SAL7309, Act: R°91.1-R°92.1 (54 of 118)
Search Act
previous | next
Act R°91.1-R°92.1  
Act
Date: 1420-12-09

Transcription

2021-04-15 by myriam bols
Cond sij allen lieden dat henric en(de) jan neve gebruede(re) soene jans wilen neve/
van cortbeke ov(er)dile woute(r) de houwe(re) peter goedewert en(de) meeus kympe alle/
wone(n)de te cortbeke voirs(creven) sijn comen in jegewordich(eit) der scepen(en) van loven(e) en(de)/
hebben genomen en(de) bekent dat sij genomen hebben van woute(re)n py(n)noc en(de)/
woute(re)n py(n)noc den jonghen sinen sone en(de) van henricke absoloens die ov(er)mids/
vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt es tot den goede(n) peters wilen/
haengreve alsulken goede als goessen wilen vand(er) quaderbrugge(n) houdende/
was te cortbeke ov(er)dile en(de) daer omtrent uutgenome(n) thuys dat op den berch/
steet met den grechten Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfmeye/
naest comende leden ene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en lang deen nae dand(er) daer nae/
staphans volgen(de) elx jaers hie(re)nby(n)ne(n) op de helcht vande(n) [alden] corne [en(de) vruchten] dat de selve/
wy(n)nen daer op wy(n)nen selen op alsoe dat de voirs(creven) wy(n)nen dlant wel en(de)/
loflic wy(n)nen selen gelijc hoe(re)n reengenote(n) boven en(de) benede(n) Ende soe wa(n)neer/
de voirs(creven) woute(r) woute(r) sijn sone en(de) henric absoloens ald(aer) willen doen dersschen/
soe selen de voirs(creven) wy(n)nen den dersche(r) vueden en(de) woute(r) [py(n)noc] woute(r) sijn sone en(de)/
henric abs(oloens) de dachue(re)n betale(n) Oec selen de voirs(creven) wy(n)nen jaerlix hie(re)nby(n)ne(n)/
gheve(n) en(de) leve(re)n lx mandele(n) walme(re) en(de) alsmen die ald(aer) verdect sele(n) de selve/
wy(n)nen de deckers vuede(n) en(de) woute(r) en(de) sijn sone en(de) henr(ic) abs(oloens) de dachue(re)n/
bet(alen) en(de) de voirs(creven) wy(n)nen selen ten lesten ja(r)e inde woenynge ald(aer) laten lx/
malc mandele(n) walme(re) goet en(de) custb(aer) en(de) de voirs(creven) woute(r) sijn sone en(de)/
henr(ic) abs(oloens) sele(n) doeft dat ald(aer) wassen sal half hebben en(de) de wy(n)nen dande(r)/
helcht ende de wy(n)ne(n) sele(n) den voirs(creven) woute(re)n py(n)noc woute(re)n sine(n) sone/
en(de) henr(icke) abs(oloens) hoe(r) helcht te lov(en) sculdich sijn te leve(re)n It(em) de wande die/
de beesten breken vand(er) ond(er)ster rikelen ned(er)wert sele(n) de voirs(creven) wy(n)ne(n)/
wed(er) doen plecke(n) Voert es vorwerde dat de voirs(creven) woute(r) woute(r) [en(de) jacob] sijn/
so[e]ne en(de) henric abs(oloens) behoude(n) sele(n) tot hoe(re)n p(ro)fite de helcht vande(n) hove/
gehete(n) den blad(er)scoeke gelege(n) voer de porte vande(n) voirs(creven) hove en(de) dand(er)/
helcht sele(n) de voirs(creven) wy(n)ne(n) behoude(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) daer voe(r)/
selen sij den voirs(creven) henr(icke) [abs(oloens)] jaerlix een mol(evat) lijnzaets zaeyen neve(n) hoe(re)n/
lijnzaet als hi hen tsaet levert Ende ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine sele(n)/
sij den voirs(creven) henr(icke) die helcht besaeyt laten met ghersten Voert selen/
hebben de voirs(creven) wy(n)nen de borghstat den bog(ar)tbeemt den volkartsbeemt/
en(de) de croyxbeke acht(er) thof elx jaers hie(re)n by(n)nen o(m)me xiiii guld(en) pet(er)s/
der munten van loven(e) goet en(de) gheve of de werde daer af te sente
//
m(er)tens misse inden wynter te betalen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout behoudelic dien want/
woute(r) en(de) sijn sone en(de) oec henr(ic) abs(oloens) dierstre drie jaer vande(n)/
voirs(creven) t(er)mine te hen wert behoude(n) tot hoe(re)n p(ro)fite ene(n) beemt/
geheten de borchstat Soe es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)nen by(n)ne(n)/
den selve(n) iersten drien ja(r)en betale(n) sele(n) xiiii gulden hollan(sch) en(de)/
niet meer ten t(er)mine voirs(creven) Oec selen de voirs(creven) wy(n)ne(n) elx jaers/
hie(re)nby(n)ne(n) l poten op de goede setten Voert es vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wy(n)nen den bog(ar)tbeemt den bollartsbeemt en(de) de croyxbeke ruymen/
en(de) roden selen van allen o(n)nutten houte daer in staende en(de) die/
ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine loflic gheruymt laten En(de) de selve/
wy(n)nen selen de goede ten lesten ja(r)e bevreedt en(de) gethuynt laten/
en(de) daer toe selen sij also vele loex houwen mogen als sij d(aer) toe/
bed(er)ven en(de) te doen sele(n) hebben en(de) niet meer en(de) de droeghbome/
selen de voirs(creven) wy(n)nen mogen afhouwe(n) Ende allet sto[r]e stroe dat/
vande(n) voirs(creven) goeden comen sal d(aer) af sele(n) de selve wy(n)ne(n) mest/
make(n) en(de) dat vue(re)n op tvoirs(creven) lant [slants meeste p(ro)fite] en(de) nerghens elde(r) en(de) [It(em)] de voirs(creven)/
wy(n)nen selen den voirs(creven) woute(re)n [en(de)] woute(re)n sine(n) so[e]nen en(de) henr(icke) abs(oloens)/
jaerlix hie(re)nby(n)nen houde(n) twee verken en(de) die sele(n) de voirs(creven) woute(r)/
en(de) sijn so[e]ne en(de) henr(ick) abs(oloens) copen Oec selen de voirs(creven) wy(n)nen den/
voirs(creven) woute(re)n [en(de)] sine(n) so[e]ne(n) en(de) henr(icke) abs(oloens) alle ja(r)e hie(re)nby(n)ne(n) vi/
vaerde va(re)n van cortbeke [te] lov(en) En(de) de voirs(creven) wy(n)nen sele(n) de lande ten/
lesten ja(r)e vande(n) voirs(creven) t(er)mine laten gelijc h(ier) nae volght dats te wete(n)/
den wynt(er)art besaeyt met wynt(er)corne op vier voren den zom(er)art/
besaeyt met have(re)n op twe voe(re)n en(de) vande(n) zom(er)arde sele(n) de wy(n)ne(n)/
een boend(er) besaeyt laten met ghersten op drie voren en(de) een half/
mudde erwete(n) ten lesten ja(r)e besaeyt laten op tvoirs(creven) lant It(em) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) woute(r) [wout(er)] sijn sone en(de) henr(ick) abs(oloens) de huysinge vande(n)/
voirs(creven) hove also houde(n) sele(n) van wande en(de) van dake den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
dat de voirs(creven) wy(n)ne(n) d(aer) in droghe sitten en(de) wone(n) moge(n) en(de) den tsijs en(de)/
den pacht die de goede scilld(ich) sijn in tijts also bet(alen) dat den wynnen/
d(aer) af gheen scade en come dwelc ocht geschiede sij den voirs(creven) wy(n)ne(n) oprichte(n) soude(n)/
Ende want de voirs(creven) henric absoloens sijn helicht vand(er) vrocht vande(n) voirs(creven)/
goede(n) ghecome(n) inde(n) ierste(n) ja(r)e uutgedorsschen en(de) te hem w(er)t getoge(n) heeft/
soe es vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne(n) sijn helicht d(aer) inde(n) leste(n) ja(r)e uutdersschen/
en(de) behoude(n) sele(n) Ende alle dese vorw(er)de(n) hebben geloeft de voirs(creven) woute(r) woute(r)/
sijn sone en(de) henr(ic) abs(oloens) in deen side en(de) de voirs(creven) wy(n)nen in dande(re) malcande(re)n/
vast en(de) gestedich te houde(n) en(de) te vold(oen) talle(n) tide(n) en(de) t(er)mine(n) als sij valle(n) en(de)/
v(er)schijne(n) sele(n) en(de) telke(n) t(er)mi(n) als v(er)volghde schout borch(oven) juede oct(obris) ix Voert
//
hebben geloeft de voirs(creven) woute(r) py(n)noc en(de) woute(r) sijn sone h(ier) in te/
vervaen en(de) alsulc te hebben jacob sone des selfs wout(er)s svad(er)s dat hi ter/
[manissen der voirs(creven) wy(n)nen] tvoirs(creven) uutgheve(n) met den conditien d(aer) in begrepen voer scepen(en) van/
lov(en) consente(re)n sal en(de) gelove(n) vast en(de) gestedich te houde(n) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde borch(oven) juede dec(embris) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-11-27 by Jos Jonckheer