guldens courant gelt den schellinck/
tot à vii stuijvers e(nde) soo naer advenant van andere/
specien, ter saecke van(de) oncosten bijt'v(oorschreven) godtshuijs/
gedraegen soo over de cleedinge van hunne dochter/
ende schoondochter catarina van meerbeeck in/
het v(oorschreven) godtshuijs tot de professie ontfangen, als over/
de gene van haer novitiaet professie (etceter)[a] ende aldus/
voor restant van dote, ende geene penningen ter/
handt hebbe(nde) om daer aen promptel(ijck) te voldoen,/
geloven ter saecke van(de) v(oorschreven) somme te gelden e(nde) te be-/
taelen de v(oorschreven) moeder present e(nde) acceptere(nde) eene erffel(ijcke)/
rente van xx gul(dens) s'jaers insgel(ijcx) in courant gelt/
cours te nemen op den x[e] aug(us)[ti] toecome(nde) e(nde) jaerel(ijcx)/
te verscheijnen op gelijcken dagh los ende liber van/
alle lasten e(nde) exactien t'zij x xx[e] mindere oft meer-/
dere penningen, beden subsidien contributien ingevalle/
ende van alle andere igewel(cke) impositien hoedaenich/
e(nde) van wat natuere die souden mogen wesen nijettegen-/
staende eenige placcaerten oft uuijtsendingen ter/
contrarien waer aen de comp(ara)nten derogeren mits desen/
e(nde) soo voorts van jaere te jaere tot die effective/
quijtinge toe die altijt sal mogen geschieden met hondert/
gul(dens) s'maels e(nde) proportionelen interest naer rate van/
tijt, obligere(nde) tot asseurantie van dien hunne resp(ectiv)[e]/
e(nde) solidaire persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen
//
present e(nde) toecome(nde) ende namentl(ijck) de gene aende/
eersten comp(ara)nt aengecavelt bij deijl(ing)[e] gepasseert/
voor de weth van meerbeeck v(oorschreven) op den xii[e] maii 1728?/
uuijt den hooffde van sijnen vader hier onder gespeci-/
ficeert, consentere(nde) daer over inde behoorel(ijcke) affecta(ti)e/
bij mainmise ofte realisa(ti)e op de libere panden/
als hypoteque principael, ende over de chijnsroe-/
rige als onderpandt oft samenderhant bij mainmise/
over alle deselve, onder gelofte van de voors(chreven)/
rente altoos wel ende personelijck te betaelen/
renuntiere(nde) ten dijen effecte aen alle previlegien/
e(nde) exceptien dese eenichsints contrariere(nde), e(nde) namel(ijck)/
de tweede comp(ara)nte aent'beneficie auth(enticum) si qua/
mulier daer van onderricht sijnde, Met onwederoe-/
pelijcke constitutie op allen thoonder deser oft dobbel/
auth(entic)[q] om te compareren voor den souv(erijn)[en] raede van/
b(ra)bant, h(e)[ren] meijer e(nde) schepe(nen) van loven, weth van/
meerbeeck v(oorschreven) oft elders des behoore(nde) om aldaer/
te consenteren in condemna(ti)e vol(ontai)[r] als mede inde v(oorschreven)/
affecta(ti)e sonder v(oor)gaende daegem(en)[t]./
Aldus gedaen ten tijde v(oorschreven) ter presentie van s(ieu)[r] petrus/
van(de) put ende van franciscus guilielmus tibaut/
getuijgen hier toe aensocht, sijnde d'originele/
minute deser - becleet met den behoorel(ijcken) zegel -/
ond(erteecken)[t] anthoen van meerbeeck, catarina vander/
hulst s(uste)[r] joanna m.de rocourt moeder ancilla/
onw,? leeger stont me presente ondert(eecken)t j(acobus) a(ntonius)/
du rij not(ariu)s/
Specifica(ti)e der panden in desen con-/
tracte vermelt/
Ierst een stuck lants groot vijff vierendeelen gelegen/
tot meerbeeck opt'asenblock rege(noten) d'erffge(naemen) zele/
ter i[e], de kercke van meerbeeck ter ii[e] joeff(rouw)[e] defr(aije)/
ter iii[e] ende het godtshuijs de seven slaepers tot loven/
ter iiii[e] sijden,/
Item sesse vierendeelen bossch rege(noten) d'erffge(naemen) van wer?/
ter i[e] jaques de becker ter ii[e] roelant vrebos ter/
iii[e] e(nde) d'erffgen(aemen) jan willems ter iiii[e] sijden, waer
//
inne den voors(chreven) anthoen van meerbeeck maer en/
is hebbe(nde) de hellicht, ende d'ander hellicht is/
gebleven aen sijnen broeder jan,/
Item drije vierendeelen bossch rege(noten) roelant vrebos/
ter i[e] hend(rick) vrebos in twee sijden ende peeter/
buelens ter iiii[e] sijden, in welcke drije vierendeelen/
bossch den voors(chreven) anthoen van meerbeeck maer/
en is hebbe(nde) de hellicht e(nde) d'ander hellicht heeft/
sijnen broeder jan,/
Item een stuck lants groot een daghwant/
rege(noten) het lange loostraetje ter i[e] de kercke/
van everberch ter ii[e] de baene van aerschot/
naer tervueren ter iii[e] jan van erpe ter iiii[e]/
sijden in welck daghwant den voors(chreven) anthoen/
van meerbeeck maer en is hebbende de/
hellicht, ende d'ander hellicht heeft sijnen broeder/
jan,/
Item een stuck lants groot een dachwant ge-/
legen tot meerbeeck rege(noten) hendrick vanden/
schrieck ter i[e] jan van berum ter ii[e], aert/
vrebos ter iii[e] mijnh(ee)[r] fraula ter iiii[e] sijden/
Item een stuck lants groot een dachwant/
gelegen tot meerbeeck op de peer rege(noten)/
de heijlige drijevuldicheijt tot brussel ter i[e]/
mijn h(ee)[r] fraula in 3 sijden,/
Item een stuck lants groot seven vierendeelen/
belast met eenen chijns aen het huijs van/
rotselaer van twee gul(dens) e(nde) xii s(chellingen), rege(noten) het/
rooclooster ter i[e] e(nde) ii[e] de oude baene van loven/
naer brussel ter iii[e], den voetwegh loopende/
achter het dorp ter iiii[e] ende lester zeijde,/
Item een stuck landt groot onderhalff dach-/
want gelegen int'selve block daer bij
//
gevoeght de schuere vant'selven huijs, rege-/
noten de pastorije ter i[e] het selve goet ter/
ii[e] mijn h(ee)[r] fraula ter iii[e] ende de meerbeecksche/
straete ter iiii[e] sijden, belast met een halster/
coren aende kercke oft h(eilige) geest van meer-/
beeck, Item alnoch twee capuijnen aen/
d'abdije van vlierbeeck sonder meer,/
Item een daghwant weijde gelegen tot/
meerbeeck int'gemeijn broeck, rege(noten) jaques/
de becker ter i[e] gillis howaij ter ii[e] d'erffge(naemen)/
jo(ffrouw)[e] defraije ter iii[e] ende de broeckstraete/
ter iiii[e] sijden, belast met eenen chijns van/
thien stuijvers aen het hoff van rotselaer/
oft mijn h(ee)[r] vander noot,/
Item vijff dachwanden weijde gelegen int'/
gemeijn broeck, regenoten daniel verheijden/
ter i[e] de broeckstraete ter ii[e] sijne hooghw(eerdigheijt)/
den bisschop van gendt ter iii[e], lambrecht/
schrijvers ter iiii[e], de molebeke ter v[e] be-/
last met seventhien stuijvers aenden eerw(eerdig)[e]/
bisschop van gendt, in welck vijff dachwanden/
weijde den voors(chreven) anthoen van meerbeeck/
maer en is hebbe(nde) de hellicht ende d'ander/
hellicht is gebleven aen sijnen broeder jan,/
Aldus vernieuwt ende herkent de voors(chreven) acte/
in alle haere poincten, consenterende als/
breeder bij de selve, obliga(ndo), submitte(ndo) ac/
renuntia(ndo) prout in forma, coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave h(e)[re] van baijenrieu laijens (etceter)a/
e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses 30 septemb(ris) 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer