SAL7308, Act: R°260.1-R°261.1 (106 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°260.1-R°261.1  
Act
Date: 1412-10-06

Transcription

2020-06-05 by Magda van Winkel
Cond si allen den ghenen die dese l(etter)en selen sien ocht hore(n) lesen dat herwillem/
van delbroeke ridde(r) vrouwe kath(er)ine sine gesellinne en(de) henric huerre beyder sone te/
[vore(n) uut des voirs(creven) h(e)r(e)nwillems sijns vader brode gedaen] in deen side en(de) joffrouwe johanne docht(er) gielijs wilen van holaer in dander side/
sijn comen in jegenwordicheyt der scepen(en) van lovene en(de) hebben met rade van hare(n)/
vrienden in beyden siden gheordineert gemaect en(de) ghevesticht alse vanden toecomen/
de huwelike die bider gracien gods cortlinghe gheschien sal tusschen den voirs(creven) hen/
ricke van delbroeke en(de) joffrouwe johanne(n) van holaer de huwelike vorwerden hier/
na bescreven en(de) verclaert Inden yersten soe hebben gegeven en(de) geven de voirge/
noemde herwillem van delbroeke en(de) vrouwe kath(er)ine sine gesellinne inder voirs(creven)/
huweliker vorwerden den voirs(creven) henricke(n) hae(re)n sone en(de) joffrouwe johanne(n) sijnre/
toecomender bruyt de goede hier na bescreven Te weten hae(r) hof datmen heet/
vander calste(re)n gelegen te riemena(m) metten husen hoven wynnende(n) landen/
beemden eeuselen bosschen waranden met alle(n) hae(re)n toebehoirte(n) en(de) met alle(n)/
ande(re)n goeden hoe sij genoemt sijn die de selve h(er)willem van delbroeke en(de) vrouwe/
kath(er)ine sine gesellinne houdende sijn inder [voers(creven)] prochien van riemena(m) Item alle de goede/
die de selve h(er)willem van delbroeke en(de) vrouwe kath(er)ine sine gesellinne hebben en(de)/
houdende sijn te cortbeke overloe in pachte [in tsise(n)] in renten in heerscape en(de) ande(r) hoe/
sij ghenoemt sijn met allen hae(re)n toebehoirte(n) Item vijftien rijnsche gulden(en) en(de)/
seven mudden rogs erfliker renten die de voirs(creven) h(er)willem en(de) kath(er)ine/
sine gesellinne hebben en(de) houdende sijn aen en(de) op seke(r) goede en(de) pande ghelegen/
te gheele Item drie boende(re)n beemde diemen heet den poppen scheet gelege(n) te/
haecht en(de) noch een half boender beemts gelege(n) aldaer neven den voirs(creven)/
beemt en(de) noch een half boender beemts gelege(n) aldaer aenden wijtham/
h(er)willems van delbroeke en(de) vrouwe kath(er)ine voirs(creven) [gelijc als de voirs(creven) h(er) willem en(de) sine gesellinne de voirs(creven) goede aldaer houdende wae(re)n] gelege(n) aldaer [gelijc de voirs(creven) her willem en(de) vrouwe kath(er)ine die voirs(creven) goede aldaer houdende wae(re)n ] Dese goede/
voirgenoemt hebben de voirs(creven) h(er) willem en(de) vrouwe kath(er)ine sine [ge]sellinne den/
voirs(creven) henricke(n) hae(re)n sone en(de) joffrouwe johanne(n) sijnre toecomender bruyt gegeven/
inder voirs(creven) huweliker vorwerden als voirs(creven) es staphans te hebben en(de) taenverden/
alsoe vollec alse de voirs(creven) toecomende huwelec tusschen hen metter heilg(er) kerke(n)/
volschiet sal sijn Item hebben geloeft en(de) geloven inder voirs(creven) huweliker vorwerden/
de voirs(creven) h(er)willem van delbroeke ende vrouwe kath(er)ine sijne gesellinne dat de/
voirgenoemde henric hae(r) sone en(de) jouffrouwe johanne die sine bruyt sal sijn selen/
hebben na de doet van h(er)willems en(de) vrouwe kath(er)ine(n) voirs(creven) de goede hier na/
genoemt Inden yersten tgoet van delbroeke metten husen hoven wynnende(n)/
landen beemden eeuselen bosschen waranden wuwe(re) wate(re)n pachte tsijse/
renten [en(de)] heerscape met allen sijnre toebehoirten gelege(n) inde p(ro)chie van haecht/
Item alle de goede des selfs h(er) willems en(de) sijnre gesellinne(n) gelegen te werchte(re)n/
metten beemde(n) tolle herscape [en(de)] ma(n)nen met allen hue(re)n toebehoirte(n) Item een/
hoeve gelegen ter hulst ge in[de] p(ro)chie van wespelaer metten beemden eeusele(n)/
wynnenden landen pachte tsijse renten en(de) heerscape met alle(n) hae(re)n toebehoirte(n)
//
gelijc de voirs(creven) herwillem en(de) sine gesellinne die goede aldair houdende sijn Item/
alle de goede die de voirs(creven) h(er)willem en(de) vrouwe kath(er)ine hebben en(de) houdende/
sijn ter balct en(de) te nodenbeke Item vierdalf boende(r) beemts die [de] selve h(er)/
willem en(de) sine gesellinne hebben liggende inde p(ro)chie van bethekeem Met/
sulk(er) vorwerden dat en(de) condicien soe waer de voirs(creven) henric van delbroeke/
en(de) joffrouwe johanne sijne bruyt sal sijn te samen ghene geboirte en/
hadden die tot hae(re) wettegen dage [jae(re)n] q(ua)me en(de) de voirs(creven) henric va(n) delbroeke/
aflivich worde wurde voir joffrouwe johannen voirs(creven) dat dan de selve joffr(ouwe)/
johanne hebben soude tot haerre duwarien alle jae(re) alsoe lange als si leven/
soude op te voirgenoemde goede die de voirs(creven) h(er)willem en(de) vrouwe kath(er)ine/
sine gesellinne den voirs(creven) toecomenden ghehuschen ov(er)gegeven hebben te/
aenverden staphans na dat de voirs(creven) huwelec volschiet sal sijn hondert/
en(de) tsestich hollansche gulden(en) goede en(de) gheve half te kerssavonde en(de)/
half tsinte jans misse baptisten te betalen en(de) soe waer de [die] selve/
goede daer voe(r) niet goet genoech en wae(re)n dat hebben de voirs(creven) h(er)willem en(de)/
vrouwe kath(er)ine sine gesellinne inder voirs(creven) huwelik(er) vorwerden geloeft [met ande(re)n goede(n)] te/
voldoen alsoe datter selver joffrouwe johannen van haerre duarien voirs(creven) hae(r)/
[leefdage lanc en(de) niet lanc en(de) niet langhe(r)] na doet henrics voirs(creven) vast en(de) seker sal sijn [en(de) dat de selve joffr(ouwe) johanne inde goede van des voers(creven) henrics weghen [come(n)de] niet meer hebben en soude dan de voers(creven) hondert en(de) tsestich hollan(sche) guldene tsjaers] Item es vorwerde dat de voirs(creven)/
henric en(de) joffrouwe johanne te samen houden hebben en(de) besitten selen/
alle de goede die de voirs(creven) joffrouwe johanne(n) toebehoren soe waer si gelege(n)/
sijn en(de) hoe sij ghenoemt sijn en(de) dat de voirs(creven) henric op dat hi der/
voirs(creven) joffr(ouwe) johanne(n) verleefde en(de) sij te samen [en] ghene geboirte en hadden/
die tot hare(n) wettige(n) jae(re)n quame
sijne tocht hebben soude alsoe sine leefdage/
lanck aen alle de goede joffr(ouwe) johanne(n) voirs(creven) Met selker vorwerden daer/
toe gesproke(n) en(de) verclaert waert alsoe dat de voirs(creven) joffrouwe johanne/
voir den voirs(creven) henricke hae(re)n toecomenden ma(n)ne [man va(n) live ter doet q(ua)me] sonder wettighe [ge]boirte/
va(n) hem te hebben die tot hae(re)n wettige(n) jae(re)n comen wae(r) van live ter/
doet q(ua)me
dat dan de erfghenamen der voirs(creven) joffrouwen johanne(n) alle/
de erflike en(de) onberuerlike goede die de selve joffrouwe johanne aenden/
voirs(creven) henricke(n) brengt souden mogen quiten en(de) lossen met hondert/
en(de) tsestich hollansche(n) guldene(n) erflik jaerliker renten den voirs(creven)/
henricke te bewisen op en(de) daer af genoech te doen te heffen/
op goede seke(r) pande alsoe lange inde goede die des wel weert selen/
sijn bi bi den selven henricke te heffen en(de) te hebben alle jae(r) alsoe lange/
als hi leven sal en(de) niet langher half te kerssavonde en(de) half te/
sente jans missen baptisten [en(de) dat dan nae doet henrics voers(creven) alle de erflike goede [vand(er) voers(creven) joffr(ouwe) johanne(n) weghen comende(n)] wederkeren soude(n) toten erfghename(n) joffr(ouwe) johanne(n) voers(creven)] Item es vorwerde soe waer de voirs(creven) henric
//
en(de) joffrouwe johanne enighe erflike ocht onberuerlike goede te samen v(er)cregen/
dat die goede na haerre beyder doet comen en(de) versterven souden half tot/
den erfgenamen des een van hen beyden [voirs(creven) henrics] en(de) half den erfgename(n) des and(er)s [der voirs(creven) joffr(ouwe) [joha(n)ne]]/
Item es ondersproke(n) en(de) wel verclaert dat de ghene die lanxt leve(n) sal/
vanden voirs(creven) toecomende(n) gehuschen behouden sal alle de haeflike goede die(n)/
si te samen hebben selen Ite(m) noch es ondersproke(n) en(de) gevorwardt inder/
voirs(creven) huweliker vorwerden gevielt alsoe dat god verhueden wille dat/
de voirs(creven) henric ghevange(n) wurde ocht openbae(r) noetsake hadde alsoe/
dat hi hem selven soude moete(n) behelpen met sinen goeden dat hi dan/
nochtan niet meer en soude moge(n) vercope(n) noch versetten vander voirs(creven)/
joffr(ouwe) johanne(n) goede dan van sijns selfs goeden sonder argelist van welke(n)/
huwelike(n) vorwerden voirs(creven) de voirs(creven) p(ar)tien die hebbe(n) geloeft malcande(re)n altoe ge/
noech te doene alsoe dat elken van hen na tenoer en(de) inhout van desen jegen/
wordige(n) l(ette)ren vast en(de) seker sal sijn Dit gedaen vranc vand(er) hofstat/
daer voir oghen staende heeft quijtgescouden openbaerlec alsulke(n) toeleyt/
als hem voirtijts geschiet es ov(er)midts vonnisse van scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
toten goeden wilen gielijs van holaer vade(r) der voirs(creven) joffr(ouwe) johanne(n) alsoe/
v(er)re als dat toeleyt letten ocht hindere(n) mochte den huwelike(r) vorw(er)den/
boven bescreven Hier wae(re)n over gielijs de rike en(de) jan van oppendorp/
scepen(en) van lovene Dit geschiede int jae(r) ons he(re)n doemen screef duse(n)t/
vierhondert en(de) twelve opten drien(de)twintichsten dach d(er) maent van/
septembr(is) Hier na es comen in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) van lovene/
joffr(ouwe) machtelt wijf wilen henrics vand(er) hofstat en(de) heeft quijtgescoude(n)/
openbaerlec alsulke(n) toeleyt als den voirs(creven) wile(n) henricke va(n)d(er) hofstat/
hare(n) man in tiden voirlede(n) gedaen es ov(er)mids vonnisse va(n) scepen(en) brieve(n)/
va(n) lovene toten goeden h(er)willems van delbroeke voirs(creven) alsoe v(er)re als/
dat toeleyt letten ocht hinde(re)n soude mogen den huwelike(n) vorw(er)den/
boven bescreven Dit was gedaen int selve jae(r) ons he(re)n voirs(creven) te/
weten
opten sesten dach der maent van octobr(is) daer bi en(de)/
aen wae(re)n de voirs(creven) gielijs de rike en(de) jan van oppendorp scepen(en)/
van lovene
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer