SAL7316, Act: R°98.3-V°99.1 (734 of 3067)
Search Act
previous | next
Act R°98.3-V°99.1  
Act
Date: 1421-10-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-21 by Bart Thoelen
Cont zij allen lieden dat godefroit van davelez he(re) van gentynez in jegew(ordi)c(heit)/
heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi geg(even) heeft janne streecman soen henric/
streecmans vander nuwer capellen de wonynge des voirs(creven) godefroits also/
v(er)re alse de wynne(n) die voirtijts gehadt hebben gelegen te mollenbais saint pire/
met den wynne(n)den lande(n) beempden eeussele(n) hove(n) en(de) bog(ar)den en(de) alle(n) hore(n)/
toebehoirten gelijc de wynne(n) die voirtijts gehadt hebbe(n) te houden sonder/
hem de goede met e(n)nig(er) maten gelev(er)t [te] werden Te wete houden te hebben/
en(de) te wynnen van opte(n) yrste(n) dach der maent van mey dat was int jaer/
ons he(re)n m iiii[c] en(de) xx ene(n) t(er)mijn va(n) ix jare(n) lanc deen na dander daer/
na sonder middel staphants volgende elx jaers daer en bynnen Om/
lxii mudde pacht tarwen goet en(de) payable der maten van loven also/
als deen pechtine(re) den ande(re)n betalen sal te mollenbais voirs(creven) te s(int) andries/
misse apostels te betalen en(de) te leve(re)n te weten den helcht daer af op den
//
solder des voirs(creven) godefroits bynne(n) der stat van thiene(n) op cost des voirs(creven)/
jan streecma(n)s en(de) dander helcht op den solder des voirs(creven) godefroits/
int bynne(n) den voirs(creven) hof te mollenbais Item sal hebben de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de beempde gehete(n) de gottar en(de) de/
willeghen daer op staende op ten selve beempt en(de) op alle dande(re) beempde/
die de voirs(creven) wynne houdende is om vii holl(ansche) gul(den) sjaers te weten ii vrancr(ijx)/
crone(n) swaer va(n) gewichte of de w(er)de daer af van iii holl(ansche) gul(den) gerekent/
te sente m(er)tens missen inden wynter te betalen Item sal de hie(r) ste [sal] de voirs(creven)/
godefroit wynne hebben den toemate vande(n) beempde alle tour en(de) vande(n)/
beempde a spontin maer de voirs(creven) godefroit sal hebben thoi thoy daer/
af en(de) de loeke omtrent den voirs(creven) beempde staende en(de) dat hoy sal de/
wynne den voirs(creven) godefroit in sijn schuer vue(re)n te mollenbais Welke/
beempde de wynne [op sine(n) cost] sal doen bevreden van des voirs(creven) godefroits loeken en(de)/
de selve godefroit sal de beempde doen mayen acht dage voir sint jans/
misse of viii dage na sint jans misse of ten langsten bynne(n) xiiii nachten/
na sint jans misse Item sal de voirs(creven) wynne jaerlix leve(re)n vi[c] walme(re)/
de husinge voirs(creven) mede te decken en(de) alsmen die aldaer v(er)dect so sal de/
wynne den wcl w(er)clude(n) den cost geve(n) en(de) godfroit sal de dachhue(re)n/
betalen Oic sal de voirs(creven) wynne van nu voertane den t(er)myne due(re)nde/
halen leem en(de) ty(m)merhout die bynne(n) den voirs(creven) hove gebreken sal sonder/
tot nuwer ty(m)meringen also v(er)re als dat hout op de goede [voirs(creven)] steet En(de) oec/
va(n) nu voertane sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) h den vorste vanden/
voirs(creven) husingen en(de) de wande vander onderster rijchelen nederwaert/
houden in goeden stad state It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) godefr(oit)/
jairlix geve(n) ene(n) halster raepsaets [jaerlix] op dat hi raepsaet wynt en(de) en/
wonne hijs niet so soude hi bynne(n) den jaer daer af ongehouden sijn Item/
sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) godefroit jaerlix geve(n) i halster bonen en(de)/
i halster witter erwiten It(em) sal de voirs(creven) wynne(n) m(ijn) vrouwen/
godefroits gesellynne(n) jaerlix twe geldenaex scier lijnsaets [sayen] metten/
synen en(de) m(ijn) vrouwe sal hem jaerlix daer tsaet geve(n) It(em) sal/
de voirs(creven) wynne den voirs(creven) godefroit jaerlix een hore(n)beest zome(re)n/
mette(n) synen It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlix opt voirs(creven) goet zetten/
xxv poten daers meest te doen sijn sal willigen en(de) weert also dat/
daer ene(n) boem v(er)droeghde dien sal de wynne mogen af houwen/
en(de) twe pote(n) vande(n) selven aerde daer voir weder setten Item
//
maer hi en mach noch eycke(n) noch keersele(re)n stroncken het en sij met wille en(de)/
consent des voirs(creven) godefroits weert oec also dat of het [en] we(re) dat sij den voirs(creven)/
wynne schade daden aen sijn vrocht so soude die de voirs(creven) godefroit [die] moeten/
doen afhouwen Item vant de voirs(creven) wynne te synen inkomen de(r) wynt(er)aert/
gelegen tusschen mollenbais en(de) aynynez besait met wynterkorne wel en(de) loflec/
en(de) also sal hi den selven art [alsdoen getaxeert dboender op v mud(den) corns] sculdich sijn [sal hi en(de) hi sal besayt tla(n)ts] te laten ten eynde van syne(n) t(er)myne voirs(creven)/
met wynter corne wel en(de) loflec gelijc den reegenoten Vijntmen dan ten eynde/
vande(n) selve(n) t(er)myn dat elc boender beter is dan v mudde corns dat sal de voirs(creven)/
godefroit den voirs(creven) wynne op richten weert oec dat arger we(re) dan v mudde corns/
dat sal de wynne den voirg(enoemde) godefroit oprichten Item sal de voirs(creven) wynne te oeghst/
na den uutgangc vande(n) voirs(creven) t(er)myne te hem w(er)t trecken tcoren [en(de) tkaf] va(n) v dachmalen/
lants sonder tstroe welc v dachmale(n) gelege(n) syn aen den couter va(n) aynynez/
en(de) oft tvoirs(creven) stuc nyet v dachmale groet en is so salme(n) hen dat volmaken/
van ande(re)n lande(n) noch vande(n) archsten noch vanden besten It(em) sal de voirs(creven)/
wynne den zomer art besait laten also hi dien vant te weten is tstuc gelege(n)/
aen de weetmolen besait met grawen erwiten It(em) tstuc bove(n) den beempt/
gehete(n) le preit lorain half [met] witte(n) r erwiten en(de) half [met] ghersten It(em) tstuck/
bove(n) den beempt gehete(n) alle heippe met crucken It(em) tstuc gelege(n) te byssut/
biden beempt van gruene(n)dale met crucken It(em) tstuc gelege(n) opte(n) wech/
van [op] geldenaken sovuerain biden beempt des voirs(creven) godefroits met crucken It(em)/
tstuc achter huppaingne [houdende] iii dachmale met orgoel It(em) tstuc gelegen te byssut/
i dachmal met ley leyse besayt en(de) alle dande(r) lant met evene It(em)/
sal de voirs(creven) wynne na hem trecken los en(de) vry de vrochte vande(n) stuc lants/
dat gelegen is op de(n) cruyswech iii jaer voir sijn af gaen vande(n) voirs(creven) t(er)myn/
gemest It(em) sal de voirs(creven) wynne dat bloc gelegen bi sponty aen den bogaert/
ten afgaen van sine(n) t(er)myne voirs(creven) late(n) besait met spelten en(de) dat bloc/
gelegen tussche(n) arnoult vander motte(n) en(de) jans vander motte(n) voir de porte/
sal hi late(n) besait met raepsade It(em) vant de voirs(creven) wynne de storte en(de)/
brake o(m) eens o(m)me gedaen en(de) tsomer coren al gesait en(de) dmest ut(er) missien/
al gevuert en(de) also sal hijt laten It(em) sal de voirs(creven) [wynne] bynne(n) den voirs(creven) t(er)myne due(re)nde/
de voirs(creven) lande wynne(n) en(de) werven v gelijc sine(n) reengenote(n) en(de) alletstroe/
en(de) voesterynge vande(n) selve(n) lande komende sal de voirs(creven) wynne int voirs(creven)/
hof brengen en(de) dat aldaer etten met sine(n) beesten en(de) te mest maken en(de)/
dat vue(re)n opt voirs(creven) lant tot des lants meeste profijt Ende alle dese voirs(creven)
//
vurw(er)den en(de) geloeften hebbe(n) geloeft de voirs(creven) godefroit in deen side en(de)/
de voirs(creven) jan streecma(n) in dande(r) malcande(re)n vaste en(de) gestedich te houden/
en(de) te voldoen talle(n) tide(n) en(de) t(er)mine(n) als sij vallen en(de) verschine(n) selen/
en(de) telke(n) t(er)myne als v(er)volghde schout Hier af sijn burgen des voirs(creven)/
jan streecma(n)s als p(ri)ncipale schulde(re) ongesondert en(de) ongescheide(n)/
en(de) elc voir al henric streecma(n) sijn vader voirs(creven) en(de) henric streecma(n)/
de jonge sijn soen brueder des voirs(creven) jans ende jan der kinde(re)n vand(er)/
nuwer capellen welke burgen de voirs(creven) streecma(n) hier af/
geloeft heft heeft co(m)merloes en(de) scadeloes tontheffen rike bone/
oct(obris) xvii
ContributorsInge Moris , Sabrina Keyaerts
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Gielis de Rike
  • Arnt Bone
Last update: 2012-11-27 by Sabrina Keyaerts