SAL7308, Act: V°381.1-R°382.1 (163 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°381.1-R°382.1  
Act
Date: 1412-11-22

Transcription

2020-10-27 by Magda van Winkel
Ite(m) h(er) geldolf roede symoen va(n) loen van mulstede es come(n) in jegew(or)d(icheit)/
d(er) scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft ghenome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n) heeft/
va(n) h(er)geldolf de(n) roede(n) monc des cloest(er)s va(n) velpe vileir en(de) portir/
d(er) porte(n) van velpe [giel(ijs) de lachman en(de) ja(n)ne zeedele(re) de] twee huysinge(n) te wete(n) de boeve(r)ie en(de) de sceepe(r)ie/
met d(er) helcht vande(n) spike(re)n gelegen int hof va(n) velpe met de(n) groete(n)/
bog(ar)de en(de) half den waermoeshof en(de) de(n) hof belege(n) acht(er) de boeve(r)ie/
en(de) noch ene(n) hof gelege(n) acht(er) de sceepe(r)ie de welke twee hove hi/
laete(n) sal alsoe hise gheheel met xlv(½) boende(re)n lants gelege(n)/
op den coute(r) vande(n) hove van velpe Ite(m) met d(er) helcht vande(n) beemde/
te roesbeke en(de) de tweedeel vander weyden vand(en) scoutenbroeke/
en(de) ene(n) beemt belege(n) aen den bruel gaende tot jans beys blocke Te/
houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen va(n) half m(er)te naest come(n)de ene(n) t(er)mijn/
va(n) vi jae(re)n lang deen nae dand(er) d(aer) nae staph(ans) volg(ende) elx jaers/
dae(re)n bi(n)ne(n) o(m)me lv lvii mudde en(de) een molevat rox goet en(de) pay(abel)/
d(er) mate(n) va(n) lov(en) met wa(n)ne en(de) met veede(re)n wel bereyt te sente/
andr(ies) misse apostels te betalen en(de) [te loven(e) op den cost sij vors(creven)] te leveren te wete(n) xxxvi mudde/
d(aer) af h(ere)n woute(re)n van wynge ridde(r) en(de) tremana(n)t vande(n) vors(creven) pachte/
den vors(creven) [drien] p(er)sone(n) en(de) voertmeer op om xxx(½) holl(ansche) gul(den) v of de w(er)de/
d(aer) af ale te s(int) m(er)tenssmisse inde(n) wynt(er) te betalen alle jae(re) den vors(creven)/
t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout Ite(m) es vorw(er)de dat/
de vors(creven) iii p(er)sone [jaerlex] hebben sal [selen] tvierdel vande(n) oefte inde(n) vors(creven) bog(ar)t/
wassende Ite(m) sal de vors(creven) symoen den vors(creven) h(ere)n geldolf ov(er)tijt wynte(re)n/
en(de) some(re)n een ledich rynt gelijc den sine(n) en(de) oec [hem] herde(n) en(de) huede(n)/
[ov(er)tijt] twee v(er)kene gelijc den sine(n) Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven) wy(n)ne laete(n)/
sal de vors(creven) lande ten eynde vande(n) t(er)mine [vorscr(even)] alsoe hijse vant in sinen/
income(n) dats te wete(n) den rogge(n) art houd(ende) xvi roede(n) [boende(r)] en(de) xxv/
roede(n) gewo(n)nen op vier [getidege] voe(re)n en(de) besaeyt met wynt(er) coerne te wete(n)/
drie boend(er) [met] tarwe(n) twee boend(er) [met] weysinx en(de) xi boend(er) en(de) xxv roede(n)/
met rogge Ite(m) sal de v selen de vors(creven) drie p(er)sone [jaerlex] mogen sette(n) ene(n)/
saye(r) tvors(creven) lant te sayen den de welke(n) de vors(creven) symoen vuede(n) sal/
en(de) sijn dachuere betale(n) en(de) oec den saet leve(re)n Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne/
ten eynde(n) vande(n) vors(creven) t(er)mine de brake en(de) de storte laete(n) eens o(m)me ged(aen)
//
Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven) wy(n)ne allet stroe en(de) voesteringe come(n)de/
vande(n) vors(creven) goede(n) b(ri)ngen sal int tvors(creven) hof en(de) d(aer) af meste dat/
met sine(n) beeste(n) [etten en(de)] v(er)te(re)n en(de) te meste make en(de) dat voere(n) op tvors(creven)/
lant slant meeste(n) p(ro)fijte Ite(m) sal de vors(creven) wy(n)ne(n) omtrent de vors(creven)/
goede de hage(n) moge(n) houwe(n) en(de) de eyken trunke(n) ten behoerleke(n)/
tide Item sal de vors(creven) wy(n)ne sijn c coren moge(n) legge(n) inde scuere va(n)de(n)/
vors(creven) hove op dat hijs te doene heeft Ite(m) ghevielt alsoe dat de/
vors(creven) wy(n)ne bi(n)nen den vors(creven) t(er)mine schade hadde of name [aen de vors(creven) goede] va(n) te(m)peeste(n)/
of va(n) ghemeyne(n) orloge d(aer) af selen de vors(creven) drie p(er)sone den vors(creven)/
wy(n)ne rastoer doen gelijc ande(r) he(re)n en(de) p(re)late hoe(re)n pechte(r)ne(re)n bove(n)/
en(de) benede(n) doen selen rike spoel(ar)t no(vembris) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer