SAL7311, Act: R°134.1-V°134.1 (62 of 99)
Search Act
previous | next
Act R°134.1-V°134.1  
Act
Date: 1415-01-09

Transcription

2020-01-23 by xavier delacourt
Cond sij allen lieden dat giel(is) van bettenrode es comen in jegew(er)dich(eit)/
d(er) scepen(en) va(n) lov(en) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n) heeft/
van rase van graven he(re) van malevien sijn goede van borne inde prochien/
van he(re)nt en(de) van wilts(e)le gelege(n) in huysen hove(n) wy(n)nenden landen/
beemden eussele(n) en(de) allen hoe(re)n toebehoirte(n) Te houden te hebbe(n) ende/
te wy(n)nen van half m(er)te naist comende en(de) ene(n) t(er)mij(n) van neghen jae(re)n/
lanc deen nae dande(r) d(aer) nae staph(ans) volg(ende) elx jaers de vors(creven) wy(n)ne(n)de/
lande op lxi mudde rox goet en(de) payabel d(er) maten van lovene te s(ente)/
andr(ies) apostels te betaelen en(de) te lovene te leve(re)n alle jae(re) den vors(creven) t(er)mij(n)/
dur(ende) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volgde schout It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne hebbe(n)/
de vors(creven) beemde en(de) eussele(n) elx jaers den vors(creven) t(er)mij(n) dur(ende) op xxii guld(en)/
peters d(er) mu(n)ten van lovene tsente m(er)tens misse inden wynt(er) te betaelen/
en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout Behoudelec dat de vors(creven) raes uten/
vors(creven) beemde(n) jaerlex hebbe(n) sal de helcht van vii dach(mael) beemts in/
assenbeemde gelegen sond(er) afslach vanden vors(creven) gelde welke gel helcht/
de vors(creven) wy(n)ne wy(n)nen hoeyen en(de) mayen sal en(de) dat hoy alst gewo(n)nen/
es te lov(en) b(ri)ngen op sinen cost Ite(m) sal de vors(creven) raes alleene hebbe(n) en(de)/
behouden de duven vanden duyfhuyse int vors(creven) hof staende en(de) de wy(n)ne/
sal dmest d(aer)af hebbe(n) It(em) selen de vors(creven) raes en(de) de wy(n)ne jaerlex/
hebbe(n) half en(de) half doeft dat inden vors(creven) bog(ar)t wassen sal en(de)/
dat selen sij op hoe(r) beyder cost van jae(re) te jae(re) doen lesen Ende alst/
ter eerden es soe sal de wy(n)ne raes helcht te lov(en) leve(re)n Item sal/
de vors(creven) wynne alle jae(re) leve(re)n lx ma(n)delen walme(re) o(m)me de huyse/
ald(aer) mede te deckene(n) en(de) alsmen d(aer) dect of plect d(aer)af sal/
de vors(creven) wy(n)ne den w(er)clieden den cost gheven en(de) raes sal hen/
hoe(r) dach(ueren) betaele(n) w(ar)t oic alsoe dat de vors(creven) huyse meer/
decke(n)s of plecke(n)s behoefde(n) boven de lx ma(n)delen vorscr(even) dat/
stroe soude raes copen en(de) den w(er)clieden de dachue(re)n betaele(n) en(de)/
de wy(n)ne hoe(re)n cost gheve(n) en(de) de selve wy(n)ne sal de vors(creven) huyse/
houden op sine(n) cost wel en(de) loflec vand(er) ned(er)ste(r) rikele(n) nederw(er)t
//
waert oic also dat d(aer) enighe willege v(er)droegde die soude de/
wy(n)ne hebbe(n) en(de) d(aer)voe(r) twee levende poten vanden selven/
arnde wed(er)setten Oic sal de vors(creven) wy(n)ne moghen truncke(n)/
truncbome te behorleke(n) tijde It(em) sal de selve wy(n)ne/
allet stroe dat vande(n) vors(creven) goeden comen sal vueren int/
hof ende mest d(aer)af maken en(de) dat vueren opt vors(creven) lant/
slants meesten profijte en(de) nerghens elde(r) It(em) sal de vors(creven)/
wy(n)ne alle jae(re) een boende(r) lants merghelen op sinen cost/
gelijc sinen reenghenoeten bove(n) ende beneden/
[It(em) sal raes den vors(creven) wy(n)ne alle jae(re) ene(n) roc gheve(n) gelijc sine(n) gesynde] w(ar)t oic alsoe/
dat int vors(creven) hof schade geschiede van brande die van/
des vors(creven) wy(n)nen weghen of sine(n) dyene(re)n toequaeme die/
schade soude de selve wy(n)ne den vors(creven) raese oprichten ter/
taxacien van goeden lieden w(ar)t oic alsoe dat de vors(creven) wy(n)ne/
in sinen vors(creven) tijde [op] de vors(creven) goede scade hadde oft lede/
van tempeesten oft van ghemeyne(n) orloghen die scade soude/
de vors(creven) raes sinen vors(creven) wy(n)ne oprichten gelijc ande(re) wy(n)ne(n) he(re)n/
hoe(re)n wy(n)nen bove(n) en(de) beneden doen selen ende de vors(creven)/
wy(n)ne sal de vors(creven) lande wy(n)nen en(de) w(er)ven den vors(creven) t(er)mij(n)/
dur(ende) wel en(de) loflec op sijn tideghe vo(r)en gelijc reengenoten/
bove(n) ende beneden en(de) die laten ten eynde van sinen/
vors(creven) t(er)mine gelijc dat hise vant in sinen incomen/
en(de) de selve wy(n)ne en sal binne(n) sijne(n) lesten twee jae(re)n/
gheen lant hoervroechten en(de) dese vors(creven) vorw(er)den/
en(de) geluften hebbe(n) geloeft de vors(creven) jae raes in/
deen sijde en(de) de vors(creven) wy(n)ne in dande(r) side malcande(re)n/
vaste en(de) gestedich te houde(n) en(de) te voldoen en(de) telke(n)/
t(er)mine als v(er)volghde schout [It(em) sal vors(creven) wy(n)ne alle jae(re) houden iii v(er)kene gelijc sinen lijfv(er)kene(n) en(de) die sal hem raes alle jae(re) leve(re)n op dat hi wilt] Hier af sijn borgen/
des vors(creven) giel(is) als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) on/
gesceyde(n) en(de) elc voe(r) al [jan sone des jan en(de) henr(ic) sone des selfs giel(is) voe(r) uut hoirs vad(er)s brode gedaen] henr(ic) van wynge va(n) tieldonc/
jan vand(er) bueke(n) soen wile(n) arnts vand(er) bueke(n) arnt h(ere)nwout(er)s/
swag(er) des vors(creven) giel(is) jan va(n) bett(n)rode brued(er) des self giel(is)/
henr(ic) dogge van wencsele en(de) jan va(n) bette(n)rode sone jans w(ilen)/
van bettenrode Et p(ri)m[(us)] p(ate)r et filii p(ro)mis(eru)nt al(ios) indempn(es) cons(er)vare/
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-23 by Xavier Delacourt