SAL7319, Act: R°137.1-V°137.1 (1105 of 2876)
Search Act
previous | next
Act R°137.1-V°137.1  
Act
Date: 1424-11-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-20 by Transkribus Software
Cond sij allen lieden dat jan van breetzijp sone jans wilen van/
breetzijp es comen in jegeword(icheit) der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genomen/
en(de) bekent dat hi genomen heeft van joffr(ouwe) m(ar)g(rieten) weduwe jans wilen vande(n) huffle/
de goede der selv(er) joffr(ouwe) geleg(en) te wijchmale met huysen hove(n) [der woeni(n)gen]/
bogarde wy(n)nende lande beemde(n) en(de) eeuselen daer toe hoe(re)nde [uutgescheide(n) de duyve(n) vande(n) duyfhuyse ald(aer) die de voirs(creven) joffr(ouwe) behoude(n) sal en(de) de wy(n)ne sal tduyve(n)mest hebbe(n)] Te houde(n) te/
hebben ende te wy(n)nen van halfm(er)te naest comende ene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en/
lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)nen o(m)me dats/
te weten de wy(n)nende lande elc boend(er) daer af alsoe verre alst inde mate/
streckende is jaerlix hie(re)nby(n)nen o(m)me derthien halst(er) rogs goet en(de) payabel/
der maten van loven(e) met wanne en met vede(re)n wael bereidt alsulx corens/
als daer inde contreye wassen sal te s(int) andr(ies) misse apost(els) te betalen ende/
te loven te leve(re)n alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als/
vervolghde [schout] Item sal hebben de voirs(creven) wynne de beemde en(de) eeusele elx jaers/
hie(re)nby(n)ne(n) o(m)me xl francken der munte(n) van vrancr(ijcke) van goude goet en(de)/
gheve [of de werde d(aer)af in ande(re)n goede(n) gulden(en) gelde] te s(int) m(er)tens misse inde(n) wynter te betalen alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde ende telken t(er)mine als vervolghde schout Item sal hebben de voirs(creven)/
wy(n)ne de beemde en(de) eeusele
Behoudelic dien dat de voirs(creven) joffr(ouwe)/
behoude(n) salen i(½) boend(er) beemts gelege(n) int assenbroec van/
welken beemde de voirs wy(n)ne hen thoy dat daer op wassen sal alst/
gewo(n)ne(n) is te loven sal vue(re)n [daert hae(r) gelieft] en(de) de voirs(creven) wy(n)ne sal daer voe(r) hebben/
een dach(mael) lants geleg(en) opt wydevelt den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sond(er) yet daer/
af te gheve(n) ende alle stroe en voesteringhe aldaer etten en verthe(re)n/
met sine(n) beesten en(de) daer af mest maken en(de) dat op tvoirs(creven) lant vue(re)n/
en(de) nerghens elde(r) Oec sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirscr(even) p(er)sone(n) [joffr(ouwe)] gheve(n)/
jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde lx mandelen walme(re) goet en(de) custber/
ende als men aen de voirs(creven) woeni(n)ghe doet plecken of decken daer af sal/
de wy(n)ne den wercliede(n) den cost gheve(n) en(de) de joffr(ouwe) voirs(creven) de dach(ueren) betalen/
Oec sal de voirs(creven) wy(n)ne alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde een half boend(er)/
lants m(er)ghelen op sine(n) cost wel en(de) loflic en(de) doeft dat inde(n) bogart/
aldaer wassen sal daer af sal woute(r) [de joffr(ouw) voirs(creven)] hebbe(n) terdel de tweedeel en(de) de selve/
wy(n)ne terdel en(de) [hi sal] der selve(r) joff(rouwe) hoir deel te loven leve(re)n Oec sal de voirs(creven)/
wy(n)ne hebbe(n) ene(n) hof voir de voirs(creven) woeny(n)ge gelege(n) en(de) ene(n) hof acht(er) de selve/
woeny(n)ge gelege(n) elx jaers hie(re)nby(n)ne(n) op een mudde tarwen goet en(de) payabel/
der maten van loven(e) te s(int) andr(ies) misse apost(els) te bet(alen) en(de) te loven te leve(re)n
//
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mine als vervolghde schout/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de truncboeme te behoirleken t(er)mine moge(n)/
truncken o(m)me tvoirs(creven) goet mede te beheymen en and(er)s niet Ende/
waert dat daer enige(n) boem verdroeghde die soude de wy(n)ne moge(n)/
houwen en(de) voir elken twee levende poten vande(n) selve(n) arde mogen/
setten It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal de voirs(creven) goede bevreedt late(n) ten leste(n)/
ja(r)e als hi af vae(re)n sal gelijc sij sijn sele(n) te s(int) m(er)tens misse voir dat/
hi sal afvae(re)n Voert sal de voirs(creven) wy(n)ne op dleste jaer een boend(er)/
lants moge(n) hoervrochten en(de) niet meer en(de) daer voe(r) sal hijt/
eens ov(er)mesten en de voirs(creven) wy(n)ne sal alle dese voirs(creven) goede laten/
gewonne(n) gheerijt en(de) bezaeyt ghelijc hise vant in sinen incomen/
It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal den voirs(creven) joffr(ouwe) jaerlix een verken leve(re)n ind(er)/
weerde(n) van ii vrancr(ijx) crone(n) Met alsulker [Ende es] vorwerden waert alsoe/
dat de voirs(creven) wyne by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mine enige schade hadde of name/
inde(n) voirs(creven) goeden van tempeeste(n) of gemeyne(n) orloghe dat [d(aer) af] sal hem/
de voirs(creven) joff(rouwe) rastoer doen gelijc ande(re) he(re)n en(de) goede liede hoe(re)n/
pachte(re)n bove(n) en(de) benede(n) doen selen Ite(m) sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde der voirs(creven) joffr(ouwe) jaerlix hoe(re)n wijn van hoe(re)n wijng(ar)de(n)/
tot hae(re)n huys te loven(en) vue(re)n en(de) d(er) selv(er) joffr(ouwe) jaerlix maken en(de)/
aen hoe(re)n wijng(ar)t vue(re)n een dusent [wilgen] wijng(ar)tstaten H(ier) af sijn borge(n)/
des voirs(creven) wy(n)ne als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheide(n)/
en(de) elc voir al henric en(de) symoen van breetzijp bruede(re) des selfs/
wy(n)nen Et p(ri)m[(us)] calstr(is) wante no(vem)[br(is)] xi vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-18 by The Administrator