SAL8350, Act: V°55.1-V°63.1 (13 of 287)
Search Act
previous | next
Act V°55.1-V°63.1  
Act
Date: 1760-08-01
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-05 by kristiaan magnus
Inde teghenwoordigheijt der/
heeren meijer ende schepenen/
van loven naerbes(chreven) gestaen/
den notaris georgius henricus/
stas officiael vande derde/
schrijffcamer der selver stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen/
vande onwederroepelijcke/
procuratie hem als thoonder/
vanden naervolghenden con-/
tracte notariael om den/
selven alhier te vernieuwen,/
herkennen ende realiseren/
gegeven waer van den/
teneur hier naer is volghende/
van woordt tot woorde luij-/
dende aldus:/
Op heden desen dertighsten/
julij seventhienhondert/
t'sestigh compareerden voor/
mij openbaer notaris bij den/
souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert binnen/
loven residerende present/
die getuijghen naer te noemen
//
eerw(erdighen) heere michael/
josephus vanden heuvel pris-/
ter (e)t(ce)t(er)[a] den welcken verclaert/
verkocht te hebben soo hij doet/
bij desen aen lambertus/
de banterlé bejaerden sone/
thomas innegesetenen borgher/
ende meester cremer van/
stijle binnen dese voors(chreven) stadt/
present ende in coop aenveer-/
dende seker huijs met appen-/
dentien ende dependentien/
van dijen soo ende gelijck/
het selve gestaen ende gele-/
ghen is alhier binnen/
loven inde hoelstraete/
genaempt de trompette rege-/
noten de selve straete van/
voor ter eendere, den tuijme-/
laer ter tweedere, den hert/
in d'andere zeijden, aenden/
acceptant bekent, belast met/
vierendertigh stuijvers sjaers/
aende abdije van perck, ende/
eenen cappuijn ende
//
achthien denieren aen mijnheer/
wijns tot brussel sonder meer/
welck vercoop boven die voors(chreven)/
lasten is geschiet om ende/
voor de somme van vier/
duijsent guldens wisselgeldt,/
op welcke somme den trans-/
portant vanden acceptant/
in mindernisse kent ontfan-/
ghen te hebben duijsent/
guldens in munte als boven/
dese daerover dienende ende/
verleggende voor quittantie./
Ende ten regarde vande res-/
terende drije duijsent guldens/
geloefft den acceptant aenden/
transportant te sullen gelden/
ende betaelen eene erffe-/
lijcke rente van hondert/
ende twintigh guldens/
courant sjaers den penninck/
xxv cours ende inganck/
te nemen prima octobris/
naestcomende van desen/
loopenden jaere, sulckx
//
dat het eerste jaer croise/
sal vallen ende verscheijnen/
ten gelijcken daeghe prima/
octobris vanden naestcomen-/
den jaere seventhien hon-/
dert eenentsestigh, ende/
soo vervolghens van jaer/
tot jaere tot de effective/
quijtinghe der selve rente,/
de welcke maer en sal/
moghen gebeuren naer/
d'afflijvigheijt van den heer/
transportant ter oorsaecke/
de selve is dienende tot/
titel presbiterael vanden/
selven heere transportant/
ende naer desselffs afflijvig-/
heijt sal den acceptant de/
selve rente moghen quijten/
t'eender reijse in munte/
als voor, met den interest/
naer rate van tijde ende/
costen hier ende daer van/
procederende, gelovende/
de selve oock jaerelijckx
//
t'elcken valdaeghe ofte/
uijtterlijck binnen de sesse/
weken daer naer aenden/
heere rentheffere ofte sijns/
actie hebbende wel ende/
hoffelijck te sullen leveren/
ende betaelen los ende/
vrije van alle publiecke/
lasten ende exactien tsij/
reele, personele als mixte/
ofte hoedaenigh die souden/
moghen wesen op renten/
gestelt ende te stellen, niet-/
teghenstaende eenighe/
majesteijts placcaerten, edicten/
ofte envoijen der heeren/
staeten van brabant ofte/
andere moghentheden con-/
trarie waeren ordonnerende/
aen alle welcke hij rent-/
gelder van alsnu voor als-/
dan verclaert te derogeren/
soo hij expresselijck is dero-/
gerende bij desen, verbindend/
ende verobligerende soo
//
voor die voors(chreven) cappitaele/
gereserveerde rente als te/
verscheijne croisen dijer/
sijnen persoon ende goede-/
ren, meubelen ende/
immeubelen present ende/
toecomende. Ende naement-/
lijck specialijck het voors(chreven) ver-/
kocht huijs, het welck daer/
voor sal blijven geaffec-/
teert ende geoppignoreert./
Ende ingevalle van eenighe/
insuffisantie soo geloeft hij/
rentgeldere t'allen tijde des/
aensocht sijnde naerdere suffi-/
sante hypotheque te sullen/
assigneren ten vollen/
genoeghe vanden voors(chreven)/
rentheffer, waranderende/
hij heere transportant den voors(chreven)/
gecedeerden huijse voor/
eijghen ende voor niet voor-/
ders belast aks hier voor/
staet uijt gedruckt, ende/
hem te competeren bij/
successie uijt den hooffde
//
van sijne ouders heer ende/
meester petrus vanden/
heuvel ende jouffrouwe/
magdalena govaerts dochter/
was van hendrick govaerts/
ingevolghe de scheijdinghe/
ende deijlinghe met sijne/
consoorten aengegaen ende/
gepasseert voor wijlen den/
notaris carolus vandersmissen/
opden vierden augusti van/
den jaere seventhien hon-/
dert vijffendertigh onder den/
cavel 63: daer op ende voor/
alles ingevalle van gebreck/
volcomen waerschap ende/
guarrandt gelovende bij desen,/
mits welcke verclaert den/
transportant tot den voors(chreven)/
gecedeerden huijse geen voorder/
recht, actie ofte pretentie/
meer te hebben nochte te/
behouden in eenigher ma-/
nieren, stellende den voors(chreven)/
acceptant van stonden aen/
in sijne plaetse ende stede
//
met het selve recht, consente-/
rende daer over t'sijnen/
behoeve inde behoorelijcke/
ontgoedenisse ende goedenisse/
te geschieden daer des behoo-/
ren sal, ende den acceptant/
verclaert eensgelijckx te/
consenteren over den voors(chreven)/
huijse tot asseurantie der/
voors(chreven) rente inde behoorelijcke/
affectatie bij beleijde deser/
stadt, decreet ende herdecreet/
van dijen ofte opdracht ter/
gelieffte vanden voors(chreven)/
transportant ten desen/
rentheffere, ende alles ten/
coste vanden acceptant/
ende rentgeldere./
Ende sal de huere vanden/
selven huijse moeten stadt/
grijpen voor soo langhe/
de selve alnoch is durende,/
ende de huersomme te ver-/
scheijnen bamisse naest-/
comende sal alnoch ge-/
proffiteert worden door
//
den transportant, mits vol-/
doende die voors(chreven) cheijnssen/
tot kerssemisse naestcomende/
inclusive, allen d'welck/
bij partijen geaccepteert/
geloven hun naer allen/
het selve punctivelijck te/
sullen reguleren ende/
achtervolghen alles onder/
obligatie ende verbant/
als boven. Ende tot meer-/
dere vastigheijt van dijen/
verclaeren onwederroepe-/
lijck te constitueren alle/
thoonders deser ofte van/
copije authenticque der/
selve ten eijnde van ver-/
nieuwinghe te geschieden/
soo voor den voornoempden/
souvereijnen raede van/
brabant, heeren meijer/
ende schepenen deser stadt/
loven ende alomme/
elders consenterende
//
aldaer ingevalle van/
gebreck als voor inde ge-/
willighe condemnatie,/
mitsgaeders inde realisatie/
ende affectatie als boven/
alles sonder voorgaende/
daeghement de suranne-/
ringhe niettegenstaende/
onder submissie ende re-/
nuntiatie in forma./
Ende heeft den voors(chreven) cooper/
in handen mijns notaris/
gepresteert den eede van/
dat hij het voors(chreven) huijs heeft/
gekocht t'sijnen eijghen/
behoeve ende geensints/
voor eene doode handt con-/
form het placcaert van/
haere majesteijt vanden/
vijffthienden september/
des jaers seventhien/
hondert drijenvijfftigh, mij/
notaris ofte thoonder deser/
onwederroepelijck consti-/
tuerende om den selven
//
desen sijnen eede in sijne/
ziele te vernieuwen/
ende te reitereren voor/
alle heeren, hoven ende/
wetthen gerequireert./
Aldus gedaen ende ge-/
passeert binnen loven/
ten tijde voors(chreven) ter presen-/
tie van heer ende meester/
jacobus gilbert licentiaet/
ende professor inde medi-/
cijnen ende van jacobus/
de kock als getuijghen/
hier toe aensocht, d'origi-/
nele minute deser be-/
cleedt met seghel van/
vier guldens sesthien/
stuijvers ende onderteec-/
kent m(eeste)r j. vanden heuvel,/
lambertus de banterlé/
j(acobus) gilbert med(icus) prof(essor), j(acobus) de/
kock 1760 et ame notario/
onderstondt quod attestor
//
ende was onderteeckent/
g(eorgius) h(enricus) stas not(ariu)s pub(licu)s 1760./
Welcken volgens den/
voors(chreven) geconstitueerden/
uijt crachte ende naer ver-/
moghen als voor, heeft/
den bovenstaenden con-/
tracte notariael in alle/
ende jeghewelcke sijne/
poincten clausulen ende/
articulen alhier ver-/
nieuwt herkent ende/
gereitereert. Eentsament-/
lijck met behoorelijcke/
vertheijdenisse ende re-/
nuntiatie opgedraeghen/
in handen vanden voors(chreven)/
heere meijer als in s'heeren/
handen, het huijs met ap-/
pendentien ende depen-/
dentien van dijen/
gestaen ende geleghen/
alhier binnen loven/
inde hoelstraete genaempt
//
de trompette ten bovenstaen-/
den contracte in regenoten/
breeder gedesigneert ende/
gespecificeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechten/
ter maenisse des voors(chreven) heere/
meijers ende wijsdomme/
vande naer te noeme hee-/
ren schepenen, den heer/
transportant uijt het voors(chreven)/
huijs cum annexis ontgoijet/
ende onterfft sijnde, soo/
is daer inne - met alle/
solemniteijten van rechten/
ende locale costuijme we-/
ghen gerequireert ende/
alhier geobserveert - behoo-/
relijck gegoijet, gevest/
ende geerfft den boven-/
genaempden lambertus/
de banterlé innegesetenen/
borgher deser stadt ende/
meester cremer van sijnen/
stiele, present alhier den/
officiael geldolphus curé
//
voor den selven, sijns hoirs/
ofte actie hebbende tselve/
accepterende, den voors(chreven)/
opdraeghene inden naeme/
vanden transportant, satis/
et waras, obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando/
in forma et pro ut latius/
in predicto procuratorio co-/
ram jon(ke)[r] andreas emma-/
nuel van spoelgerch d'eijnt/
houts ende d'heer bartholo-/
meus curé schepenen deser/
eersten augusti 1760./
Ende heeft den voors(chreven) gecon-/
stitueerden uijt crachte/
sijnder voors(chreven) onwederroe-/
pelijcke procuratie alhier/
in handen vanden voors(chreven)/
heere meijer ten overstaen/
van die bovengenaempde/
heeren schepenen vernieuwt/
ende inde ziele vanden/
voors(chreven) cooper gereitereert/
den eede door hem in sijne
//
handen gepresteert van dat/
hij den voors(chreven) huijse heeft/
gekocht tsijnen eijghen/
behoeve ende geensints voor/
eene doode handt conform/
het placcaert van haere/
majesteijt vanden xv[e] (septem)bris/
des jaers 1753 coram iisdem/
eodem/
Copije vande quit-/
tantie der betaelde/
pontpenninghen/
Ontfanghen van lambertus/
de banterlé twee hondert/
guldens wisselgeldt ten/
behoeve van dese stadt, ende/
twee hondert gelijcke gul-/
dens ten behoeve van het/
brauwers ambacht tsamen/
vier hondert guldens in vol-/
doeninghe der pontpennin-/
ghen verschenen over den/
coop vanden huijse ge-/
noempt de trompette ge-/
staen inde hoelstraete/
hier vooren in regenoten
//
breeder gedesigneert ende/
gespecificeert hac prima au-/
gusti 1760 ende was on-/
derteeckent h(enricus) g(islenus) caels rentm(eeste)[r]/
Dijenvolghens den heere/
meijer deser stadt loven/
nomine officij et(ce)t(er)[a] ende uijt/
crachte vanden voorenstaenden/
vernieuwden contracte/
de prima augusti voors(chreven) heeft/
geleijt den notaris ende/
officiael stas inden naeme/
vanden voors(chreven) eerw(eerdige) heere/
michael josephus vanden/
heuvel prister et(ce)t(er)[a] als rent-/
heffere tot alle ende ie-/
ghewelcke goederen vanden/
voors(chreven) lambertus de banter-/
lé verobligeerden soo haeffve/
als erffve ende naement-/
lijck tot den huijse gestaen/
ende geleghen binnen/
dese stadt loven inde hoel-/
straete genaempt de trompette
//
inden voorenstaenden ver-/
nieuwden contracte in re-/
genoten breeder gedesigneert/
ende gespecificeert ende/
dat om te comen tot vas-/
tigheijt ende asseurantie/
soo vant gereserveert capitael/
als te verscheijne croisen/
der rente van hondert twin-/
tigh guldens sjaers eensge-/
lijck inden bovenstaenden/
contracte naerder uijtge-/
druckt/
Est que in instanti adductio/
facta ad predicta bona simi-/
liter ad mobilia dicti con-/
stituentis id monente et/
ducente predicto pretore/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1766-09-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-05 by kristiaan magnus
Is geble-/
ken bij acte/
gepasseert/
voor den not(ari)s/
g(eorgius) stas op den/
15[e] (septem)bris 1766/
dat de cappi-/
taele rente van/
drije duijsent/
gul(den)s is gequeten/
aen vr(ouw)e maria/
joanna van den/
heuvel douariere/
van wijlen deu/
fris van dieve/
als erffgenaemen/
van wijlen den/
eerw(erdighen) heere mi-/
chael josephus/
van den heuvel/
prister et(ce)t(er)[a]/
met consent/
in de cassatie/
quare vacat/
hac 15 ditto/
(septem)bris 1766/
ita est: g(eorgius) stas off(iciae)l 1766
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-14 by Agata Dierick