SAL7319, Act: R°282.1-R°283.1 (2372 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°282.1-R°283.1  
Act
Date: 1425-04-24

Transcription

2021-02-02 by Mi-Je Van Gils
Cond sij allen lieden dat gord [henr(ick)] lodewijcs [sone gords wilen lodewijx] van meerhout es come(n) in jegewordicheiden der/
scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n) heeft van m(ijn) vrouwen/
der abdissen vanden cloeste(r) van meeghdendale bij linte(r) en(de) vanden convente des selfs/
cloesters hair hof van meerhout met lande(n) beemden tsijsen pontgelden en(de) ande(re)n pachte(n)/
ende dair af sal de voirs(creven) wynne betalen alle de chijse en(de) pacht die de voirs(creven) goede/
sculdich sijn ende die thiende vande(n) widen velde ghelijc dat sij daer toe behoirt en(de)/
alle de cleyne thienden die m(ijn) voirs(creven) vrouwen toebehoiren bynne(n) den dorpe van/
meerhout Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van s(int) jans misse bap(tis)[ten] dat sijn sal int/
jaer ons he(re)n m cccc en(de) sesthien [naestkomende] ene(n) t(er)mijn van ix ja(r)en lang deen na dander/
daer nae staphans volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen alle de voirs(creven) goede o(m)me hond(er)t/
en(de) achtendertich rijnssche gulden(en) van goude goede en(de) gheeve of de weerde dair af/
alsoe sij van hande te hande gaen selen half te kersavonde en(de) half tsinte jans misse/
bap(tis)[ten] te betalen en(de) daer toe om xxiii oude groete jaerlix te kersmesse te betalen/
alle ja(r)e den voirs(creven) termijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Voert/
sal de voirs(creven) wynne bove(n) de voirscr(even) so(m)me jaerlix betalen den p(er)soen van meerhout/
x(½) mudden rogs en(de) x(½) mudde evenen alsoet m(ijn) vrouwe voirs(creven) sculdich es Item hi/
sal jaerlex int cloester leve(re)n te lyntre ix ganse en(de) x stene vlas Item sal hi geve(n)/
jaerlex den honden mijns gened(ichs) he(r)en [sh(er)togen] van brabant xvi gulden rijnssche en(de) over/
twee jaer altoes houden twe welpen Item sal de voirs(creven) wynne ontfaen de gaste ons/
gened(ichs) he(re)n voirs(creven) gelijc datse tvoirs(creven) hof sculdich es tontfane en(de) soe waer van dien/
ontfane oft van quader fisteringen e(n)nige scade gheschiede den voirs(creven) cloeste(r) of ha(r)en/
ande(re)n hoven dat soude de voirs(creven) wynne oprichten en(de) des gelijx soudemen den/
voirs(creven) wynne weder o(m)me doen quame hem e(n)nige schade van quader fisteringen/
vanden cloeste(r) voirs(creven) oft van ha(r)en ande(re)n hoven Item en sal de voirs(creven) wynne/
gheen opgaende hout aenveerden moigen noch houwen noch truncken maer/
alle de gheerdwasse sal hi altoes houwen te behoirliken tide en(de) die spruten/
vreden Voert sal de wynne dagelijx en(de) jaerlex houden op sinen cost enen/
conveersbrued(er) en(de) gheven hem tetene en(de) te drincken genoech van biere ende/
tweerhande broet eens corens en(de) van eyeren haringhe en(de) ande(re)n zuvele en(de)/
die broeder sal daghelijcs di nae die goede en(de) tyende(n) sien en(de) vii werf tsjaers/
sal de voirs(creven) brueder int voirscr(even) hof hebben i peert dair hi mede ten voirs(creven)/
cloeste(r) weert riden sal mogen en(de) soe wa(n)neer de voirs(creven) wynne gheenen brued(er)/
en houdt int voirg(eruerde) hof soe sal hi jaerlex gheven voe(r) sbrueders cost xii/
rijnsche gulden(en) Item sal de wynne jaerlix ontfaen m(ijn) vrouwen dabdissen voirs(creven)/
als sij daer comt nae ha(r)en staet behoudelic dat sij b(ri)ngen sal broet en(de) wijn/
en(de) die ghene die m(ijn) vrouwe daer seynden sal sal hi oec on[t]faen op sine(n) cost/
Voert sal de voirs(creven) wynne jaerlix int hof voe(re)n alle die corne die vande(n) voirs(creven)
//
goeden comen selen en(de) tstroe daer af te walme(re) en(de) te meste beke(re)n bi rade des brued(er)s/
die daer sijn sal Item sal de selve wynne sine(n) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) goede huy/
singen grachte et [en(de)] tunen altoes houden in goeden state en(de) ten eynde van sine(n)/
voirseide(n) termine de voirs(creven) goede laten alsoe hise vinden sal in sinen innecome(n)/
En(de) waert alsoe dat den voirs(creven) hove e(n)nige ty(m)meringe gebrake daer af soude/
m(ijn) vrouwe thout en(de) yser leve(re)n en(de) den werclieden hoe(r) dachue(re)n betalen en(de)/
de wynne soude hen den montcost gheve(n) dats te weten van ouden wercke/
en(de) niet van nuwen Item waert dat m(ijn) vrouwe voirs(creven) woude doen decken/
met nuwen dake meer dan de wy(n)ne stroes hadde bynnen den hove soe/
soude m(ijn) vrouwe voirs(creven) stroe coepen en(de) den decker loenen en(de) die wynne/
soude hem dienen en(de) den cost gheven Voert meer van orloge hagelslage/
tempeesten en(de) van ande(re)n ongewoenliken costen sal m(ijn) vrouwe voirs(creven) hoe(re)n/
wynne doen nae usagen der kerken van ludeke Item waert alsoe dat int/
voirs(creven) hof e(n)nich versuemen gheviele van brande vande(n) voirs(creven) wynne of van/
sine(n) boden dat soude hi m(ijn) voirs(creven) vrouwe(n) oprichten Item sal de voirs(creven) wy(n)ne/
noch gheve(n) jaerlix sine(n) t(er)mijn due(re)nde m(ijn) voirs(creven) vrouwen xii hamels/
die hi te meye hoir leve(re)n sal goet uut sine(n) cudde Item den selve(n) wynne/
sal jaerlix afgaen iii dachmael voerten [voertten] die hebben sal de wynne vande(n) leemputte/
Voertmeer sijn dit de beesten die m(ijn) vrouwe voirs(creven) opt voirs(creven) hof ghelaten heeft/
en(de) die sij den voe(r)g(eruerde) t(er)mijn hoe(re)n voirs(creven) wynne gheleent heeft en(de) die hij h(aer)/
moet leve(re)n ten eynde van sine(n) t(er)mine alsoe goet als si hier nae getaxeert/
sijn inden yersten vi peerden getaxeert op xxii gulden(en) iii oude scilde voe(r) iiii/
gulden(en) gherekent Item xii coeye getaxeert op xlviii gulden(en) Item vii calve(re)/
getaxeert op iiii gulden(en) Item i paer ossen en(de) i paer stire ghetaxeert op xxii/
gulden(en) Item v hoet ledich veets getaxeert op viii gulden(en) Item cc en(de) xii/
hoetscape getaxeert op l xcvi gulden(en) Item lxviii la(m)mere getaxeert op/
xii gulden(en) Item i soch met cuddene(n) getaxeert op ii gulden(en) Item voert sijn/
getaxeert iii wagen(en) i wagen getouwe tot v peerden en(de) dande(r) wagen/
getouwe tot iiii ossen al yse(re)n en(de) den iii [derden] wagen sonder getouwe Item iii/
ploege en(de) ii eechden met allen den toebehoirten van zeelen getaxeert/
op xii gulden(en) Item i strijcpluech niet getaxeert Item vii bedden i paer/
slapelaken en(de) iiii oude declaken(en) ghetaxeert op xii gulden(en) Item alsoe [alle] dese/
goede boven bescreven ghelevert en(de) ghetaxeert met goeden cnapen salme(n)/
ten lesten ja(r)e weder leve(re)n en(de) taxeren der voirs(creven) vrouwen nae p(ri)sen van/
goeden knapen maer si sal hebben core weder sij wilt beesten of gelt Item/
sal de voirs(creven) wynne den arden vande(n) voirs(creven) lande wel en(de) loflic besaeyt laten/
te sinen uutgane alsoe hise vint te sine(n) innecome(n) sonder argelist Item
//
noch xxxvi ellen linens lakens werken gheleent den selven wynne dwelc hi/
wedergeven sal ten lesten ja(r)e Voertmeer sijn dit de ande(re) aenleene die tot/
den voirs(creven) hove beho(r)en en(de) die de wynne verantw(er)den moet Inden yersten iii/
laken(en) op der knechte(n) tafele Item ene(n) handoec Item ii maelsacke nuwe Item/
ene(n) groeten cope(re)n pot Item ii cleyne Item ene(n) groten ketel ene(n) hantketel/
Item een vischspaen Item een watervat Item een baertbecken Item ene(n) groete(n)/
hael en(de) ene(n) cleynen Item een tange Item ene(n) roester ene(n) crauwel een hangh/
yser Item v scaepscheeren Item iii rieke een scuppe een spade twe mest/
hake een hoygaffle Item een stocaex een bijl twe halste(re) een quaet levervat/
Item iii eeme(re) gebonden met yse(r) Item ene(n) te(n)nen derdendeelpot een te(n)nen/
soutvat Item ene bot(er)stande nuwe mett(er) tridelen Item een bot(er)vat nuwe/
Item ii coevate Item iii harincvate Item iii tynen en(de) iiii zaenvate teylen/
eerden Item ii groete eerdteylen inde keescame(r) en(de) alrehande ander dinc/
dat dair toebehoirt Item i scotelvat met xxii scotelen en(de) ix lepelen/
Item ii soutvate hulten Item ene(n) crudewagen Item ene(n) volge(r) Item/
een morselsteen en(de) een hout Item ene(n) goeden wan item ene goede lant(er)ne/
Item een aschvat Item twe vete(re)n met kethen(en) Item een vetere sonder/
ketene Item xi slote int hof Item omtrent een voederhoys oft ene(n) oude(n)/
schilt daer voe(r) Item die scaepcoyen wel ghestoffeert tot derdalfhondert/
scapen Item twe biercruken eene(n) beeker en(de) iii melcpotte En(de) alle/
dese voirg(eruerde) vorw(er)den condicien en(de) geloeften heeft gheloeft de voirscr(even)/
wynne m(ijn) vrouwe(n) der abdissen voirg(enoemd) en(de) hoe(re)n convente vaste en(de)/
gestedich te houden en(de) hoir daer af altoes te voldoen tallen tyden en(de) t(er)mine(n)/
als sij vallen en(de) verschine(n) selen en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout/
Hier af sijn borgen des voirs(creven) henrix lodewijcs als p(ri)ncipael sculde(re)n onge/
sund(er)t en(de) ongesceyden en(de) elc voe(r) al jannes claes vanden rode henric/
belmans arnt van laerhoven dieme(n) heet van donghenen jannes van/
gompel jan vander ramen jan mangelsgoets jan en(de) henric belmans ge/
brueders henric wouter gheerts soen vander beke jan lodewijcs soene/
wilen jans henric soene pet(er)s wilen lodewijx jan van loemel jan goes/
inde middelt en(de) henric jan heyns soen welke borgen de voirs(creven) henric/
lodewijx hier af geloeft heeft co(m)merloes tontheffen en(de) scadenloes quijtte/
houden Hier wa(r)en over jan vanden borchoven en(de) jan van oppendorp soen/
wilen wouters scepen(en) van loven(e) Gegeven xxiiii dage in aprille int jaer/
ons he(re)n dusent cccc en(de) xxv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt