SAL7310, Act: V°353.3-V°355.1 (100 of 113)
Search Act
previous | next
Act V°353.3-V°355.1  
Act
Date: 1414-09-15

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
Wij henric vanden borchoven en(de) hubrecht van berthem sceepen(en)/
van lovene doen cond en(de) kenlic allen lieden dat voer ons comen sijn/
jan lonijs outste sone natuerlec wilen meest(er) jan lonijs custers en(de)/
canonics der kerken van ludick in deen side en(de) robeert van/
b(er)them en(de) willem sijn sone in dander side en(de) hebben openbaerlic/
gekent en(de) verlijt [ghelijt] [ghelijt] dat si onderlinghe met malcande(re)n hebben/
gemaect en(de) sijn overdraghen de vorw(er)den en(de) condicien hier na/
bescreve(n) en(de) verclaert alse vanden toecomenden huwelec die bid(er)/
g[(ra)]cien ons he(re)n gedaen sal werden en(de) geschien tusschen den vors(creven)/
janne lonijs en(de) joffrouwe kath(el)inen docht(er) des voirs(creven) robeerts van/
b(er)them Dats te weten inden yersten dat de vors(creven) jan lonijs heeft/
gegeven en(de) gheeft in huweliker vorwerden den voirs(creven) robeerte va(n)/
b(er)them ten name en(de) tot behoef d(er) voirs(creven) joffrouwe kath(el)ine(n) sijnre/
docht(er) toecomende wijf des voirs(creven) jan lonijs sessen(de)twintich mudde/
rogs goet en(de) payabel der maten van lovene jaerlex pachts alle/
jaer tsente andries misse des apostels te betalen en(de) tot lovene te/
leve(re)n en(de) dien te hebben alle jaer staphans na doet des vors(creven)/
jan lonijs op dat de voirs(creven) joffrouwe kath(el)ine den selven janne/
lonijs hae(re)n toecomenden man verleefde als tot haerre rechter/
duwarien alsoe lange als si leven sal aen en(de) op de goede
//
des voirs(creven) jan lonijs hier na bescreve(n) en(de) genoemt Inden yersten aen en(de) op thof/
datmen heet ten broeke gelegen inde prochie van ne overysche mette(n) husen/
hoven wynnende(n) lande(n) beemden euselen bosschen tsijsen en(de) renten metten/
heerscape en(de) manscape daer toe horende en(de) met allen haren toebehoerten/
gelijc de voirs(creven) wilen meest(er) jan lonijs die goede aldaer houdende was Ite(m)/
aen en(de) op een stuck lants [aldaer geleghen] dat de voirs(creven) jan lonijs selve v(er)crege(n) heeft/
jeghen mailgefeert van rosierbosch Ite(m) aen en(de) op twee stucke(n) lants die/
houd(en)de es vlieghuyt gelegen bider galgen van ov(er)ysche aenden wegh aldaer/
Ite(m) aen en(de) op deen helecht vand(er) molen geheten van cortbeke metten beemde/
en(de) bogharde daer toehorende gelege(n) te lovene buten der porten daer men/
gheet ten beghijnhove wart Item aen en(de) op vier mudde en(de) vier molevate/
rogs lovenscher maten vijftalven hollansche gulden(en) jaerliker renten die/
de vors(creven) jan lonijs heeft op dander helecht vand(er) voirs(creven) molen met hae(re)n/
toebehoirten Item aen en(de) op vijf mudden rogs love(n)scher maten erfs pachts/
die de voirs(creven) jan lonijs heeft op seke(re) goede en(de) pande gelegen te kerkem/
de welke wilen ynghel busscop en(de) sijn moed(er) aldaer houdende waren in/
vorwerden daer toe gesproken gevielt alsoe dat de voirs(creven) joffrouwe kath(el)ine/
gheen geboirte en hedde vanden voirs(creven) janne die achter hae(r) te live bleve/
dat dan de voirs(creven) goede sond(er) enighen last vande(n) voirs(creven) sessen(de)twintich/
mudde(n) rogs tsjaers comen souden en(de) vallen tot den gerechte(n) erfgenamen/
of des voirs(creven) jan lonijs of tot den ghenen die(n) hise namaels soude willen/
laten Item dit gedaen soe hebben de voirs(creven) robeert van b(er)them en(de)/
willem sijn sone geloeft en(de) gegeven ov(er)mids den voirs(creven) toecomende(n) huwelec/
en(de) in huwelik(er) vorw(er)den den voirs(creven) janne lonijs en(de) joffrouwe kath(el)inen/
sijnre toecomend(er) bruyt de goede hier na bescreven Inden yersten thof/
te cleerwijc metten bogarden alsoet belegen es aldaer te cleerwijc aen/
de molen en(de) twelf boende(re) wijnne(n)s lants luttel min ocht meer/
toebehoe(re)de de(n) voirs(creven) hove te samen mette(n) beemden en(de) euselen neven/
tvoirs(creven) hof gelegen tusschen de goede lonijs van boechout in deen side/
en(de) de beke aldaer Item vierdalf dachmael boschs gelege(n) tussche(n) de/
goede wilen meest(er) jans va(n) oppeem en(de) de goede machtelde(n) cloets Item/
and(er)half dachmael droeghs eusels gelegen tusschen de goede sheilichs/
gheest van rode en(de) margrieten opte heyde Ite(m) een heerscap van/
laten dwelc jaerlex dreeght en(de) gheldt seven ganse sesse capuyne/
elf schillinghe en(de) twee pe(n)ninghe goets ghelts i en(de) tween(de)veertich/
pont payments burseghelts aen en(de) op alrehande goede en(de) pande hier nae/
bescreve(n) en(de) ghenoemt Inde(n) yersten op een schuere met ene(n) hoefken/
daer neven gelegen der kinde(re) van broechem drie capuyne en(de)
//
vier schillinge goets ghelts Ite(m) op een eusel jan comelincs gelege(n) neven/
d(er) nuwermolen tusschen de beke aldaer en(de) de goede jan ouderogs twee/
ganse en(de) twelf pe(n)ninge goets gelts Item op jan blanck een eeusel/
jan blanckarts gelege(n) bid(er) nuwermolen tusschen de goede jans vande(n)/
eynde en(de) jan ouderogs twee ganse en(de) twelf pe(n)ninge goets ghelts/
Ite(m) op een stuck lants geheten de grotehage houde(n)de seven dachmael/
of daer omtrent dat houdende sijn goessen ouderogghe en(de) goessen/
ouderogghe en(de) jan ouderogghe drie ganse en(de) sestien pe(n)ninghe goets/
ghelts Item op een stuck lants [jans] gelege(n) jans vand(er) eect gelege(n)/
inden nuwen poele tusschen de goede henrics vande(n) poele en(de) kath(el)ine(n)/
cloets streckende aende nuwepoelstrate twee capuyne en(de) twelf/
pe(n)ninghe goets gelts Item op enen borne met sijnre toebehoirten yden/
ha(n)nens gelege(n) aen hae(r) hof enen capuyn en(de) ene(n) pe(n)nincs goets gelts/
Ite(m) op een dachmael lants d(er) kinde(re) skupers gelege(n) tusschen een half/
boend(er) lants robeerts van b(er)them voirs(creven) en(de) seven dachmael lants des/
selfs robeerts derdalven pe(n)ninc goets ghelts Ite(m) op een stuck/
lants arnt cluwens henrics du(n)nemelk arnts v(er)noelen en(de) henrics/
vanden poele datmen heet den ma(n)nekens driesch gelegen beneden/
de thiendschuere in beyden siden vander straten streckende met enen/
eynde aende nuwespoelstrate en(de) met den ande(re)n eynde aende boschstrate/
vijftich schillinge payments Item op ene(n) hof arnts vand(er) hulst/
gelege(n) tusschen de goede willems de cat en(de) de strate te thunen/
dat wilen plach te houden arnt hanoels acht pe(n)ninghe goets/
ghelts Item op een dachmael lants arnts vand(er) hulst voirs(creven)/
gelege(n) aende langhaghe dat plach te houden arnt ha(n)noels/
gelege(n) tussche(n) de goede der vrouwe(n) claess en(de) der herstrate/
twee pe(n)ninghe goets ghelts Item op een half dachmael/
beemts jans vanden eynde gelegen in the(m)meken metten ene(n) eynde/
aende beke en(de) tusschen de goede jans vanden eynde in beyden siden/
dat plach te houden adaem de rode drie pe(n)ninge goets ghelts/
Ite(m) op een stuck beemts m(ar)griete(n) vand(er) hoeven gelege(n) inde beemde/
te rode tusschen andries eusel en(de) jans de sterke dat plach te/
houden ja(n) de scoesute(re) vijftich schillinge payments Ite(m) op een/
stuck lants gielijs de becke(re) gelege(n) aenden gruenenwegh/
die comt vanden twee bekenen tusschen de goede jan blackarts/
en(de) henric gh.ldens [gheldens] drie pe(n)ninghe goets ghelts Ite(m) op een
//
stuck lants henric gheldens gelege(n) aenden gruenenwegh die vande(n) twee/
bekene(n) comt tusschen de goede gielijs de becke(re) en(de) willems vand(er) coute(re)n/
dat plach te houden jan ovenbour drie pe(n)ninge goets gelts It(em) op anderhalf/
dachmael lants gheerts pytoel gelege(n) boven broechem tusschen de goede arnts/
vand(er) hulst en(de) robeerts van b(er)them voirs(creven) dat plach te houden henric vand(er) eect/
drie pe(n)ninge goets gelts Ite(m) op enen hof lonijs van boechout gelege(n) te thunen/
aende strate tusschen de goede willems de moelne(re) en(de) lonijs van boechout voirs(creven)/
dat plach te houden arnt wercman acht pe(n)ninge goets ghelts Ite(m) op enen/
beemt henrics vander eect gelege(n) aende kyebrugghe sevenen(de)twintich pont/
payments Ite(m) noch sijn sculdech de p(er)sone hier na genoemt van hae(re)n goeden/
ghelege(n) aende kyebrugghe den tsijs hier na bescreven te weten arnouts/
mathijs kinde(re) vijftich schillinge payments Ite(m) merten vand(er) bonde(re)n achten(de)/
veertich schillinge payments Ite(m) lijsbeth wielants dertich schillinge payme(n)ts/
Ite(m) henric vand(er) linden twintich scillinge payme(n)ts Ite(m) yden kinde(re) vand(er) bonde(re)n/
twintich schillinge payme(n)ts Ite(m) jan bau acht scillinge payments Ite(m) jan bloys/
acht schillinge payments Ite(m) jan reers acht schillinge payments Ite(m) m(ar)griet/
comelinx acht schillinge payments gelijc dat dese voirs(creven) goede inde prochie/
van rode bi cortelke gelegen sijn Ende es vorwerde en(de) hebben gheloeft/
de voirs(creven) robeert van b(er)them en(de) willem sijn sone al ghevielt alsoe biden wille/
ons he(re)n dat de voirs(creven) joffrouwe kath(el)ine aflivich worde voe(r) den voirs(creven) ja(n)ne/
lonijs h haren toecomende man sonder geboirte van sinen live acht(er) hae(r) te/
laten dat nochta(n) de selve jan lonijs behouden en(de) hebben soude en(de) sal sine/
tocht alsoe langhe als hi leven sal in allen en(de) iegewelke(n) goeden bove(n) bescreve(n)/
En(de) dat die na de doet des voirs(creven) jan lonijs wed(er)ke(re)n souden tot den erfge/
name(n) d(er) selver joffrouwe kath(el)inen Item noch hebben geloeft en(de) gegeve(n)/
de voirs(creven) robeert van b(er)them en(de) willem sijn sone den voirs(creven) janne lonijs/
en(de) joffrouwe kath(el)inen sinen toecomenden wive twee mudden rogs jaerlex/
en(de) erflex pachts te hebben na de doet des voirs(creven) robeerts va(n) b(er)them/
aen en(de) op een ca(m)me met hae(re)n toebehoirte gelege(n) te b(er)them tusschen de/
voere en(de) de ghemeyn strate aldaer Ite(m) noch hebben geloeft de voirs(creven)/
robeert en(de) willem sijn sone dat de voirgenoemde jan lonijs en(de) joffrouwe/
kath(el)ine sijn toecome(n)de wijf hebben selen staphans na de doet joffrouwe/
odilien werdynne roelofs van redinge(n) suster robeerts van b(er)them voirs(creven)/
vier mudden rogs yscher maten [tsjaers] de welke men houdt te leen van/
wille(m)me van stakenborch aen en(de) op thof van drogenb(er)ghe met/
sessen(de)twintich boende(re) onder lant beemde en(de) bossche daer toe horende/
Van allen desen goeden voirs(creven) hebben geloeft de voirs(creven) robeert/
en(de) willem sijn sone den voirs(creven) ja(n)ne lonijs en(de) joffrouwe kath(el)inen
//
sinen toecomenden wive altoes genoech te doen en(de) die te warende(re)n op drie/
molevate rogs jaerlex pachts neghentien pe(n)ninge en(de) ene(n) halve(n) capuyne goets/
ghelts It(em) noch hebben geloeft de voirs(creven) robeert en(de) willem sijn sone/
en(de) geloven den voirs(creven) ja(n)ne lonijs en(de) joff(rouwe) kath(el)inen sinen toecome(n)de(n) wive/
vanden voirs(creven) goeden hen biden voirs(creven) robeerte en(de) wille(m)me hier voe(r) inder/
voirs(creven) huwelike(er) vorw(er)den gegeven alsoe v(er)re alst leengoede sijn daer af/
vast te setten en(de) genoech te doen ter mae(n)nissen des voirs(creven) jans voe(r) de/
he(re)n en(de) hove daer de voirs(creven) goede af rueren Item noch es ondersproke(n)/
en(de) verclaert ind(er) voirs(creven) huwelik(er) vorwerden ghevielt alsoe dat god v/
verbieden wille dat de voirs(creven) jan lonijs gevange(n) worde of in node/
va(n) sine(n) live quaeme dat hi dan hem selven uut alsulk(er) ghevanckenisse/
en(de) noet soude moge(n) helpen en(de) lossen met v(er)copen van sijns selfs goede(n)/
niet wed(er)staende de vorw(er)den gheluften en(de) condicien [bove(n) bescreven] alle argelist uut/
ghescheiden En(de) van allen desen vorw(er)den punten en(de) condicien hebben/
geloeft de voirs(creven) jan lonijs in deen side en(de) robeert va(n) b(er)them en(de) wille(m)/
sijn sone in dand(er) side macl malcande(re)n altoes genoech te doen en(de)/
die wel en(de) volcomelec te houden(e) en(de) te v(er)vullen alsoe dat elke(n)/
vanden voirs(creven) toecomende(n) ghehuussche(n) vast en(de) sek(er) sal sijn Dit/
gheschiede en(de) was gedaen int jae(r) ons he(re)n doeme(n) screef dusent/
vierhond(er)t en(de) vierthien opten vijfsten dach d(er) maent van septe(m)br(is)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-22 by Xavier Delacourt