SAL7318, Act: R°132.1-V°132.1 (1010 of 3137)
Search Act
previous | next
Act R°132.1-V°132.1  
Act
Type: aankoop
Date: 1423-11-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-04 by 
Cont sij allen lieden dat jan alboems gehete(n) caudaenman b(er)thelmeus van/
gheerligs gehete(n) loppens beide va(n) ov(er)yssche daneel de coste(r) dieme(n) heet vand(er)/
morlanen joes dibbout van osseghem wone(n)de te malevie(n) en(de) lonijs vande(n)/
broeck gehete(n) cupe(re) va(n) ov(er)yssche Sijn comen (et)c(etera) en(de) hebben gekendt dat/
sij wittelic gecocht hebben jegen janne lonijs den ouden naturlic soen meest(er)/
jan wile(n) lonijs canonix en(de) costers der kerken van ludic xxiiii(½) boender/
en(de) (½) dachmael onder bosch en(de) ydel plaetse gehete(n) de holst gelege(n) ten/
broeck inde p(ro)chie va(n) ov(er)yssche Elc boender daer af om v holl(ansche) gul(den) va(n)/
goude goet en(de) gheve te weten twe oude vrancr(ijx) crone(n) voir iii der/
selver gulden gerekent of de w(er)de daer voir in ande(re)n goeden goude van bamisse/
naestkome(n)de bynne(n) vi jae(re)n deen na dande(r) daer na staphants volgende te/
betalen inder manie(re)n hier na volgende Te weten daer af xxxi(½) holl(ansche) gul(den)/
en(de) (½) q(ua)rtier va(n) i gul(den) te bamisse naestkomende It(em) xix [gul(den)] en(de) i q(ua)rt(ier) va(n) i gul(den)/
daer af te bamisse d(aer) na volgende It(em) xix gul(den) iii q(ua)rtier va(n) i gul(den) min en(de)/
ii(½) pl(acken) daer af te bamisse daer na naest volgende It(em) xxiii(½) gul(den) min/
ii(½) pl(acken) te bamisse dan daer na naest volgende Item xxi gul(den) en(de) i q(ua)rt(ier) va(n)/
ene(n) gulde(n) te bamisse dan d(aer) na naest volgende Item xiii(½) gul(den) en(de) een q(ua)rt(ier)/
va(n) ene(n) gulde(n) te bamisse dat dan daer na volgt te betalen telken t(er)mijn/
als v(er)volghde [schout] Met alsulke vorw(er)den dat sij houwen selen opt yrste jaer/
v boende(r) en(de) l roeden op dande(r) jaer xv dachmale en(de) xl roeden opt dirde/
jaer iiii boende(r) min xxv roeden opt vierde jaer iiii(½) boende(r) en(de) lxxv roede(n)/
opt vijste jaer iiii boende(r) en(de) i dachmale en(de) opt seste jaer xi dachmale/
Voert is vurw(er)de dat de voirs(creven) p(er)sone(n) opt voirs(creven) bosch alle jaer houwe(n) selen/
een laeye vande(n) laeyen voirscr(even) en(de) niet meer begynne(n)de daer sij nu begonne(n)/
hebben en(de) also all alle jaer een laeye sonder afslaen [ov(er)slaen] of in e(n)nige ande(re)/
laeye te houwen tot dat tvoirs(creven) bosch al gehouwen sal sijn En(de) sij selen altoes/
te bamisse begi(n)nen te houwen en(de) niet eer Voert is vurwarde dat de selve/
p(er)sone(n) tvoirs(creven) bosch jaerlix niet lang(er) en selen mogen houwen dan tot half/
mey en(de) gheen colen berren opt selve bosch dan op ydele plecken en(de) tot/
inganc mey en(de) niet lang(er) Oec selen sij tselve bosch alle jaer te uutganc/
meys geruympt hebben en(de) laten Behoudelic dien w(er)t sake dat hen te/
/ half meye e(n)nich hout va(n) hore(n) voirs(creven) houwe opte(n) bosch ov(er)bleve dat/
sij dat bynne(n) meys miten mogen opte(n) selven houwe op ydel plaetsen/
of op wege ter minsster schaden Item en selen de voirs(creven) p(er)sone(n) opte(n)/
voirs(creven) bosche gheen hout houwen mogen noch houwen dan schaerhout/
en(de) int opgaende hout en selen sij gheen recht hebben noch behouden/
Oec en selen sij bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine tusschen uutganc mey ende/
bamisse opte(n) voirs(creven) bosch niet vae(re)n noch mogen varen met wagene(n)/
noch anders in gheenre manie(re)n uutgescheiden dat sij thout dat/
hen te half mey ov(er)blijft en(de) dat sij gelijc voirscr(even) is gemijt selen/
hebben dat sij dat alle jae(re) tusschen bamisse en(de) onser vrouwen/
lichtmisse af selen moghen vue(re)n sonder begrijp Et tres p(ri)mi/
ponte(n) hug(ar)den iunior no(vem)[br(is)] xviii
Contributorskristiaan magnus , Kristiaan Magnus , kristiaan magnus , Inge Moris , kristiaan magnus , Kristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Jan vander Brugghen
  • Johannes de Hougarden junior
Add. 1

Transcription

2020-01-04 by 
dat in dierste paye/
wae(re)n opgeslage(n)/
vi guld(en) vanden/
hoeghen
Contributorskristiaan magnus , Kristiaan Magnus , kristiaan magnus , Inge Moris , kristiaan magnus , Kristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-11-21 by Inge Moris