SAL7319, Act: R°114.1-R°115.1 (971 of 2871)
Search Act
previous | next
Act R°114.1-R°115.1  
Act
Date: 1424-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-10 by Transkribus Software
Cont sij allen lieden dat jacop leesens es come(n) in jegeword(icheit) der scepen(en) van/
loven ende heeft genome(n) en bekent dat hi genome(n) heeft van [den mo(m)boren meest(er)sse(n) en(de) convente] vrouwe lijsbette(n)/
lambrechts vrouwe
des godshuys vand(er) banck bij loven(en) en(de) den gemeyne(n) co(n)vente/
des selfs godshuys
tof des voirs(creven) godshuys gelegen bynne den selve(n) godshuyse/
met huysen hoven wynnen lande beemde eeusselen en(de) allen en(de) yegewelken/
sinen toebehoirte(n) gelikerwijs en alsoe jan wasschairt dat gehoude(n) heeft/
Te houde(n) te hebben en te wynne van halfmerte neestkomen(de) ene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n lang deen na dander staphans sond(er) enich middel volgen(de)/
te weten de voirs(creven) wynnen(de) lande elx jaers dae(re)n bynne(n) om c mudde corens/
en(de) x mudde g(er)sten elx corens goet en payabel met wa(n)ne en met veede(re)n/
wel bereidt der maten van [lov(en)] alle jaer te sente andries misse apostels/
te betalen en te loven(en) in des voirs(creven) godshuys h(er)berge ald(aer) te leve(re)n alle jaer/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Ende de/
voirs(creven) beemde tot den voirscr(even) hove behoe(re)nde sal de jairl voirs(creven) wynne jairlix/
hebben ind(er) werden en(de) om den prijs hier na volgen(de) Dats te wete(n) den/
graetbeempt o(m)me xviii hollan(sche) gulden(en) en(de) den de iii(½) iii(½) boend(er) beemde/
gelegen int gemeyn broeck om iiii mottoene ende den beemt te rixsonde(r)/
o(m)me vi mottoene te sente m(er)tens misse inde wynt(er) te betalen jairlix den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Ende vanden/
eusselen gelege(n) bij gelden [geldolf] rox es gevorw(er)t dat de voirg(eruerde) wynne d(aer) af jairlix/
gheen gelt gheve(n) [en] sal mar dat hi m(ijn) vrouwen daer voe(r) alle jaer/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde zome(re)n sal iiii cuele coeye gelijc den sine(n) ende/
die halen en driven alst behoert Item sal de voirs wynne jairlix gheve(n)/
en(de) betale(n) m(ijn) vrouwe voirs(creven) vi l(i)b(ra) payments vande(n) putte int voirs(creven) godshuys/
staende en(de) d(aer) voe(r) sal hi den selve(n) putte orbe(re)n en(de) sij(n) gherief d(aer) af neme(n)/
Item voert es vorw(er)de dat de wynne m(ijn) vrouwe voirs(creven) jairlix sal doen herden/
en hueden vi verkene alsoe [dat] den godshuyse d(aer) af van scate of ande(r) gheen/
scade en come Item sal de voirs wynne leve(re)n alle jaer c mandele(n) goeder/
custberre walme(re) [om] de huysinge vande(n) voirs(creven) hove mede te decke(n) ende alsmen die/
ald(aer) verdect of anders aen [de] huysinge die de wynne houden(de) es yet maect of/
van plecke(n) of decken soe sal de wynne den wercliede(n) den b montkost gheven/
en(de) m(ijn) vrouwe sal de dachhue(re)n betalen uutgesceide(n) van nuwe werke daer inne
//
en sal de wynne niet gehoude(n) sijn Item sal de wynne de voirs(creven) beemde ende/
eeussele jairlix wel en(de) loflic graven en(de) ryoelen en(de) die ten eynde vanden/
voirs(creven) t(er)mijn wel en loflic gegrave(n) en(de) gheryoelt laten [gelijc dat hijse vynt] Item sal oec de/
voirg(enoemde) wynne alle jaer setten opte voirs(creven) goede c pe goeder custberre/
poten ten meesten orbe(r) en(de) p(ro)fite des voirs(creven) godshuys Voert es vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne jairlix mach doen steken op des voirs(creven) godshuys/
moer een last torve tot sijnre b(er)ryngen behoef ende d(aer) voe sal hi/
den voirs go co(n)vente jairlix een laste torve met sine(n) wagen en(de)/
p(er)den opt voirs(creven) moer halen en(de) [bringen] int voirs(creven) godshuys brenge(n) op sine(n)/
cost Item sal de selve wynne jairlix gheve(n) te paesschen gheven/
den voirs(creven) co(n)vente een vet lam Item en sal de voirs(creven) wynne bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mine gheen la and(er) lant moige(n) wynne(n) noch verpachten/
dan des voirs(creven) godshuys lant ten wae(re) met consente en orlove van/
m(ijn) vrouwe voirs(creven) Item sal de voirs(creven) wynne alle jaerlix alle stroe/
en voesterynge(n) vande voirs(creven) goede comende vueren int voirs(creven) hoff/
en dat ald(aer) etten en(de) slite(n) met sine(n) beesten en(de) te meste maken/
en dan dmest ten behoirlike(n) tide wed(er) uutvueren opt voirs(creven) lant/
slants meeste(n) p(ro)fite Item voirt es vorw(er)de en(de) ondersproke(n) dat de/
wynne ten leste jae(r) vande(n) voirg(eruerde) t(er)mine besaeyen sal iii dachmael/
lants met raepsade [raeght(er) zade] d(aer) af dat m(ijn) vrouwe sal moge(n) doen halen/
alsoe veel rapen alsme(n) int voirs(creven) godshuys orbe(re)n sal [en(de) behoeve(n)] sond(er) wed(er)/
segge(n) van yemande Item [Ende op alsoe] heeft geloeft de voirs(creven) m(ijn) vrouwe/
[dat de] den voirg(enoemde) wyn jairlix te gheve(n) [hebben sal] v ellen will wullens lakens/
tot ene rocke Voertmeer es vorw(er)de en(de) ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven)/
wynne de voirscr(even) lande den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde wynne(n) en(de) w(er)ven/
sal wel en loflic gelijc sijn reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die late(n)/
ten eynde van sine(n) voirs(creven) t(er)mine gelijc dat hise vynt te sine(n) aencome(n)/
dats te wete(n) xix boend(er) d(aer) af met rogge besaeyt op sijn getidege/
voren Item xviii boend(er) en(de) een dach(mael) storte(n) eens om gedaen ende/
xix boend(er) brake(n) geheel ende hi en sal ten lesten jaer gheen/
lant moige(n) heer hoervruchte(n) Item voert heeft geloeft de voirs(creven) wy(n)ne/
opt leste jaer vande(n) voirs(creven) t(er)mine vii boend(er) brake(n) wel en loflic te ov(er)mesten
//
en opt selve leste jaer alle dmest int voirs(creven) hof wesen(de) voer kerssavont/
uuten hove te vueren en te doen opt voirs(creven) lant slants me orbe(r) en(de) p(ro)fite/
Ende heeft geloeft de voirs(creven) m(ijn) vrouwe den voirs(creven) wynne [Op alsoe] w(er)t alsoe dat de voirg(enoemde)/
hi [wynne] bynne(n) den voirs(crven) t(er)mine opte voirscr(even) goede e(n)nige scade hadde of lede/
van tempeesten oft gemeyne(n) orloge dat sij [tvoirs(creven) godshuys] hem d(aer) af rastoer doen/
sal gelijc ander he(re)n hoe(re)n en(de) p(re)laten hoe(re)n pechtene(re)n bove(n) en(de) benede(n)/
doen selen Voert es ghevorw(er)t en(de) ond(er)sproken w(er)t alsoe dat m(ijn)/
vrouwen of den wynne vors(creven) geliefde te halven tide van malcande(re)n/
te sceiden dat sij dat doen selen moige(n) op alsoe dat de ghene van/
hen die alsoe sceide wilt dat den ande(re)n een half jaen jaer te/
voren segge en condegen sal op dat hi na sijn p(ro)fijt sien moige/
Ende hebben geloeft Item noch es gevorw(er)t dat de wynne hebben/
sal alle den loke [en hout] comende vande(n) willige(n) opte voirs(creven) goede staende/
uutgesceiden vanden willege(n) staende opte graetbeempt d(aer) inne en/
sal hi gheen recht hebben noch behoude(n) Ende alle desse voirs(creven)/
vorw(er)den [heeft geloeft de vorscr(even) [wynne] den vors(creven) mombo(re)n en(de) meest(er)sse(n) te houde(n) en(de) te voldoen tallen tide] hebben geloeft de voirs(creven) m(ijn) vrouwe in deen side en(de) de/
wynne in dande(r) malcande(re)n (et)c(etera)
borch(oven) wante oct(obris) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-18 by The Administrator