SAL8327, Act: V°87.1-R°89.1 (54 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°87.1-R°89.1  
Act
Date: 1729-09-26
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieu(tena)n[t]/
meijers ende schepenen van loven naer/
beschreven gestaen den officiael larchier/
uijt crachte ende naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procuratie, hem als/
thoonder vanden naervolgende contracte/
notariael, om den selven alhier te herkennen/
vernieuwen ende doen realiseren daerinne/
geinsereert gegeven, waer vanden teneur/
hier naer is volgende van woorde tot/
woorde luijdende aldus: Op heden 14[e] junii/
1728 voor mij not(ari)s bij den souv(erijnen) raede van/
brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt com-/
pareerden jan staes ende catherine debodt/
gehuijsschen, die kennen ontfanghen te/
hebben van guilliam feijtens als momboir/
vande weeskinderen van wijlen jan stas/
met naeme philip ende elisabeth staes de somme/
van vijffensestigh guldens courant den/
schellinck tot seven stuijvers dienende dese/
voor quitt(anti)[e], ende obligatie, ter saecke van/
welcke somme de comp(aran)ten geloven te/
gelden ende te betaelen ten behoeve der/
voors(chreven) twee weesen den gemelden feijtens/
hunnen momboir present e(nde) accepterende/
eene erffelijcke rente van drij guldens vijff/
stuijvers sjaers cours nemende date deser/
e(nde) jaerelijcx te verschijnen op gelijcken dagh/
los ende liber van alle lasten e(nde) exactien/
tsij x xx mindere ofte meerdere penn(ing)en/
beden, subsidien contributien oft andere/
impositien, nijettegenstaende eenighe/
placcaerten ter contrarie aende welcke
//
de comp(aran)ten sijn derogerende midts desen/
ende soo voorts van jaere te jaere tot de/
quijtinghe toe die altoos sal moghen/
geschieden t'eender reijse oft aen elcken/
der weesen met volle rente ende costen/
daer van dependerende, obligerende tot/
assurantie dier hunne respective persoonen/
ende goederen, meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende, ende namentlijck/
Een daghmael landts gelegen onder/
hullenbergh rege(noten) jaecques debrauwer/
ter i[e] den heere van hullenbergh ter ii[e]/
gillis horenbeeck ter iii ende de keteldelle/
ter iiii sijden vrij ende onbelast goedt bij/
hun vercreghen voor heeren meijer ende/
schepenen deser stadt in tertia den sevensten/
deser/
Item als onderpandt een daghmael landts/
ende seven roeden tot hullenbergh voors(chreven)/
rege(noten) de voors(chreven) weesen rentheffers ter i[e]/
e(nde) ii[e] joos goossens, steven aerts ende de/
straete van smijersbergh ter andere sijden/
vercreghen als voor met de andere panden/
inde voors(chreven) goedenisse breeder vervath/
opden chijns aldaer gespecificeert sonder/
meer, consenterende daer over in de behoo-/
relijcke affectatie, daer toe Constituere(nde)/
allen thoonder deser ofte dobbel auth(entiqu)[e] om/
te compareren voor heeren meijer ende/
schepenen deser stadt loven ende elders/
des behoorende, om den inhoudt deser/
aldaer te vernieuwen ende te consenteren/
in condemnatie volontair, als mede in/
de [voors(chreven)] affectatie sonder voorgaende dagement
//
nijettegenstaende de suranneringhe/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van d'heer philippus josephus dawans ende/
van peeter verhoeven meijer van s(in)[t] jooris/
winghe getuijghen hier toe aensocht/
sijnde d'originele minute deser, becleedt/
met den behoorelijcken segel, onder(teecken)[t]/
met het merck van jan stas in forme van/
een cruijs, niet connende schrijven, met/
het merck ofte signature van catherine/
debodt in forme van cat debot, guilliam/
feijtens, p(eeter) verhoeven p(hilippus) j(osephus) dawans et/
a me notario quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) durij/
not(ariu)s/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uijt crachte ende naer/
vermoghen sijnder voors(chreven) procuratie/
heeft den bovenstae(nde) contracte notariael/
in alle ende iegewelcke sijne poincten/
clausulen e(nde) ar(ticu)len alhier herkent e(nde) vernieuwt/
eentsamentlijck tot assurantie van het voors(chreven)/
capitael van vijffensestigh gul(den)s courant/
ende jaerelijcxsche croisen a drij gul(den)s vijff/
stuijvers sjaers ter maniss opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse een dag tot/
pandt een daghmael landts hier vo met noch/
een daghmael landts ende seven roeden/
tot onderpandt, respective in hunne situatie/
ende regenoten naerder uijtgedruckt, expos(ito) im-/
positus den voors(chreven) guilliam feijtens voor ende/
inden naeme vande weeskinderen van wijlen jan/
stas met naeme philip e(nde) elisabet stas ter manisse/
des voors(chreven) heeren lieu(ena)n[t] meijers ende wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen quo facto reddidit/
terminis tamquam op de lasten daer op uijtgaende/
e(nde) voorts op eene erfelijcke rente van drij gul(den)s/
vijff stuijvers sjaers per monitionem, iure et/
satis et waras pro ut in contractu, den voors(chreven) op-/
draegere obligando submittendo ac renuntiando
//
pro ut in communi forma coram jo(nke)[r] wilhel-/
mus van bemmel, ende s(ieu)[r] cornelis berses/
schepenen desen 26 september 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer