SAL7318, Act: R°125.1-R°126.1 (963 of 3137)
Search Act
previous | next
Act R°125.1-R°126.1  
Act
Type: inbeslagname
Date: 1423-11-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-17 by Jos Jonckheer
It(em) henric van landelois soen jans wile(n) va(n) landelois va(n) miskem is/
komen in (et)c(etera) en(de) heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n) heeft van/
ja(n)ne vande(n) huffle thof gehete(n) ten belde des selfs jans gelegen te/
kersbeke met wynne(n)de(n) lande beempde(n) en(de) eeusselen daer toebeho(r)ende/
gelijc jan va(n) landelois voirs(creven) dat gehouden heeft te houden te/
hebbe(n) en(de) te wynne(n) va(n) halfm(er)te neestkome(n)de ene(n) t(er)mijn va(n) vi/
jaren lanc deen na dand(er) d(aer) na staphans volgende Elx jaers/
dae(re)n bynne(n) de voirs(creven) beempde en(de) eeusselen om lx holl(ansche) gulden(en)/
va(n) goude goede en(de) geve of de w(er)de daer af in ande(re)n goeden/
gulden(en) gelde jarlix te s(int) m(er)tensmisse de te betalen en(de) tvoirs(creven)/
lant op de helchte vande(n) koren(e) en(de) vander vruchte jaerlix d(aer) op/
wassende in alsulken vueghen dat de voirs(creven) wynne altoes toeghste/
tkoren(e) en(de) de vrochte die hi opde voirs(creven) goedde(n) wynne(n) sal sal doen/
mayen picken en(de) afdoen en(de) bijnden op syne(n) cost also datme(n) daer af/
als de vrocht gebonden is maken sal twe gelike gedeele daer af dat/
de selve wynne(n) des voirs(creven) jans gedeelte vo yrst inde schuer ald(aer) vue(re)n/
sal vor hi sijn coren of vruchte sal rue(re)n en(de) als jan ald(aer) sal doen/
dorsschen so sal de voirs(creven) wynne syne(n) dorsscher vuede(n) en(de) jan sal/
hem sijn dachhue(re)n geve(n) en(de) d(aer) voir sal de wy(n)ne hebbe(n) tstroe/
tkaf en(de) tkrienssel die va(n) hoie(n) [syne(n) jans] coren komen sal en(de) vallen selen en(de)/
als des selfs jans coren gedorsschen sal sijn so saelt hem de voirs(creven) wy(n)ne/
op syne(n) cost tot jans huys tot loven(e) leve(re)n en(de) oec also dat de voirg(enoemde) wy(n)ne/
opt leste jaer vande(n) voirg(eruerde) t(er)mijn alle stroe va(n) syne(n) coren en(de) vrochte/
en(de) va(n)des voirs(creven) jans core(n) en(de) vrochte vanden voirs(creven) goede(n) late(n) int voirs(creven)/
hof en(de) dat de selve wynne elx jaers opt voirs(creven) lant vue(re)n sal xii/
voeder m(er)gels ten meeste(n) p(ro)fite vande(n) lande It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne hebbe(n)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde twe buende(r) lants die de voirs(creven) jan houdende is/
ter nuwer capellen alle ja(r)e op i(½) mudde rox goet en(de) payabel d(er) mate(n)/
van loven(e) te s(int) andr(ies) misse te betale(n) en(de) te loven(e) te leve(re)n It(em) dat de/
voirs(creven) wy(n)ne desen t(er)mijn due(re)nde halen sal tijchelen stroe en(de) leem
//
daerse de voirs(creven) jan cope(n) en(de) betale(n) sal om [op] de huze vande(n) voirs(creven)/
hove te v(er)decken(e) en(de) te leggen(e) en(de) alsme(n) daer decken of plecken/
sal so sal de wynne de wercliede(n) vueden en(de) jan sal hen hoe(r)/
dachue(re)n betalen en(de) de selve jan sal daer toe latten en(de) en(de) yse(re)n [yser]/
leve(re)n weert oic also dat daer geviel int voirs(creven) hof e(n)nige niewe/
oft groene ty(m)meri(n)ge te maken daer af en sal de voirs(creven) wynne/
ghene(n) last hebben It(em) dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
wel en(de) loflic beheymen en(de) begrechten sal den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) also laten ten eynde vanden selve(n) t(er)mijn en(de) de troncboeme/
aldaer troncken te(n) behoirlike tide en(de) weert dat daer e(n)nige boeme/
v(er)droighde dat hi die oec hebben soude en(de) [ende] voir elken droeghen/
boeme twe leve(n)de pote wed(er)setten van den selve(n) arde Ende de voirs(creven)/
jan vande(n) huffle sal toighst ene(n) knape daer seynden mogen om sijn vrocht/
te hueden den welken de wynne voirs(creven) syne(n) cost gheven sal It(em) dat de/
voirs(creven) wynne den voirs(creven) janne vande(n) huffle elx jairs hie(re)n bynne(n) gheven en(de)/
leve(re)n sal ii verkene elc verken va(n) i holl(ansche) gulden en(de) hondert goede cusba(r)e/
harde keese elken kese van v q(ua)rte(n) melx tons(er) vrouwe(n) dach nativitas den/
voirg(enoemde) janne te loven(e) te leve(re)n en(de) x blaede keesen en(de) ey c eye(re) in die goede/
weke oec te loven(e) te leve(re)n It(em) dat de voirg(enoemde) wy(n)ne vande(n) voirs(creven) janne houde(n)/
sal c hoet schape die jan voirs(creven) hem leve(re)n sal te iii jaren Item vande(n)/
oefte dat aldaer inde(n) hoven wassen sal daer af sal hebbe(n) de voirs(creven) jan/
vande(n) huffle hebben de twedeele en(de) de wynne tdirdeel en(de) de wynne/
sal hem sijn deel tweedeele te loven(e) leve(re)n It(em) dat de voirs(creven) wy(n)ne/
tstroe comende vanden voirs(creven) lande aldaer etten en(de) verthee(re)n sal met/
sine(n) beesten en(de) dmest daer af comende vue(re)n opt voirs(creven) lant slants/
meesten p(ro)fite en(de) nerghens elde(re) en(de) [hi en sal] gheen stroe daer af vercopen/
moghen en(de) oec sal de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn tvoirs(creven)/
lant in al noch in deel niet voert verhue(re)n noch uutgeven en sal/
het en sij met wille en(de) consente des voirs(creven) jans En(de) voert dat de voirs(creven)/
wynne tvoirs(creven) lant desen t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n) sal op/
sijn tidege voren en(de) besayen gelijc syne(n) reenghenoten
//
en(de) alsoe veele wynt(er) corens alse de voirs(creven) wynne bezaeyt vant op de voirs(creven)/
goede te sine(n) incomen sal hi den voirs(creven) woute(re)n en(de) janne bezaeyt laten/
te sinen uutgane Item sal de voirs(creven) wynne den voirg(enoemde) janne vanden/
huffle of sinen seke(re)n bode als sij inden [int] voirs(creven) [hof] comen selen leve(re)n hoey en(de)/
coren tot hoe(re)n p(er)den Item sal de voirs(creven) wynne en(de) jan vande(n) huffle half/
en(de) half [betalen] alsulke(n) mest als sij coepe(n) selen o(m)me op tvoirs(creven) lant te vueren/
slants meeste(n) orbe(re) ende p(ro)fite Ite(m) sal de voirs(creven) jan den wynne alle jaer/
vi ellen fusteyns tot ene(n) rocke gheve(n) Ende alle dese vorw(er)den en(de)/
geloefte(n) bove(n) bescreve(n) heeft [hebbe(n)] geloeft de voirs(creven) wynne den voirs(creven) jan/
vande(n) huffle in deen side en(de) de wynne in dande(re) malcande(re)n vaste en(de)/
gestedich te houden en(de) te voldoen tallen tiden en(de) t(er)mine(n) als sij vallen/
en(de) verschine(n) selen en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Ende daer/
af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n onges(undert) en(de) ongesch(eiden)/
en(de) elc voe(r) al gielijs van landelois sijn brued(er) henric van nederhem woenen(de)/
te zoerbeemde [ende] jan van gelberge van holeer Et p(ri)mus rike py(n)noc iunior/
no(vem)[br(is)] xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Gielis de Rike
  • Jan Pynnock de jonghe
Last update: 2010-10-13 by Bart Thoelen