SAL7310, Act: V°32.3-R°33.1 (11 of 113)
Search Act
previous | next
Act V°32.3-R°33.1  
Act
Date: 1413-08-26

Transcription

2016-08-08 by xavier delacourt
Cont va(n) sij allen liede(n) dat va(n) alsulke(n) stoete en(de) tebatte [dissencie]/
als geweest heeft [sijn hebbe(n)] tusschen h(er) woute(re)n va(n)d(er) to(m)men en(de) h(ere)n/
gielise van maresch monke en(de) p(ro)cureerd(er)s des cloest(er)s/
va(n) sente lauwereyns te ludeke [van selfs cloest(er)s wegen] in deen side en(de) thomaese/
va(n) fontenguy in dande(r) side [alse] van alsulk(er) schout als de vors(creven)/
he(re)n [va(n) s(ent) lauwereyns] den vors(creven) thomaese eysschende sijn vand(er) goede weghen/
en(de) tiende(n) wegen d(er) selver he(re)n gelegen te s(ent) remeys gheest/
[en(de) d(aer) omtrent] die de vors(creven) thomas houde(n)de heeft geweest [en(de) es noch es] De vorscr(even)/
p(ar)tien come(n) sijn voe(r) scepe(ne)n va(n) lov(en) en(de) sijn van alden vors(creven)/
scoute
[d(aer) af] bleve(n) in segge(re)n en(de) in vriendelec yffe(ne)ren te weten/
de vorscr(even) he(re)n [va(n) s(ent) laur(eysen) vorscr(even)] in meest(er) lambrechte vande(n) stecke doctor/
dec(re)tor(is) en(de) in meeste(re)n ja(n)ne va(n) thienez canonc va(n) s(ent) jans te/
ludeke en(de) deken va(n) beeringen
en(de) [ende] de vors(creven) thomas in/
meest(er) ja(n)ne va(n) thienez canonc va(n) s(ent) jans te ludeke en(de) deke(n)/
va(n) beeringe(n) in alsulker voege(n) [en(de) manie(re)n] dat beyde de vors(creven) p(ar)tien/
binne(n) va(n) morghen in xiiii nachte(n) binne(n) tusschen dit/
en(de) va(n) morge(n) in xiiii nachte(n) naest come(n)de v(er)gade(re)n sele(n)/
te geldenake of te s(ent) remeys gheest [tegade(r)] met den [tween hoe(re)n] vors(creven) segge(re)n/
doen elc va(n) hen [den welke(re)n segge(re)n elc va(n) hen hen doen] sijn bescheit ov(er)gheve(n) en(de) d(aer) af informe(re)n [informacie doen] sal/
En(de) dat gedaen [dat] de selve segge(re)n hoe(r) segge(n) d(aer) af segge(n) en(de)/
utene(n) selen bi(n)ne(n) drien dage(n) d(aer) naest volg(ende) op dat sijs [eens] va(n)/
accorde sijn en(de) soe waer sijs niet va(n) accorde gew(er)de(n) en/
conste dat dan de selve twee segge(re)n [ond(er) hen] eendrechtichlec ene(n)/
ov(er)man [die hen sal ghenuege(n)] kyese(n) en(de) neme(n) selen die hen gheneughe(n) den welke(n) [dien sij sal]
//
ov(er)ma(n) sij beyde d(er) p(ar)tyen bescheit [ov(er)gheve(n) en(de)] bibri(n)ge(n) selen en(de) op de welke ov(er)man [die dat ov(er)ghehoude(n)][de welke ov(er)man]/
sijn segge(n) d(aer)af seggen en(de) p(ro)nuncie(re)n sal binne(n) drien dage(n) d(aer) [nae] naest/
volgende En(de) hebben geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tyen [vorscr(even)] vast en(de) gested(ich)/
te houde(n) vaste en(de) gestediche te houde(n) [en(de) te voldoen volcomelec] soe wes de vors(creven) twee(n)/
segge(re)n eendrechtichlec of de vors(creven) ov(er)man op dat sijs niet eens/
en [ghe]worde(n) [en consten] va(n) dese(n) stucke(n) seggen en(de) p(ro)noncie(re)n selen En(de) es/
vorw(er)de [en(de) ond(er)sproke(n)] soe waer enich vande(n) vors(creven) p(ar)tien sijn [enig(en) p(ar)tyen] [hoe(r)] segge(n) gebrake/
dat hi [sij] dan ene(n) ande(re)n in die stat neme(n) soude [sal] moge(n) sond(er)/
arghelist sw(er)tvege(re) willem(air) aug(ustii) xxvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-22 by Xavier Delacourt