SAL7308, Act: R°317.4-R°318.1 (126 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°317.4-R°318.1  
Act
Date: 1413-05-08

Transcription

2020-08-23 by Magda van Winkel
Cond si allen lieden dat symoen vranx wisseler der stat van lovene es come(n)/
in jegenw(or)dicheyt der scepen(en) van lovene en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi/
gegeve(n) heeft wille(m)me lachman van cortelke sine goede gelege(n) te bins[se]wijc inde p(ro)chie/
van wiltsele Te wete(n) de woninghe mette(n) husen hove en(de) lande houdende xx/
eenen(de)twintich boende(r) luttel min ocht meer en(de) beemde [en(de)] eusele mette(n) bogarde/
houdende o(m)trent neghentien boende(r) Te houden te hebben en(de) te wynne(n) va(n) half/
merte lest leden enen t(er)mijn van acht jae(re)n daer na deen na dander sond(er) myddel/
volgende Te weten de voirs(creven) lande te same(n) met ene(n) mudde rogs [tsjaers] dat sculdich is/
jan vand(er) dylen o(m)me vijfen(de)veertich mudde rogs goet en(de) payabel pachtcoren wail/
bereydt met wanne en(de) met vede(re)n alle jare desen den voirs(creven) t(er)mijn durende tsinte/
andries daghe sapostels te betale(n) en(de) tot lovene te leve(re)n daert den voirg(enoemde) symone/
genuege(n) sal en(de) telken t(er)mine als vervolghde scout en(de) vanden [de] voirs(creven) beemde(n) en(de) eeusele(n)/
o(m)me tween(de)tachtentich hollansche gulden(en) goet van goude en(de) swaer van gewichte/
elx jaers den voirs(creven) t(er)mijn durende tsinte mertens misse inden wynter te betale(n) en(de)/
tot elke(n) t(er)mijne alse v(er)colghde scout Item sal de voirs(creven) willem den voirs(creven) symoene/
alle jae(r) gheven veertech kesen op gedroeght goeden kese gelijc hi ande(re)n lieden/
v(er)copen sal en(de) si twee scoetselen boteren Item sal de voirs(creven) wille(m) de(n) voirs(creven) symone/
alle jae(re) geven en(de) leve(re)n bynnen lovene tot sinen huys half doeft dat op de/
voirs(creven) goede wassen sal Item wille(m) voirs(creven) sal de(n) voirs(creven) symone alle jae(re) gheven/
vijfen(de)dertich mandele(n) walme(re) goete(r) en(de) cusbae(r) de huysinghe mede te decken/
en(de) alsmen duer dect soe sal de voirs(creven) symone de dachhuere(n) betale(n) en(de) de vors(creven)/
wille(m) den wercliede(n) hae(re)n cost gheve(n) en(de) gevielt alsoe dat de voirs(creven) [wilem] of sine beeste(n)/
ocht yemant van sinen wegen enich dinc brake(n) dat den voirs(creven) hove toebehoert/
dien scade soude de voirs(creven) willem de(n) voirs(creven) symone oprichte(n) en(de) weder doen make(n)
//
sonder symoens cost Ite(m) de voirs(creven) symoen sal de voirvorste porte en(de) de duven daer/
bove(n) alleen hebben en(de) behouden en(de) de voirs(creven) willem sal de duven opte cleyn porte/
hebben Oec sal willem de came(r) opte cleynporte hebben o(m)me sine kesen daer op/
te droeghe(n) en(de) willem sal alle dmest vande(n) duven hebben o(m)me dlant daer mede/
te mesten Oec sal willem alle alle dande(r) huse aldaer hebben sonder alleen de/
vorste porte als voirs(creven) es Item willem voirs(creven) sal den voirs(creven) symoene alle jae(re)/
een peert weyden een maent lanc of daer omtrent en(de) wanneer [de voirs(creven)] symoen/
of yemant van sine(n) wegen int voirs(creven) hof comt soe sal hem de voirs(creven) hem de wille(m) [willem vors(creven)]/
leve(re)n hoy en(de) stroe tot sinen p(er)den Ite(m) willem voirs(creven) sal opte voirs(creven) goede alle/
jae(re) setten hondert goeder poten daers meest te doen es en(de) die nemen vande(n)/
willeghen [aldaer] die hi truncken sal als si tijtverdich sijn en(de) metten ande(re)n loke sal hi/
de eeusele(n) en(de) lande bevreden van jae(re) te jae(re) en(de) dander orbe(re)n bynne(n) tshoefs/
en(de) de eeusele en(de) de lande sal hi bevreden en(de) begrichten en(de) de water lesen veege(n)/
alsoet behoerlic es en(de) men sculdech es te doen en(de) oec alsoe bevreedt late(n) op sinen/
cost Oec sal de voirs(creven) willem de trunceyke(n) truncken als sij tijtverdich/
sijn ende den afval daer af orbe(re)n bynnen tshoefs of daer hijs te doen heeft/
aen tselve goet en(de) engheen ander hout houwen Ite(m) de voirs(creven) willem sal den/
voirs(creven) symone alle jare diemen op dat hijs te doen heeft tien daghe met/
sinen waghene en(de) met sine(n) p(er)den Item willem voirs(creven) sal tw tvoirs(creven) lant/
wynnen wel en(de) loflec ghelijc sinen reengenote(n) en(de) allet stroe en(de) voesteringe/
die vande(n) goede comen sal dat sal hi int hof bringe(n) tot sinen besten orboe(r)/
en(de) vander overbaten mestmake(n) en(de) dat mest opt voirs(creven) lant vuere(n) en(de)/
nerghens elde(r) en(de) scoten wille(m)me enighe walme(re) of stroe over die soude/
hi vercopen ten meesten profite en(de) met dien ghelde weder mest copen en(de) dat/
vuere(n) opt voirs(creven) lant en(de) dat dit sal hi symone d late(n) weten alle jae(re) als/
hijt doet Item willem voirs(creven) sal ten eynde van sinen t(er)mine voirs(creven) besayt/
laten Te weten tvelt voe(r) bolle(n)mans met rogghen en(de) derdalf dachmael/
op hamer velt oec met rogghe en(de) drie vierdele acht(er) jans vand(er) stoct/
te binssewijc met rogghe en(de) alle [al] op sine getideghe voren en(de) opt hoevelt/
een boender met somercoerne en(de) de lasvoerde alsoe si ligghe(n) oec met/
somercorne en(de) dander al brake Ite(m) wille(m) voirs(creven) sal symoene leene(n) telken tide/
den tsijs en(de) co(m)mer uutten uut den voirs(creven) goede gaende en(de) symone dien berekene(n)/
op afslach van sinen pachte Item sal de voirs(creven) willem a ten eynde van/
sine(n) voirs(creven) t(er)mine te half merte int voirs(creven) goet laten veertich voede(r) mests/
achtien voe mandele(n) voeder stroes drie voede(r) hoys en(de) tien wa(n)ne caess/
Ite(m) noch sal de voirs(creven) wille(m) jaerlex betale(n) janne van gheele derdalf/
moelenvaet rogs en(der) der fermerie(n) vande(n) beghijnhove vier molevate rogs/
en(de) daer voe(r) sal hi weder heffen [alle] jae(re) aen janne vande(n) hoevelde twee/
molevate rogs en(de) aen lijsbetten van dieve vier molevae rogs en(de)/
aen janne vand(er) stoct een molenvaet rogs Welke vorwerden punte(n) en(de)
//
condicien boven bescreve(n) de voirs(creven) symoen en(de) willem hebbe(n) geloeft malcande(re)n wel/
en(de) volcomelec te houden en(de) te voldoen in alle der voege(n) en(de) manie(re)n bove(n) verclaert/
en(de) ten elke(n) t(er)mine als si [valle(n) en(de)] verschinen selen als vervolghde scout en(de) hier af sijn es/
borghe des voirs(creven) willems als p(ri)ncipael sculde(r) ongesundert en(de) ongescheyden joes/
lachmael(n) sijn bruede(r) de welke(n) joes de voirs(creven) willem heer Voert es vorwerde/
gevielt alsoe dat bynne(n) de voirs(creven) t(er)mine de voirs(creven) wille(m) of joes af livich worde/
dat dan de ghene van hen beyde(n) die te live bleve soude de(n) voirs(creven) symoen [bynne(n) eenre maent naest volgende] setten/
[ene(n)] ande(re)n borghe alsoe vast en(de) alsoe rike als de ghene was die alse gestorve(n) wae(r)/
En(de) hier af te wete(n) va(n) alle(n) poente(n) voirs(creven) heeft de voirs(creven) willem geloeft den voirs(creven)/
joes sine(n) bruede(r) scadeloes [te houde(n) en(de)] tontheffen hier wae(re)n over lodewijc py(n)noc en(de) jan/
van oppendorp scepen(en) van lovene dit gheschiede en(de) was gedaen int jae(r) ons/
he(re)n duse doemen screef dusent vierhondert en(de) dertien acht daghe in meye
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer