SAL7308, Act: R°392.1-V°392.1 (166 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°392.1-V°392.1  
Act
Date: 1412-12-14

Transcription

2020-10-29 by Magda van Winkel
Cont sij allen lieden dat godev(ar)t de kersmake(re) es come(n) in jegew(or)dich(eit) d(er)/
scepen(en) van lov(en) en(de) heeft geg(even) en(de) bekendt dat hi geg(even) heeft tielma(n)ne/
tielens vande(n) voerde thof des vors(creven) godev(ar)ts gelege(n) te voerde mette(n) v(er)re alst/
wy(n)nende lande en(de) beemden d(aer) toehoe(re)nde [en(de) eusselen] en(de) allen sine(n) toebehoerte(n)... [alsoe de wy(n)ne dlant voertijts gehoude(n) heeft gewo(n)nen en(de) gehoude(n) hebben]/
[Te] houden te hebben en(de) te wy(n)nen van half m(er)te naest come(n)de ene(n) termijn/
van sesse jae(re)n lang deen nae dand(er) d(aer) nae staphans volgende elx/
jaers dae(re)n binne(n) op de helcht vande(n) coerne en(de) vruchten d(aer) op jaerlex/
wassende in alsulk(er) voegen dat toeghste als de vrocht tijtverdich/
es de vors(creven) wy(n)ne die geheelec af doen sal en(de) binden op sine(n) cost en(de) [d(er) gord sine(n) bode bi sinde(n) sal]/
[en(de)] dan als sij gedeilt es de helcht den vors(creven) soe sal de vors(creven) wy(n)ne de helcht/
den vorscr(even) gorde toebehoerende yerstw(er)f inde schuere vuere(n) hi [eer] hi sijn helcht/
ewech doen sal en(de) de wy(n)ne sal den bode dien bode gord d(aer) bi seinde(n) sal sine(n)/
cost gheve(n) ende voert de vors(creven) beemde en(de) eussele alle jae(re) o(m)me x holl(ansche)/
gul(den) of de w(er)de d(aer) af te s(inte) mertens misse te betale(n) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de)/
telke(n) t(ermine) als v(er)volghde schout Item es vorw(er)de dat de vors(creven) wy(n)ne den vors(creven)/
i gorde jaerlex leveren sal xl mandelen walme(re) goet en(de) cusber de/
husingen ald(aer) mede te deckene maer w(er)t alsoe datse de vors(creven) in op [gord] in/
enich jaer [ald(aer)] niet en dade v(er)decke(n) soe soude de wy(n)ne bi d(aer) af vande(n) jae(r)/
datshijs [datse gordt] niet en dade v(er)decke(n) ongehoude(n) sijn i en(de) alse de vors(creven) gord int/
tvorscr(even) hof doet ty(m)meren decke metse(n) decke(n) of plecke(n) aen de husingen ald(aer)/
[staende soe] sal de wy(n)ne den wercliede(n) den cost gheve(n) en(de) gord de dachue(re)n betalen/
uutghescheiden van nuwe(n) huse(n) te maken die d(aer) niet en staen Ite(m) sal de vors(creven)/
wy(n)ne de vorscr(even) huysingen den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) houden wel en(de) loeflec/
vand(er) ond(er)st(er) rikelen ned(er)w(er)t en(de) ten eynde(n) vande(n) selve(n) t(er)mine alsoe laeten/
die alsoe m gemaect laete(n) Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven) gordt den vorscr(even)/
wy(n)ne de wat(er)leyden en(de) grebben [die] int tvors(creven) lant sijn levere(n) [sal] gemaect wel/
en(de) loeflec en(de) alsoe salse de wy(n)ne houden sine(n) t(er)mijn duer(ende) Behoudelec dien/
w(er)t alsoe dat den vors(creven) wy(n)ne enich hout gebrake o(m)me de vors(creven) grebbe(n) te/
make(n) dat gord hem dat bewisen sal en daer saelt de wy(n)ne houwen/
en(de) halen op sine(n) cost en(de) die grebben sal hem de wy(n)ne [wel en(de) loeflec] gemaect levere(n) te/
eynde van sine(n) t(er)mine Item sal de vors(creven) wy(n)ne den vors(creven) gorde vuere(n) iiii[m]/
stake(n) en(de) niet meer aen sine(n) wijng(ar)t op galchberch of op vildriesch en(de) die/
halen daerse de vors(creven) gord coepe(n) sal
//
Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne den vors(creven) gorde alle jae(re) xxviii wissen houts en(de)/
een dusent rijs te sine(n) [huys] vuere(n) en(de) hale(n) d(aer) hijt coepe(n) sal Ite(m) sal de vors(creven)/
wynne den vors(creven) gorde [jaerlex] een halst(er) lijnsaets sayen d(aer) toe dat gord den/
zaet levere(n) sal en(de) de wy(n)ne sal tvlas d(aer) af slijten screepen en(de) roete(n)/
en(de) dan [op sine(n) cost] den vors(creven) gorde thuysvuere(n) op Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne de vors(creven)/
lande wy(n)nen en(de) hante(re)n sine(n) t(er)ijn duer(ende) [elx jaers op sijn getidege voren] wel en(de) loeflec gelijc sine(n)/
reenghenoete(n) Ite(m) en sal de vors(creven) wy(n)ne gheen lant moge(n) hoervrochte(n)/
sond(er) wille consent vande(n) vors(creven) gorde Ite(m) es vorw(er)de dat de vorscr(even)/
wy(n)ne allet stroe coren en(de) voesteringe come(n)de vande(n) vors(creven) lande/
vueren sal in tvors(creven) hof en(de) nerghens elde(r) en(de) dat ald(aer) ette(n) en(de)/
v(er)te(re)n met sine(n) beesten en(de) te meste make(n) en(de) dat vuere(n) op tvors(creven)/
lant en(de) nerghens elde(r) slants meeste(n) p(ro)fij[t]te en(de) w(er)t des gelijcs/
al w(er)t alsoe dat de wy(n)ne enich lant hielde va(n) yema(n)de and(er)s en(de)/
hi de vroecht d(aer) af [come(n)de] brachte int vors(creven) hof soe es vorw(er)de dat hi alle/
stroe en(de) voesteringe d(aer) af [come(n)de] oec int tvors(creven) [hof] v(er)te(re)n sal en(de) te mest make(n)/
en(de) dat oec vueren op gords lant vors(creven) en(de) nerghens elde(r) Item/
en sal de vors(creven) wy(n)ne gheen stroe noch mest moge(n) v(er)cope(n) de vors(creven)/
tijt duer(ende) Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven) wy(n)ne den vorscr(even) gorde [ov(er) jaer] houde(n)/
vueden en(de) herden sal ii verkene gelijc den sine(n) Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne/
tvors(creven) lant ten eynde van sine(n) t(er)mine laete(n) wel en(de) loeflec gewo(n)nen en(de)/
gheerijt en(de) besaeyt dDats te wete(n) den wynt(er) art met wynt(er) coerne/
op iiii ghetidege voren de storte eens o(m)me gedaen en(de) de brake ghe/
heelt Ite(m) sal de als de vors(creven) gord sine(n) wijng(ar)t op galchberch wilt/
doen mesten dan sal de wy(n)ne dmest d(aer) aen [sine(n) wijng(ar)t] vuere(n) Ite(m) sal de vors(creven)/
wy(n)ne alle dmest dat hi te sine(n) leste(n) jae(re) make(n) sal sal laete(n) op/
tvors(creven) goet bove(n) dmest d(aer) hi den wynt(er) art mede meste(n) sal en(de) oec/
des gelijx allet stroe [en(de) caf laete(n) sal in tvors(creven) hof ten eynde vande(n) t(er)mine] sond(er) dat elde(r) te vuere(n) of te v(er)coepe(n) Ite(m) es vor/
w(er)de als de vors(creven) gord int tvors(creven) hof doe sal doen d(er)sschen dat de wy(n)ne/
den d(er)ssche(r) [dan] goeden cost gheve(n) sal [en(de)] des sal de wy(n)ne hebbe(n) goerts cren/
crientsen Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne hebbe(n) half [alle jaerlex alle] doeft inde(n) bog(ar)t ald(aer)/
wasse(n)de doen lesen oeft menghers op sine(n) cost en(de) dan sal hi hebbe(n)/
deen helft en(de) gord dand(er) helft en(de) de welke helcht hi den vors(creven) gorde/
thuys vueren [sal] Oec sal de vors(creven) wy(n)ne den vors(creven) gorde sijn core(n) en(de) vrocht/
alsij ged(er)ssche(n) sijn sele(n) te loeven(e) tot sine(n) huys levere(n) vueren
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer