SAL7310, Act: V°17.1-R°19.1 (4 of 113)
Search Act
previous | next
Act V°17.1-R°19.1  
Act
Date: 1413-07-21

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Cont sij allen liede(n) dat ja(n)ne rasin als p(ro)cureerd(er) m(iner) vrouwe(n)/
d(er) abdisse(n) en(de) scove(n)ts des cloest(er)s vand(er) rameyde(n) es come(n) in/
jegew(or)dich(eit) d(er) scepe(ne)n va(n) lov(en) en(de) heeft geg(even) en(de) bekendt dat hi/
geg(even) [heeft] inde(n) name vande(n) vors(creven) cloeste(r) ja(n)ne va(n) yngelmans hove(n)/
thof des selfs cloest(er)s ghehete(n) vand(er) conv(er)te(r)ien en(de) met d(er) tienden/
en(de) allen sine(n) toebehoerte(n) dat van outs den vors(creven) hove toebehoert/
heeft en(de) gelijc dat de wy(n)nen voertijts gehoude(n) hebbe(n) Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) va(n) halfmerte dat was int jaer ons he(re)n/
duse(n)t vierhond(er)t en(de) thien ene(n) termijn va(n) twelf jae(re)n lang/
deen nae dand(er) d(aer) nae staph(ans) volgende elx jaers dae(re)n binne(n) op/
den last die den vors(creven) ja(n)ne d(aer) benoemt was te wete(n) op xxx/
corweyde(n) m(ijns) [onsen] genedege he(re) va(n) brab(an)t jaerlex te doene xxx/
xv xv rinsche gulden(en) den honde(n) van boutsvoert jaerlex te/
betalen en(de) alle jae(re) te half oeghste ene(n) maeltijt te gheve(n) den/
honden ons ghened(ichs) he(re)n vors(creven) en(de) oec op den last dat alle de ghene/
die op tvors(creven) hof come(n) selen en(de) segel en(de) brieve b(ri)nge(n) va(n) onsen/
ons ghened(ichs) he(re)n wege(n) dat die d(aer) hebbe(n) selen ene(n) maeltijt alsoe/
dicke als sij d(aer) comen eest te p(er)de of te voete en(de) op den tsijs die de/
he(re) va(n) meylhem jaerlex heeft aen de vors(creven) goede en(de) den tsijs dien/
men te laetwijc sculdich es [en(de)] den cloeste(r) va(n) florivail drie/
stier corens en(de) een half mudde corens alrehande(n) p(er)sone(n) dien/
tgoet sculdich es te behoerlike(n) tide te betale(n) En(de) voertmeer/
op xv mudde core(n)s goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) lov(en) alle/
jae(re) te s(ent) andr(ies) misse te betalen en(de) int vors(creven) hof va(n)d(er) coverte(r)ien/
te levere(n) den vors(creven) t(er)mijn du(rende) en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout/
En(de) es vorw(er)de dat de yerste betalinge va(n) dese(n) xv mudde(n) rox/
ingaen sal te s(ent) andr(ies)misse int jaer ons he(re)n xiiii[c] en(de) xiiii/
xv en(de) niet eer alsoe dat de vors(creven) jan binne(n) de(n) vors(creven) xii jae(re)n/
betalen sal viii pachte va(n) coerne w(aer)t oec alsoe dat den vors(creven)/
ja(n)ne ghenueghde ten eynde vande(n) vi jae(re)n d(er) vors(creven) wy(n)ninge(n) qu/
quijt te sine dat hijtt(er) dan quijt sijn mach op dat hi wilt
//
en(de) soe waer oec de selve jan den vors(creven) last en(de) pacht niet en/
betaelde noch betalen en conste soe mach m(ijn) vrouwe vors(creven)/
hem de vors(creven) goede oec wed(er) neme(n) ten eynde vande(n) vi jae(re)n/
en(de) dit selen m(ijn) vrouwe en(de) de wy(n)ne op dat sij scheide(n) willenenich va(n) hen scheide(n) wilt deen den ande(re)n een jaer te voeren/
opseggen en(de) laete(n) wete(n) Behoudelec dien dat hi dan uutvae(re)n/
soude ind(er) manie(re)n als hi ten leste(n) jae(re) sculdich wae(re) uut te vae(re)n/
gelijc h(ier) nae v(er)cleert es Voert es vorw(er)de dat de vors(creven) jan den/
vors(creven) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n duer(ende) jaerlex leve(re)n sal v[c] walms/
thof mede te houde(n) en(de) te decken en(de) als men die v(er)dect sal jan/
den wercliede(n) den cost gheve(n) en(de) m(ijn) vrouwe de dachue(re)n betale(n)/
It(em) es vorw(er)de dat de vors(creven) jan soude moge(n) halen int hof va(n) jan/
drengnoel iiii of v voed(er) . stroes en(de) die vuere(n) ongecalengeert/
op tvors(creven) hof vand(er) conv(er)te(r)ien Ite(m) heeft m(ijn) vrouwe vors(creven) den vors(creven)/
ja(n)ne geleent alrehande goet ghetaxeert op x crone(n) en(de) dat/
sal hi hoe(r) wed(er)gheve(n) ten leste(n) jae(re) Item es vorw(er)de dat m(ijn) vrouwe/
vors(creven) deen [den] vors(creven) ja(n)ne ghelev(er)t heeft xvi boende(r) corens besaeyt/
te velde te wete(n) den art tusschen meylhem en(de) de sart dewelke/
hi jege(n) hoe(r) v(er)pacht heeft elc boend(er) d(aer) af o(m)me een mudde core(n)s/
love(n)sche en(de) om een mudde corens tiensche een love(n)sche mudde/
min ov(er) al en(de) dien pacht soude [sal] hi ond(er) houden en(de) sij sal hem dien/
leene(n) tot nae den leste(n) jae(re) vande(n) vors(creven) t(er)mine En(de) alst comt te/
half m(er)te dat de vors(creven) t(er)mijn uutgheet soe es vorw(er)de soe wat wynt(er)/
coerne dat de vors(creven) jan dan besaeyt heeft dat hi dat toeghste d(aer)/
naest volg(ende) altemael indoen en(de) te hem w(er)t trecke(n) sal en(de) dat/
vuere(n) in m(ijns) vrouwe(n) schuere ter sart [of en(de) als hijt invuere dat hi dansijn p(er)de inde stallinge ald(aer) sette(n) sal mogen] en(de) dat d(aer) uut d(er)sschen tot/
sine(n) p(ro)fijte sond(er) argelist en(de) d(aer) af m(ijn) vrouwe(n) betale(n) den vors(creven) geleende(n)/
pacht vande(n) vors(creven) xvi boende(re)n corens te wete(n) xvi mudde corens/
love(n)sche en(de) xvi mudde corens tiensche een mudde love(n)sche min inde(n)/
hoep en(de) dov(er)bate d(aer)af co(m)merloes te hem w(er)t core trecken uutgenome(n)/
stroe en(de) caf dat sal hi int hof laete(n) eest oec dat den vors(creven) art/
meer draeght dan xvi boende(r) dien sal de wy(n)ne hebbe(n) nochta(n) soe en/
sal hi niet meer pachts gheve(n) dan vors(creven) es
//
Ite(m) sal tvors(creven) cloest(er) den vors(creven) ja(n)ne gheve(n) den vors(creven) tijt duer(ende)/
alle xiiii nachte(n) xxv covents broede en(de) x gelte(n) biers/
gelijc den cove(n)te Ite(m) sal m(ijn) vrouwe vors(creven) inde(n) vors(creven) hove/
doen make(n) alle des dies den vors(creven) goede toebehoe(re)nde es/
en(de) de vors(creven) jan niet ontbe(re)n en can sond(er) argelist Ite(m) w(aer)t alsoe/
dat m(ijn) vrouwe vors(creven) in enige(n) vande(n) vors(creven) goede [poenten] in gebreke/
wa(r)e en(de) de vors(creven) jan d(aer) bi scade name dat sij hem die scade/
oprichten soude en(de) des gelijx soude hoe(r) de vors(creven) jan wed(er) o(m)me/
doen w(aer)t dat hi in enige(n) gebreke wa(r)e Ite(m) soe wat goede [vrochte]/
dat de vors(creven) jan op de vors(creven) goede wynt va(n) stroe en(de) d(aer) men/
mest af make(n) mach dat hi dat wed(er) op de vors(creven) goede/
vuere(n) sal en(de) nerghe nerghens elde(r) alsoe v(er)re alst/
dmest strect en(de) d(aer) mede gestaen ten leste(n) jae(re) En(de) dese/
goede sal de vors(creven) jan wy(n)nen gelijc de reenghenote(n) bove(n) en(de)/
benede(n) doen selen Ite(m) w(aer)t alsoe dat inde vors(creven) goede yet/
te maken viele of gebroke(n) worde dat soude jan m(iner) vrouwe(n)/
laete(n) wete(n) en(de) dan soudt sijt doen make(n) en(de) soe waer sijs dan/
niet en dade soe soudt de vors(creven) jan selve doen make(n) en(de) hoe(r) dat/
afcorte(n) Ite(m) soe wa(n)neer svors(creven) cloest(er)s c knapen int hof come(n)/
selen om core(n) dat sij dan ene(n) ald(aer) ene(n) maeltijt [selen] hebbe(n) alsoe/
dicke alst geviele en(de) des gelijx soe wa(n)neer dat de p(ro)cureerd(er)/
des vors(creven) godsh(uys) int vors(creven) hof come(n) sal en(de) hi ald(aer) te doen sal/
hebbe(n) dat hi en(de) sijn peert dan hoe(re)n cost d(aer) hebbe(n) selen en(de) voert/
soe wa(n)neer des vors(creven) godsh(uys) wagene en(de) knape(n) int tvors(creven) hof/
selen come(n) te v(er)nachtegen dat sij dan hoe(re)n cost ald(aer) hebben sele(n)/
tweew(er)f of driew(er)f tsjaers Ite(m) va(n) tempeeste(n) en(de) va(n) ghemeyne(n)/
orloge d(aer) af sal hem tvors(creven) cloest(er) restututie doen gelijc ande(re)/
he(re)n en(de) cloeste(re)n hoe(re)n wy(n)nen bove(n) en(de) benede(n) doen selen Item/
w(aer)t oec dat men enige goede vonde den vors(creven) hove toebehoe(re)nde/
die arnt wilen vand(er) motte(n) en(de) sijn kynde(re) te houde(n) plage(n) en(de) met/
v(er)somtheide(n) v(er)loe(re)n wee(re)n dat goede m(ijn) vrouwe en(de) tcovent/
op hoe(re)n cost [die] vervolge(n) soude(n) en(de) die soude de wy(n)ne met de(n) ande(re)n/
goede(n) behoude(n) tot sine(n) p(ro)fijte sijn jaerscae(re)n duer(ende) Item sal hebbe(n)/
de vors(creven) jan tot sine(n) p(ro)fite den bosch va(n)de(n) clappeele de(n) vors(creven) tijt duer(ende)/
en(de) dien houwe(n) en(de) trunke(n) te behoerleke(n) tide als men bosch pleeght te houwen
//
Ite(m) want m(ijn) vor vrouwe vors(creven) betaelde den co(m)mer [en(de) last] vande(n) vors(creven) goede(n)/
van halfm(er)te doen de wy(n)ne income(n) was tot s(ent) remeys misse doen/
naest come(n)de en(de) oec den tsijs va(n) meylhem die viel op de(n) selve(n)/
s(ent) remeys dach Soe es vors(creven) vorw(er)de dat de v [vors(creven)] jan van half/
m(er)te u als sine(n) t(er)mijn uutgaen sal va(n) dan voert tot s(ent) remeys/
misse d(aer) nae staph(ans) volgende oec gelde(n) en(de) betale(n) sal allen den/
co(m)mer en(de) last vande(n) vors(creven) goeden en(de) oec den tsijs va(n) meylhem/
die op s dien s(ent) remeys dach vallen sal sond(er) argelist uutghenome(n)/
dat de selve [jan] ongehoude(n) sijn sal binne(n) dien tide enege(n) gaste van/
m(ijn) ghened(egen) wege(n) te ontfaene wa(n)t hi dan inde(n) vors(creven) hove niet/
wone(n) en sal En(de) alle de vors(creven) vorw(er)den en(de) geloefte(n) Ite(m) En(de) alle dese /
vors(creven) vorw(er)den en(de) geloefte(n) hebben geloeft de vors(creven) jan rasijn als p(ro)cureerd(er)/
ghemechticht va(n) scloest(er)s wege(n) in deen side en(de) de vors(creven) wy(n)ne in/
dande(r) side malcande(re)n vaste en(de) gested(ich) te houden en(de) te voldoen tallen/
tide(n) en(de) t(er)mine(n) als sij vallen en(de) v(er)schine(n) selen en(de) telke(n) t(er)mine als/
v(er)volghde schout borch(oven) tymple jul(ii) xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-22 by Xavier Delacourt