SAL7308, Act: R°333.1-V°333.1 (138 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°333.1-V°333.1  
Act
Date: 1412-07-11

Transcription

2020-09-03 by Magda van Winkel
Cont sij allen liede(n) dat adaem va(n) zelke die men heet vande(n) vogelsange/
jan vand(er) hagen en(de) kerstiaen van oest(er)hove(n) die men heefs heet/
steennarts sijn come(n) in jegew(er)dich(eit) d(er) scepen va(n) lov(en) en(de) hebbe(n) ghe/
nome(n) en(de) bekendt dat sij genome(n) hebbe(n) nae costume en(de) usage d(er)/
sec(un)darie kerke(n) va(n) ludeke vande(n) eerw(er)dege(n) he(re)n deken en(de) cap(it)le va(n)/
ludeke de thiende tsijnse wy(n)nende lande(n) mette(n) meyerscape en(de)/
heerlecheide(n) huyse(n) schuere(n) en(de) allen hoe(re)n toebehoerte(n) gelijc en(de)/
in alle d(er) voegen dat de vors(creven) he(re)n de vors(creven) goede te halen en(de) d(aer)/
omtrent houdende sijn en(de) gelijc ande(re) pachtene(re)n die ald(aer) vande(r) vors(creven)/
he(re)n voertijts gehoude(n) hebbe(n) Te houden en(de) te hebbe(n) [en(de) te wynne(n)] va(n) sente jans/
misse bap(tis)[ten] naest lede(n) ene(n) termijn va(n) drien jae(re)n deen nae da(n)d(er)/
d(aer) naest nae staphans volgende alle jae(re) dae(re)n binne(n) o(m)me xxiii l(i)b(ra)/
en(de) x s(cellingen) grote Te wete(n) xx gul(den) gereke(n)t voe(r) een l(i)b(ra) gereke(n)t en(de)/
drie oude scilde d(er) munte(n) skeys(er)s ocht sconix va(n) vrancr(ijc) voe(r) iiii/
d(er) vors(creven) gul(den) gereke(n)t deen helft tot ons(er) vrouwe(n) dage lichtmisse en(de)/
dand(er) helft te sente jans misse bap(tis)[ten] te betale(n) h(ere)n jacob groye/
meest(er) gielijs wynants canonke(n) va(n) ludeke en(de) he(re)n arnde va(n) wilken/
prieste(r) of den ene(n) va(n) hen b(ri)nge(r) sbriefs tot behoef d(er) vors(creven) deke(n) en(de)/
cap(it)le en(de) te ludeke op d(en) vors(creven) he(re)n rekeni(n)ge oft te lov(en) daert de(n) he(re)n/
best ghenuege(n) sal te levere(n) alle jae(re) de vors(creven) iii jaer duer(ende) en(de)/
telke(n) t(er)mine als v(er)volgde schout Ite(m) selen de vors(creven) p(er)sone gelde(n) en(de)/
betale(n) [den vors(creven) he(re)n] nu te kersmisse naest come(n)de een ame rijnschs wijns Ite(m) selen/
de vors(creven) wy(n)ne(n) de huysinge(n) den vors(creven) he(re)n toebehoe(re)nde houde(n) va(n) wande/
en(de) va(n) dake [en(de)] va(n) soleme(n)te wel en(de) loeflec hoe(re)n t(er)mijn duer(ende) en(de) alsoe/
laete(n) ten eynde vanden selve(n) t(er)mine b behoudelec dien dat de/
pachteneers die(n) vand(en) he(re)n wege(n) hoe(r) goede tot nu gehoude(n) hebbe(n)/
hoe(r) coren dat inde schuere es en(de) dat men niet en heeft moge(n) ghe/
bruyken noch hante(re)n o(m)me dat d(er) he(re)n goede gerasteert hebbe(n) ghe/
weest tselve coren uutdersschen selen en(de) moge(n) tot hoe(re)n meeste(n) p(ro)fite/
Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven) p(er)sone eens tsjaers den vors(creven) t(er)mijn duer(ende)/
twee he(re)n va(n) sente lambrechts met hoe(r) familie(n) wael en(de) loeflec/
ontfaen selen en(de) hen ene(n) dach en(de) ene(n) nacht houde(n) d va(n) alle(n) coste
//
wael en(de) tamelec gelijc alst hen toebehoert en(de) ande(r) pach/
teneers voe(r) voertijts gedaen hebbe(n) en(de) waert dat de(n) he(re)n/
ghenueghde maer ene(n) he(re) te male te seinde(n) dat sij dan te/
twee malen en(de) te twee tide(n) tsjaers ene(n) he(re) met sijnre/
familien seinde(n) moge(n) den welke(n) sijn ontfaen selen gelijc vors(creven)/
es Ite(m) selen de vors(creven) p(er)sone rege(re)n houde(n) en(de) hante(re)n de/
meye(r)ie tsijse en(de) goede d(er) vors(creven) he(re)n wel en(de) loeflec den/
vors(creven) t(er)mijn duer(ende) sond(er) die te laete(n) v(er)gaen ocht te v(er)mynde(re)n/
in eneg(er) manie(re)n nae hoe(r) macht en(de) ocht hen d(aer) in enege(n)/
stoet gheviele dien soude(n) sij den he(re)n condege(n) en(de) laete(n) wete(n)/
en(de) altoes den he(re)n hier in getruwelec helpen en(de) gheradich/
sijn en(de) w(er)t alsoe dat de vors(creven) he(re)n inden vors(creven) poente(n) en(de)/
stuck(en) ocht in enege(n) va(n) hen bi gebreke en(de) v(er)su(m)menisse(n) d(er)/
vors(creven) pachtene(re)n cost of scade hadde(n) of lede(n) dien cost en(de)/
scade soude(n) de selve pachtene(re)n den vors(creven) he(re)n oprichten/
sond(er) argelist Ite(m) selen de vors(creven) pachteneers de(n) scepen(en)/
va(n) halen alle jae(re) betalen en(de) gheve(n) alsulken recht als/
de vors(creven) he(re)n hen sculd(ich) sijn te gheve(n) sond(er) d(er) vors(creven) he(re)n/
cost py(n)noc rike jul(ii) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer