SAL8327, Act: V°91.1-V°92.1 (58 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°91.1-V°92.1  
Act
Date: 1729-10-03
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieu(tena)nt/
meijers ende schepenen van loven/
naerbes(chreven) gestaen den off(iciae)[l] larchier uijt/
crachte vande procuratie hem als/
thoonder vanden naervolgenden contracte/
notariael om den selven alhier te her-/
kennen, vernieuwen ende doen realiseren/
daerinne geinsereert, gegeven, waer van/
den teneur hier naer is volgende van/
woorde tot woorde luijdende aldus: Op/
heden desen 10[e] maii 1725 voor mij openbaer/
not(ari)s bij den souv(erijnen) raede van brabant geadm(itteer)[t]/
tot loven residere(nde) present die getuijghen/
naergenoempt sijn gecompareert in propre/
persoonen peeter govaerts e(nde) anna vervoort/
gehuijsschen innegesetene van linden bij/
loven, welcke comp(aran)ten verclaeren/
verkocht, gecedeert ende getransporteert/
te hebben, gelijck sij vercoopen, cederen/
e(nde) transporteren midts desen aen e(nde) ten/
behoeve van jan debecker e(nde) anna cockaert/
innegesetene van campenhoudt, te weten/
seker boinder landts onbegrepen der maete/
gelegen onder campenhout soo ende gelijck/
tselve gelegen is tot wilder onder cam-/
penhout opden hoeijendriesch tusschen de/
goederen der heeren van chantrain in d'een/
sijde, ende de goederen vander h(eilige) geest van/
campenhout in d'andere sijde, rege(noten) peeter/
decoster ter iii, e(nde) de straete ter iiii sijden/
hebbe(nde) de comparanten het voors(chreven) boinder/
geerft van henne respective ouders suijver/
ende onbelast sonder eenighe commeren/
daer op uijtgaende, welcke vercoopinghe
//
is geschiedt midts ende voor de somme/
van acht hondert guldens loopende geldt,/
e(nde) boven dien drij guldens lijckcoop, den/
schellinck a seven stuijvers, den pattacon/
a twee guldens sesthien stuijvers, ende d'andere/
specien van gelde naer advenant, alles te be-/
taelen in goede wel gemunte silvergeldt/
soo ende gelijck tselve tegenwoordigh is/
geldende, welcke somme de coopers geloven/
te betaelen tegens alderheijlighen toecome(nde)/
1725, Item is geconditionneert dat de/
huerlinghen van het voors(chreven) verkocht/
boinder landts sullen blijven hunne huere ge-/
nieten tot s(in)[t] andriesmisse 1726, warandere(nde)/
die comp(aran)ten vercoopers het selven boinder/
landts voor vrije ende onbelast goedt, ofter/
naermaels iedt aengebraecke, sullen de/
coopers moeten ontlasten, verclaerende/
diesvolgens aen het voors(chreven) boinder landts/
geen recht oft actie meer te hebben nochte/
behouden in eeniger maniere, Ten welcken/
effecte constituerende ieder thoonder deser/
ofte copije auth(entiqu)[e] om te compareren inden souv(erijnen)/
raede van brabant, heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven, campenhoudt (etceter)[a] e(nde) aldaer tgene/
voors(chreven) is te herkennen e(nde) vernieuwen met/
consent inde gewillighe condemnatie, parate/
executie sonder voorgaende dagement, te/
doen d'ontgoedenisse der vercoopers, ende de/
goedenisse ten behoeve vande coopers met/
alle solemniteijten gerequireert in behoorelijcke/
forme promittentes ratum (etceter)[a] Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert ten daeghe, maende e(nde) jaere als/
boven ter presentie van jooris deneeff ende/
jan lambrechts als getuijghen hier toe geroepen/
d'originele minute deser, sijnde becleedt met segel
//
van twelff stuijvers bij comp(aran)ten, acceptanten/
e(nde) getuijghen neffens mij notario onderteeckent/
quod attestor signatum j.m.henrion not(ariu)s pub(licu)s/
1725/
Welcken volghens den voors(chreven) geconst(itueerd)[en] heeft/
den bovenstaende contracte in alle sijne poincten/
e(nde) ar(ticu)len alhier herkent e(nde) vernieuwt, eentsamentl(ijck)/
met behoorelijcke verthijd(eniss)[e] opgedraeghen/
het voors(chreven) boinder landts hier vorens in sijne/
situatie e(nde) rege(noten) naerder uijtgedruckt, ende den/
opdraegere uijt selve ontgoeijt e(nde) onterft sijnde/
sijn ter manisse des voors(chreven) heeren lieu(tena)nt meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
daerinne behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft den/
voors(chreven) jan debecker e(nde) anna cockaerts present/
den officiael lanckmans voor de selve/
accepterende per monitionem iure et satis/
et waras pro ut in predicto procuratorio/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma coram jo(nke)[r] albert francois van winghe/
e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses derden october 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer